Greppa logotyp

Deltagarrekord på introduktionskurs för nya rådgivare i början av november

Alla 42 som var anmälda kom och ytterligare en, vilket är deltagarrekord på ett bra tag. Vi höll kursen i Stockholm, ca 20 meter från centralstationen, för att alla skulle ha möjlighet att enkelt ta sig dit. Under två dagar lyssnade vi på och diskuterade olika ämnen som du behöver känna till som ny rådgivare.

En tredjedel av rådgivningen utgörs av växtnäringsbalanser i Greppa Näringen

Vi fick bland annat lära oss av projektledare Stina Olofsson att Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning i alla Sveriges län och att det finansieras av landsbygdsprogrammet med ca 40 miljoner kr per år. Att Greppa Näringen finns till beror på att lantbruket har viss miljöpåverkan på vatten, luft och klimat. Samhället förväntar sig att vi gör något åt denna miljöpåverkan via miljömålen som är uppsatta. De är till exempel ingen övergödning, giftfri miljö, minskad klimatpåverkan och ett rikt odlingslandskap. Av den utförda rådgivningen under 2017 och 2018 består ungefär en tredjedel av växtnäringsbalanser, en tredjedel av gödsling och bördighetsfrågor och den sista tredjedelen av grovfoderodling, utfodring och stallmiljö. Idag finns det 7200 aktiva Greppamedlemmar så ungefär varannan åker är ett Greppafält! Lantbrukarna får rådgivning av 200 rådgivare.

När det gäller utsläppen av fosfor och kväve till Östersjön har de minskat sedan 80-talet berättade Markus Hoffmann. Och att nitrat från åkrar ibland ger problem i grävda brunnar, de som bor på landsbygden riskerar att dricka sämre vatten än de som bor i städerna.

Pernilla Kvarmo presenterade ett urval av de 35 olika rådgivningarna. Vet du i vilka rådgivningar vi diskuterar markkartor eller dräneringsbehov? Eller i vilken rådgivning man ska göra en växtnäringsbalans om man har mer än 7 kor per hektar bete? Och att krav och rekommendationer är grunden i allt vårt arbete, det styrande dokumentet? I den nyaste rådgivningen som heter Underhåll av diken kan man ta med flera runt diket för att diskutera åtgärder. Du kan också få hjälp av våra viktiga rådgivningsexperter som vi just nu upphandlar.

Skriv det viktigaste först i rådgivningsbrevet

Rådgivaren Sofia Äng peppade sina blivande kollegor genom tips och råd. Hon tyckte att det är viktigt att börja med någon rådgivning och läsa in sig ordentligt på den, ta även råd av rådgivningsexperten (redaktörens notering). Skriv rådgivningsbrevet kort och koncist men ändå lättläst, med de viktigaste råden först. Och beröm det som är bra! Och Maria Fermvik hakade på med bra rådgivningsbrev, att hela 63% av de som har fått rådgivning faktiskt har läst hela rådgivningsbrevet och 31% delar av det.

Bekämpningsmedel och ammoniak påverkar miljön

Per Widén pratade om fynd av bekämpningsmedel i vattnet och att diflufenikan är en av de substanser som ofta hittas i vattendrag. I den nationella miljöövervakningen tar man regelbundet prover på bl.a. bekämpningsmedel och rester i vatten i ett antal områden. Påfyllning av sprutor och bekämpning i fält är potentiella risker för förluster.

Johan Malgeryd berättade att ammoniak är ett svårfångat ämne och att det kan ge både övergödning och försurning när det hamnar på marken eller vegetationen. Sverige måste också följa takdirektivet för bland annat ammoniak och där ligger vi nära gränsen för vad vi får släppa ut.

Vanligaste grödan i Sverige är vall

Vanligaste grödan i Sverige är vall och vanligaste ettåriga grödan är höstvete berättade Pernilla. Och vanligaste gödselslaget är nötflytgödsel. Vi gör många åtgärder på gårdarna för att minska riskerna för förluster men vi kan göra ännu mera.

Carin Clason, rådgivningsexpert för utfodringsmodulerna, nämnde att det kan vara skillnad mellan den beräknade foderstaten, den som lantbrukaren utfodrar och det som korna äter! Och att det är kons viktiga mikroorganismer som ska utfodras för att kon också ska må bra. Med en hög fodereffektivitet förbättras kväve- och fosforutnyttjandet och lönsamheten och klimatpåverkan minskar.

Kursen avslutades med ett rollspel mellan en rådgivare och en lantbrukare där grupperna fick lägga upp en rådgivningsplan för de kommande åren. Uppgiften gav många intressanta förslag till rådgivningsplan och tid för diskussion.

Nu har vi rustat ytterligare 43 rådgivare att ge sig ut på Grepparådgivning, lycka till!

Senast uppdaterad: 25 november 2018