Greppa logotyp

Förbättrad foderstyrning efter råd från Greppa Näringen

Råden i rådgivningarna om utfodringskontroll för nötkretatur och grisar får stor effekt visar en sammanställning över åtgärder för minskad amoniakavgång i uppföljningsbesöket. Att anpassa kraftfodergivan efter kornas produktionsnivå är råd som lantbrukarna i nöt- och mjölkproduktionen tar fasta på efter att de fått rådgivning från Greppa Näringen. Även inom grisproduktionen tar lantbrukarna i högre grad till sig nya rekommendationer efter rådgivning från Greppa Näringen.

Minskade foderförluster och foderspill i nöt- och mjölkproduktionen

56 procent av de tillfrågade lantbrukarna har ytterligare anpassat kraftfodergivan i nöt- och mjölkproduktionen efter rådgivning från Greppa Näringen. Fler än hälften av lantbrukarna som deltog menar att de numera också tar större hänsyn till grovfoderanalyser när de bestämmer kraftfodergivan.

Inom grisproduktionen har 56 procent av lantbrukarna anpassat tillsatsen av syntetiska aminosyror efter rådgivning. Andra åtgärder som gjorts efter rådgivning är att öka slaktgrisarnas foderutbyte och att anpassa fodergivan efter suggornas laktationsstadium respektive sinperioder.

- Det är roligt att se svart på vitt att rådgivningen lönar sig. Detta är ett område som varken omfattas av lagstiftning eller som man som lantbrukare kan få investeringsstöd eller miljöersättningar för och det blir därför osynligt i statistiken, säger Caroline Sandberg, expert på husdjursfrågor inom Greppa Näringen.

- Med mindre svinn i produktionen minskar både ammoniak- och metanavgång. Studien visar att närmare hälften av lantbrukarna har minskat grovfodersvinnet vid ensilering och lagring efter rådgivning. Även hanteringen fram till foderbordet har blivit bättre. Greppa Näringen har sedan starten för 20 år sedan arbetat med rådgivning kring utfodring av djuren för att anpassa foderstaterna, men det är först nu som vi fått fram så mycket siffror att vi tydligt kan visa att det gjort nytta i form av minskade ammoniakförluster, säger Caroline.

Ökad produktionseffektivitet i nöt- och mjölkproduktionen

Det finns också många andra viktiga åtgärder att titta på i rådgivningen. Ökad livslängd hos korna, sänkt rekryteringsandel och sänkt inkalvningsålder är aspekter som lantbrukarna tar fasta på efter rådgivning i Greppa Näringen, men även kortare uppfödningstid på köttdjur och att följa ungdjurens tillväxt på betet. Dessa åtgärder är viktiga när det gäller djurproduktionens klimatpåverkan, men de innebär även minskade växtnäringsförluster och en minskad ammoniakavgång.

Planera för små näringsförluster vid byggnation

Många lantbrukare har enligt studien ändrat foderbordets utformning efter rådgivning. Vid om- eller nybyggnation är det viktigt att planera för åtgärder som begränsar gödselytor som är i kontakt med luft och luftrörelser för att minska ammoniakavgången.

Läs hela rapporten Åtgärdsuppföljning i Greppa Näringen (modul 1B) – ammoniakåtgärder på greppa.nu


Senast uppdaterad: 18 februari 2021