Greppa logotyp

Ändring av målgrupp för rådgivning på hästgårdar

Efter en föreskriftsändring som börjar gälla från och med idag den 18 mars 2021 kan Greppa Näringen erbjuda rådgivning på alla hästgårdar som har minst 15 hästar. Tidigare behövde hästgårdarna även vara definerade som jordbruksföretag, nu omfattas alla hästverksamheter med minst 15 hästar.

I krav och rekommendationer 2021-2022 har vi fattat beslut om att enskild rådgivning kan ges till gårdar med minst 15 hästar. I och med föreskiftsändringen kan den ges till alla gårdar eller hästverksamheter som har minst 15 hästar.

I föreskriften anges att gränsen för enskild rådgivning är gårdar med 10 hästar men vi har landat i att en gräns på 15 hästar är rimlig i nuläget. Vi anser att hästgårdarnas storlek behöver stå i rimlig proportion till andra djurgårdar. På andra djurgårdar är gränsen minst 25 djurenheter eller minst 50 hektar åkermark.

Vi har i och med det nya beslutet möjlighet att sänka gränsen senare om vi önskar. Gårdar med färre än 15 hästar är välkomna på fältvandringar, kurser och andra aktiviteter som Länsstyrelserna erbjuder själva eller via upphandlade aktörer.

Läs mer i "Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling" på Jordbruksverkets webbplats. Hästgårdarna omnämns i 4 Kap. 27§, 29§, 44§ och 60§. Sök på 2016:19 och välj den version av föreskriften som börjar gälla den 18 mars 2021.

Senast uppdaterad: 18 mars 2021