Greppa logotyp

Projektet BSI söker goda exempel på gårdar som arbetar med hållbara odlingsmetoder

Känner du som är rådgivare i Greppa Näringen till någon intressant gård och lantbrukare som arbetar med cirkulära och hållbara odlingsmetoder för en friskare Östersjö? Projektet Baltic Stewardship Initiative söker goda exempel på gårdar som ökar jordarnas och landskapets förmåga att hålla kvar växtnäring och minska flödena till vattenmiljön.

Projektet Baltic Stewardship Initiative (BSI) söker goda exempel på hur man ökar jordarnas och landskapets förmåga att hålla kvar växtnäring och minska flödena till vattenmiljön. Det kan vara exempel på gårdar och lantbrukare som har:

  • anlagt våtmarker, dammar, anpassade skyddszoner
  • använder växtföljder med mycket vall och fleråriga grödor
  • använder växtföljder med fånggrödor och mellangrödor

BSI söker goda exempel på hur man optimerar användningen av växtnäring i lantbruket. De söker exempel är gårdar och lantbrukare som:

  • regelbundet beräknar växtnäringsbalanser och gör gödslingsplaner och tar hänsyn till stallgödselns värde
  • regelbundet analyserar stallgödselns växtnäringsinnehåll
  • tillämpar god, ny teknik för spridning av stallgödsel
  • producerar biogas och biogödsel från stallgödsel
  • samverkar mellan djur- och växtodlingsgårdar när det gäller spridning av stallgödsel
  • samverkan mellan jordbrukare och hästgårdar om foder och gödselmottagning
  • tillämpar precisionsodling vid spridning av mineralgödsel

BSI tänker sammanställa exemplen i en skrift i reportageformat för att inspirera andra men även att välja ut några för medverkan i webbinarier under hösten 2021. Greppa Näringen ingår i en referensgrupp till projektet och planerar att hjälpa till med att förmedla goda exempel.

Bakgrund till projektet Baltic Stewardship Intitiative

Sedan 2020 driver WWF projektet Baltic Stewardship Intitiative i samarbete med LRF och Lantmännen. Finansiering kommer främst från Jordbruksverket (EIP) men även från WWF. Syftet är att främja cirkulära och hållbara odlingsmetoder för en friskare Östersjö. I projektet ingår flera lantbrukare men även livsmedelsföretag som COOP, Lilla Harrie valskvarn och Barilla m fl för att premiera marknadslösningar för nya hållbara odlingsmetoder. En av projektets aktiviteter är att sammanställa exempel på goda lösningar i lantbruket. Det kan vara både enskilda åtgärder som mellangrödor men även större lösningar som biogas. 

Hur och när behöver jag skicka in mina förslag på gårdar och lantbrukare?

Svara gärna senast den 4 juni.

Skicka en enkel beskrivning av gården till Stina.Olofsson@jordbruksverket.se eller ring på tel. 036- 15 84 06. Så tar vi förutsättningslöst kontakt med lantbrukaren.

Senast uppdaterad: 28 maj 2021