Greppa logotyp

Enklare att hitta material om övergödning

Den som ville hitta material om övergödningens orsaker och åtgärder fick tidigare vända sig till flertalet myndigheter och aktörer. Efter att ett treårigt projekt har genomförts av Vattenmyndigheterna så finns det mesta samlat.

- Det var det främsta syftet med det här projektet. Det ska bli lättare att se vilka åtgärder som finns och sätta in rätt åtgärd på rätt plats. Sverige har en begränsad budget och då kan det här visa var vi får tillbaka mest när vi gör något, säger projektledare Matilda Valman, Södra Östersjöns vattendistrikt.

Syftet med projektet har varit att visa bakomliggande problem och möjliga åtgärder. Medarbetare på de fem vattenmyndigheterna har samarbetat.

Presentationen består av en stor mängd kartmaterial, kompletterat med berättande text som ska hjälpa läsaren att greppa helheten. Det har blivit ett omfattande digitalt informationsmaterial där det går att läsa ut olika problem och åtgärder, även uppdelat efter olika verksamhetsområden.

Arbetet har varit både lätt och svårt. Visserligen fanns allt material tidigare, men det var inte sammanställt. Hon och hennes grupp fick dammsuga ett stort antal myndigheter för att få till den helhetsbild som nu skapats.

Just helheten är den stora vinsten, förklarar Matilda Valman.

- När vi lägger samman de olika materialen, kan vi se nya mönster träda fram.

Som ett av många exempel nämner hon Jordbruksverkets erosionskarta, som visar var risken för erosion är som störst. Den är användbar inte bara för den som redan har en fastighet, utan också för den som planerar att bygga nytt. På så sätt kan materialet vara ett stöd för de som formar det framtida Sverige såväl som för de som förvaltar det nutida landskapet.

- Materialet är framtaget på vattenförekomstnivå. Den som vill göra något måste också ut i fält och se hur det ser ut i verkligheten. Men det här är ett stöd för att visa vilka fält det lönar sig att börja på.

Källa: Enklare att hitta fakta om övergödning på vattenmyndigheternas webbplats

Länkar till material på Vattenmyndigheternas webbplats:

Beskrivning av projektet om att samla material om övergödning

Planeringsunderlag för åtgärder mot övergödning med behov av, möjliga och genomförda åtgärder och andra planeringsunderlag.

I planeringsunderlaget står att åtgärder behöver genomföras för de vattenförekomster som riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen (röda områden i kartan).

Riskbedömningen görs per miljöproblem och bygger på en sammanvägning av påverkan, status och framtida utveckling. Mer information om riskbedömningen finns i vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplaner, kapitel 3.

Observera! Riskbedömningen görs per vattenförekomst. Sjöar, vattendrag och kustvatten hänger dock samman och påverkar varandra.

Övergödningskartan i LST WebbGIS På kartan står det att syftet med den är att den ska kunna användas för att planera relevanta åtgärder mot övergödning. På kartan kan du zooma in enskilda områden och se vilka åtgärder som har gjorts eller är lämpliga att göra just där.

Senast uppdaterad: 19 augusti 2021