Greppa logotyp

Under besöket, 41B

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med dig de underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön och klimatet.

När det gäller frågor om utfodringen och klimatet har vi tagit fram ett bildspel för att du lättare ska kunna åskådliggöra det du pratar om. Plocka ihop bilder du tycker känns relevanta från bildspelet och prata utifrån dessa.

Koll på foderstat

Tillsammans med lantbrukaren går du igenom aktuell produktion och foderstat, och tittar på gårdens foderanalyser med hänsyn till kväve, fosfor och påverkan på klimatet.

Du frågar om nuvarande produktion och produktionsmål, vilka nyckeltal lantbrukaren använder. Med lantbrukaren går du igenom inkalvningsålder, rekryteringsprocent, första kalvarnas avkastning, slaktålder, djurhälsa, dödlighet och resonerar kring hur dessa faktorer påverkar gårdens växthusgasutsläpp.

För lantbrukaren visar du tillväxtkurvor för olika uppfödningsmodeller och pratar om slaktdata, vikter, klassning med mera. Utifrån en ny beräknad foderstat informerar du lantbrukaren om hur en förändrad foderstat och produktion påverkar lönsamheten. Du pratar om foderstater utifrån kväve, fosfor och påverkan på klimatet och undersöker om det finns möjligheter för gården att välja ett klimatsmartare foder.

Koll på grovfoder

För ett resonemang kring målet för gårdens grovfoder och tillsammans med lantbrukaren formulerar du en målbeskrivning. Du talar om varför grovfoder är viktigt. Om hur rätt grovfoderkvalitet ger bättre avkastning, mindre kraftfoderåtgång och bättre ekonomi. 

Förbered åtgärder

I samtal med lantbrukaren går du igenom olika frågor för att förbereda åtgärder kring foder­stater för övrig nöt och lamm.

  • inkalvnings- respektive inlammningsålder, rekryteringsprocent och slaktdata
  • beräkningar av nyckeltal som tillväxt kg/dag, genomsnittlig slaktålder och slaktvikt
  • resonemang kring hur åtgärdsförslagen påverkar lönsamheten på gården genom exempelvis lägre rörliga kostnader per ungdjur
  • bedömning av hur förändringsförslagen bidrar till att minska klimatpåverkan från utfodringen på gården
  • resonemang kring gårdens potential att minska inköpen av proteinfoder genom ett bättre utnyttjande av gårdens egenproducerade grovfoder – ser du behov hänvisar du lantbrukaren till att genomföra rådgivningsmodulen grovfoderodling (15A)
  • resonemang kring kontroll av tillväxt och tillväxtplanering

Åtgärdsplan

Utifrån genomgången med lantbrukaren och de problem du identifierar i dagens foderstater och strategier sammanfattar du förändringar lantbrukaren kan genomföra på gården.

I åtgärdsplanen ger du förslag till hur lantbrukaren justerar foderstaten och utfodringsstrategin och samtidigt utnyttjar kväve och fosfor på bästa sätt. Du formulerar en målbeskrivning för grovfoderkvalitet som lantbrukaren eftersträvar med hänsyn till energi, råprotein, ts, fibrer, mineraler och krav på hygien.

Koll på rådgivningsplanen

Du följer upp den nuvarande rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.


Senast uppdaterad: 28 oktober 2020