Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Krav och rekommendationer

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet är utarbetade av Jordbruksverket efter samråd med länsstyrelserna och LRF. Greppa Näringen följer ett inarbetat systematiskt arbetssätt. På denna sida kan du läsa i korthet om våra krav & rekommendationer.

Ladda ner eller läs Greppa Näringens krav och rekommendationer i sin helhet.

I korthet om Greppa Näringens krav och rekommendationer

All rådgivning och övrig verksamhet vi utför under benämningen Greppa Näringen, och som är finansierad via landsbygds­programmet eller med andra medel avsedda för projektet, ska följa dessa krav och rekommendationer.

Kravet på att riktlinjerna ska följas finns för att vi inom Greppa Näringen ska kunna upprätthålla projektets systematiska arbetssätt och kvalitet i den rådgivning och uppföljning vi erbjuder de lantbrukare som blir medlemmar.

Ska och bör – rekommendationernas betydelse

Rekommendationer som i texten uttrycks som ska är bindande medan bör inte är bindande. De olika teman som finns för enskild rådgivning i Greppa Näringens rådgivningsmoduler är i denna skrift beskrivna i tabeller för respektive rådgivningsmodul.

Resultat och krav på dokumentation

Varje beskrivning av rådgivningsmodulerna anger alltid det du ska följa under rubrikerna Resultat och krav på dokumentation och Krav på rapportering till GNW-adm. Övriga delar av innehållet med beskrivniingar av varje rådgivningsmodul i Krav & rekommendationer är rekommendationer.

Noggrann dokumentation

Greppa Näringen är finansierat genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning som utförs inom projektets ramar kräver därför noggrann dokumentering. Alla rådgivare ska i rapporteringen tydligt ange och beskriva vilka insatser vi inom Greppa Näringen har utfört hos varje lant­brukare och vilka resultat det har gett. 

Projektet Greppa Näringens syfte

Rådgivningen i Greppa Näringen syftar till att kompetensutveckla lantbrukaren och fokuserar på gårdarnas långsiktiga miljöstrategi. Rådgivningen ska inte användas som en återkommande, årlig service till lantbrukaren (produktionsrådgivning).

Primära målgrupper

Verksamheten vänder sig till lantbrukare, deras familjemedlemmar och anställda inom jordbruket och trädgårdsnäringen, maskin­stationer med verksamhet riktad mot jordbruket, och till rådgivare och informatörer verksamma inom landsbygdsprogrammet för Sverige 2014–2020.

Rådgivarnas erfarenhet

För att säkerställa kvaliteten på rådgivningen bör rådgivnings­företaget årligen genomföra minst 25 rådgivningar till lantbruket. Som rådgivningstillfällen räknas både rådgivningar inom och utanför landsbygdsprogrammet.

Kostnader för rådgivningsbesök

Ett rådgivningsbesök i Greppa Näringen ärnormalt utan kostnad för lantbrukaren. Ett undantag är individuell rådgivning om energi­effektivisering. Vid dessa besök ska rådgivarens (rådgivnings­företaget) ta ut en avgift av lantbrukaren för 10 procent av kostnaden.

Ordningsföljd av olika rådgivningar

Som ny medlem i Greppa Näringen ska rådgivningen alltid börja med en startrådgivning (1Aa) för lantbrukaren där en växtnärings­balans och en rådgivningsplan upprättas. I rådgivningsplanen anger lantbrukaren och rådgivaren sedan tillsammans vilka rådgivningsmoduler de bedömer är lämpliga att utföra under de kommande tre åren.

Rådgivning på gården

Rådgivning i Greppa Näringen sker främst genom gårdsbesök. Före ett besök på gården förbereder rådgivaren sitt arbete med bland annat marknadsföring, bokning, information till lantbrukaren om vilken dokumentation som kan vara nödvändig för att genomföra rådgivningen på bästa sätt.

I rådgivningsarbetet ingår även redovisning och eventuell restid i län där länsstyrelsen inte tillämpar separat reseersättning.

Särskilt omfattande rådgivningsmoduler delar rådgivaren upp på ett besök och efterföljande uppföljningskontakt i samband med att lantbrukaren har fått rådgivningsbrevet. Ibland till och med på två besök. Vilka rådgivningar detta gäller , framgår på sidorna för respektive rådgivingsmodul.

Beräkningar vid besöken

Beräkningar vid rådgivningsbesöken av växtnäringsbalans, stallgödselmängd, ammoniakförluster, kväveutlakning, klimatpåverkan och energianvändning på djurgårdar göra rådgivare i Jordbruks­verkets beräkningsprogram Vera.

Gruppträffar i Greppa Näringen

Greppa Näringen ger i första hand rådgivning till den enskilde lantbrukaren men erbjuder även några möjligheter till rådgivning i grupp. Detta gäller för rådgivning i energieffektivisering inom energikollen – som även innehåller enskild rådgivning – och för rådgivning i vattendragsgrupper. Vattendragsgrupper anordnar inom Greppa Näringens ram där det finns behov av rådgivning kring vattenfrågor, det vill säga inom avrinnings­områden med vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Senast uppdaterad: 21 maj 2024