Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Att räkna på gödselmängder för fjäderfä

I Vera är slaktvikten för slaktkyckling och kalkon antagen till en viss vikt. Vid högt antal omgångar stämmer förmodligen inte den antagna slaktvikten vilket kan göra att Vera överskattar gödselmängden. Här får du information om hur du anpassar indata i Vera.

Observera att detta endast är en beräkningshjälp för att räkna fram korrekta gödselmängder inte för att räkna på antal platser inför miljötillstånd.

För slaktkyckling och kalkon är gödselmängderna baserade på slaktvikter enligt tabellen nedan. Dessa slaktvikter är desamma oavsett hur många omgångar per år man anger. Gödselmängderna och växtnäringsinnehållet i gödseln räknas upp eller ner proportionellt mot antalet omgångar om det avviker från standardvärdet.

Slaktivkter i Vera för olika slags fjäderfä

Slag av fjäderfä

Beräknad slaktvikt i Vera

Slaktyckling

2,05 kg

Kalkon - höna (utplock efter 10 v)

5 kg

Kalkon - tupp (slakt efter 19 v)

15 kg

Mindre gödsel vid låg slaktvikt

Vid ett högt antal omgångar per år har kycklingarna sannolikt en lägre slaktvikt än vid färre omgångar per år eftersom de inte hinner växa lika mycket. Om den faktiska slaktvikten avviker mycket från den beräknade slaktvikten i Vera kan du justera för detta. En lägre slaktvikt innebär förutom att man hinner med fler omgångar per år också att man kan ha flera djurplatser på samma yta då utrymmeskravet anges som kg fågel/kvadratmeter.

Eftersom små djur inte ger lika mycket gödsel som större djur kommer Vera alltså att beräkna en för stor total gödselmängd om slaktvikten är lägre än standardvärdet. Omvänt gäller om slaktvikten är högre.

Justera antal platser

Om vi antar att tillväxten per kg foder är lika stor under hela uppfödningsperioden blir mängden gödsel per kvadratmeter densamma oavsett slaktvikt eftersom det är fler men lättare djur vid en lägre slaktvikt. Det går då att räkna fram det antal platser som bör sättas in i stallgödselberäkningen i Vera enligt följande:

Exempel: Gården har 10 000 belagda platser för slaktkyckling med en verklig slaktvikt på 1,6 kg.

10 000 platser * 1,6 kg / 2,05 kg = 7 805 platser

Alltså bör du sätta in 7 805 platser i Vera för att få en mer korrekt beräkning av mängden gödsel.

Det kan vara lämpligt att lägga in en kommentar kring denna omräkning i beskrivningen av alternativet så att det framgår att det motsvarar 10 000 platser vid en slaktvikt på 1,6 kg.

OBS! För att få så korrekta uppgifter som möjligt när det gäller växtnäringsinnehåll i gödseln bör du göra en stallbalansberäkning. Gödselmängderna baseras dock på samma schabloner i stallbalansberäkningen som i schablonberäkningen.

Senast uppdaterad: 26 september 2023