Greppa logotyp

Under besöket, 42A

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med underlaget du har sammanställt för lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön.

Rundvandring på gården

Tillsammans med lantbrukaren gör du en runda på gården för att se på några representativa betesskiften och kunna bedöma etablering, artsammansättning, avkastning med mera. Du pratar med lantbrukaren om hur vallbrott och omläggning av beten sker.

Koll på gödslingsplan

Du går igenom lantbrukarens nuvarande gödslingsplan för gårdens beten, och ser hur gårdens nuvarande betesdrift påverkar förluster av växtnäring och växthusgaser från gården.

Du kollar och bedömer

 • risken för erosion till vattendrag och för förorening genom tamp i vattendrag
 • förekomsten av söndertrampad mark, till exempel vid utfodringsplatser, vattenhoar och drivningsgångar, och risken för växtnäringsförluster och förluster av lustgas på dessa platser
 • risken för växtnäringsläckage och förluster av lustgas vid utfodringsplatser, vattenhoar och drivgångar

Utifrån dina bedömningar ger du förslag till förändrade rutiner.

Koll på betesdriften

Med lantbrukaren går du igenom nuvarande betesstrategi och pratar om erfarenheter från tidigare år, om gårdens produktionsresultat och risk för proteinöverskott under sommaren.

Du berättar på vilket sätt en bra betesskötsel ökar växtnäringsutnyttjandet på gården, om betesbeläggning som antal djur/ha, tidpunkt för betessläpp och installning, om system och omfattning av tillskottsutfodring.

Om du på gården bedömer att det är befogat gör du en växtnäringsbalans för betesdriften eller några representativa skiften. Är beläggningen fler än åtta mjölkkor per hektar bete ska du göra en växtnäringsbalans för dessa skiften.

För att göra beräkningarna använder du excelprogrammet Beräkna kväve- och fosforbalans på bete.

Betesdrift på gårdar med dikor och ungdjur

Ska du genomföra rådgivningen på en gård med dikor eller ungdjur kan du använda bildspelet som vi har tagit fram för att du lättare ska kunna åskådliggöra det du pratar om. Plocka ihop bilder du tycker känns relevanta från bildspelet och prata utifrån dessa.

På hästgården

Ska du till en hästgård och genomföra rådgivning kan du ta hjälp av vår bildspel om hästens behov och utfodring. Plocka ihop bilder som du tycker känns relevanta och använd under besöket

Förbered åtgärder

I samtal med lantbrukaren går du igenom olika frågor för att förbereda åtgärder kring betes­planering.

 • hur djuren kan delas upp i lämpliga grupper
 • tillgängliga arealer av naturbete, åkermarksbete och vall
 • betenas avkastningspotential
 • möjligheter till fållindelning – permanent och tillfällig
 • djurens vattenförsörjning
 • parasittryck

Tillsammans pratar du med lantbrukaren om möjligheter att kombinera slåtter och bete, möjligheten till bevattning, växling mellan bete på åker­mark och eventuella naturbeten.

Du tar även upp behov och strategi för avmaskning.

Betesplanen innehåller

 • tillgängliga fållor och deras arealer
 • rekommenderat antal dagar som djuren går i respektive fålla
 • längden på betesrotationen (dagar) och hur den förändras över betessäsongen
 • beläggningsgraden (djur/ha) och hur den förändras över betessäsongen
 • lämpliga tidpunkter för putsning
 • lämpliga tidpunkter för gödsling och lämpliga givor
 • lämpliga åtgärder vid säsongsmässigt överskott eller underskott av bete

I betesplanen ger du förslag på hur lantbrukaren mäter och väger lamm, köttdjur och rekryteringsdjur före och efter betessläpp, vilket förbättrar uppfattningen om djurens tillväxt på betet. Du föreslår hur sommarfoder­staten bör vara efter förändringar av betesdriften.

Koll på rådgivningsplanen

Du går igenom lantbrukarens rådgivningsplan och om det är aktuellt reviderar du den.


Senast uppdaterad: 03 december 2020