Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Versioner av Vera

Ungefär en gång i månaden kommer en ny version av Vera. Här listar vi det som är nytt i respektive version.


Tabell som visar vad som är nytt i olika versioner av Vera

Versionsnummer

Datum

Nyhet i versionen

2.0.4.0

240515

Alternativ är uppdaterad med nytt utseende.

Nu ska skiftena komma i nummerordning för SkiftesID i rapport Gödslingsplan behovsbaserad.

De nya grödorna har fått flera data inlagda och några rättningar är gjorda. Det kan påverka gödslingsplan och klimatberäkningar. Det gäller till exempel frövallar som har fått normskördar inlagda, palsternacka har fått gödslingsrekommendationer, sötväppling nya värden och några halmprodukter är inlagda.

Klimatkollen: kontrollera ålder och vikt in och ut på inlagda nötkreatur. Läs mer i Rådgivarnytt 2024-05-16.

2.0.3.1

240423

Rättning av ett fel i koden som gjorde att man inte kunde skapa jsonfil om man hade hämtat stöddata för en kund. Jsonfil används för att rapportera in utförd rådgivning i Greppa Näringens administrativa system.

2.0.3.0

240417

Nyhet hämta stöddata: möjligt att hämta stöddata för en lantbrukare för flera år vid en hämtning.
Uppdateringar och rättningar:

Gödslingsrekommendationerna är uppdaterade för de grödor som ingår i skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning 2024. Det gäller även pris på kväve, fosfor och kalium och normskördar för några grödor.

Stallförluster för slaktkycklingar på djupströ är uppdaterad från 5% till 6% enligt Jordbruksverkets rapport Nya emissionsfaktorer vid beräkning av kväveförluster från stallar, Rapport 2023:14. Läs mer om hur Vera räknar under beräkningsmodeller.

Kaliuminnehållet i sockerbetor och fodersockerbetor i produktgrupp vegetabilier är sänkt till 14%.

Energikollen är uppdaterad med nya standardåtgärder samt drivmedelsförbrukning för några av grödorna.

I Klimatkollen har vi uppdaterat diagram och tabeller med förklarande texter.

2.0.2.0

240320

Hämta stöddata: text om att förfrukt kommer med om du hämtar data från två års SAM-ansökningar.
Gödslingsplan och utlakning: Om du har hämtat data från SAM-ansökan följer nu skiftesID med till rapport Gödslingsplan behovsbaserad. Om du har ansökt om ersättningen precisionsjordbruk planering skriv ut rapport Gödslingsplan behovsbaserad igen så att den uppfyller villkoren. Skiften från SAM-ansökan visas nu i nummerordning. I fältbalansen visas en summerande fältbalans. Ny länk till ersättningen precisionsjordbruk planering under viktiga lagkrav.
Stallgödselberäkningar: rådgivningsrapport och stallbalansrapporter har nytt utseende men samma innehåll som tidigare. Knapparna i toppmenyn är förtydligade.

2.0.1.0

240228

Gödslingsplan och utlakning: Förfrukt följer med vid flytt till Skiften, förfrukt visas rätt om du använder växtföljdsfunktion och baljväxthalten visas rätt. Nu uppdateras Tillförd mängd näring i flik Gödslingsplan som den ska. Stallgödselberäkning: I rådgivningsrapporten är inköpt organisk gödsel rättad. Klimatkollen: Defaultvärden visas för drivmedel, liggtid och baljväxthalt i fliken Odling för skiften/grödor som är hämtade från Gödslingsplanen.

Kända fel: Rådgivningsrapport – ts-halten blir fel om man köper in två organiska gödselslag av samma sort, till exempel Biogödsel fast och Avloppsslam rötat.

Klimatkollen och Energikartläggning - rådgivningsbrev. Det förekommer att diagram inte importeras rätt utan de blir felaktigt beskurna. I Vera under Resultat blir diagrammen korrekta. Om du råkar ut för ett felaktigt diagram i brevet byter du ut det mot det du kan spara ner i Vera på samma sätt som när du lägger till relevanta diagram som inte finns med i brevmallen.
Om Vera inte vill öppna eller om Vera stänger ned när du ska skapa rådgivningsbrev kan du behöva stänga ned andra öppna Windowsprogram först.

2.0.0.1

240220

Gödslingsplan och utlakning: Förfruktsvärdet beräknas nu rätt i kvävebehovet och du kan använda knappen sätt samma giva eller ta bort giva på flera skiften.

2.0.0.0

240131

Nytt utseende på Gödslingsplan och utlakning med information om vad du ska göra på varje flik

Från 2024-02-02 kan du kan hämta skiften från SAM-ansökan som underlag till en gödslingsplan under Hämta stöddata. Du loggar in med BankID eller Freja eID+. Ska du hämta åt någon annan behöver du en fullmakt för detta.

Alla lantbrukare kan använda Vera för att göra en gödslingsplan och fältbalans

Fältbalansen i gödslingsplanen är ny. Nu kan du se en skiftesvis fältbalans och även skriva ut en rapport.

Vi har lagt till många nya grödor med så mycket underlag som finns tillgängligt. För vissa grödor där vi idag saknar gödslingsrekommendationer och jämförelsevärde kommer vi att komplettera med detta senare.

Rättningar: Stallgödsel, rådgivningsrapport: Nu visas rätt data i tabellerna. Vid förra driftsättningen saknades data i flera tabeller. Gödselkalkylen: Det går att lägga in decimaler och kommatecken under kostnader på flik Ekonomi.

Kända fel:

Rådgivningsrapport – inköpt organisk gödsel hamnar i fel kolumn i tabellen Gödselmängd att sprida. Mängd, näringsinnehåll och beräknade förluster verkar stämma.

Gödslingsplan och utlakning – flik skiften, förfruktseffekten visas fel om du lägger in förfrukterna via funktionen växtföljdsfunktion. Om du lägger in förfrukterna manuellt verkar effekten visas på rätt skifte. Förfruktseffekten beräknas också fel i kvävebehovet. Funktionerna Sätt samma giva, ta bort organisk gödsel eller mineralgödsel på markerade skiften fungerar inte riktigt. 

I Klimatkollen och Energikartläggning kan du skapa ett rådgivningsbrev från en mall. Det förekommer att diagram inte importeras rätt utan de blir felaktigt beskurna. I Vera under Resultat blir diagrammen korrekta. Om du råkar ut för ett felaktigt diagram i brevet byter du ut det mot det du kan spara ner i Vera på samma sätt som när du lägger till relevanta diagram som inte finns med i brevmallen.

Om Vera inte vill öppna kan du behöva stänga ned öppna Windowsprogram först.

1.3.4.0

231206

Främst rättningar. Nu går det att lägga till produkter i alla beräkningsdelar igen. Produkter som saknar klimatavtryck i produktlistan får nu noll i avtryck i Klimatkollen.

Kända fel som är rättade 2024-01-31: använd kortläge i växtnäringsbalansen, annars kan du inte ta bort produkter. Stäng processer i bakgrunden för att få ut rådgivningsbreven i Klimatberäkningarna och Energikartläggningen. Stallgödselberäkningar, rådgivningsrapport: i tabellen Behov av lagringskapacitet i visas väldigt många decimaler. Tabellen Växtnäringsvärde och näringsinnehåll före spridning saknas. I några av tabellerna saknas data. Rapport Gödslingsplan behovsbaserad: Om du har lagt in stallgödsel i gödslingsplanen verkar inte fosforbehovet beräknas rätt i tabell Egen stallgödsel på näst sista sidan i rapporten Gödslingsplan - behovsbaserad. Så länge får du titta i Rådgivningsrapport under stallgödselberäkningar.
Nästa driftsättning är 2024-01-31.

1.3.3.0

231109

Startsida för Vera under Hem med korta tips om hur du kommer igång, se vilka kortkommandon som finns och gå direkt till några beräkningsdelar.
Rapporterna Gödslingsplan behovsbaserad och Utlakningsberäkningar i Gödslingsplan och utlakning är flyttade till en ny mall. Innehållet i rapporterna är detsamma som tidigare.
I Energikollen kan du nu ta bort en övrig verksamhet utan att behöva ta bort kartläggningskort.

Rättat! Känt fel i klimatkollen att produkter som är inlagda i växtnäringsbalansen och saknar klimatavtryck får ett felaktigt avtryck.

1.3.2.0

230920

Vi har rättat mindre fel. Nu kan du lägga till produkter in och ut i växtnäringsbalansen både i kortläget och i tabelläget. I Klimatkollen ser du nu klimatavtrycket i kg CO2e per kg transporterad vara i kortet under Produkter in. I beräkningstabellen hittar du fortfarande till exempel kg CO2e per tonkm.

1.3.1.1

230830

Förnyat utseende för kund och alternativ, knappar förtydligade och uppflyttade till toppmeny, under support kan du hitta manualen, kontakta supporten och skicka in filer, se systeminformation och vad versionen innehåller. Nu kommer kalkoner med i jämförelsevärdet.

1.3.0.1

230607

Rådgivare blir en användare, nytt utseende registrera kund och användare, ny knapp: rensa egna produkter, exportera avidentifierad kund och återställ databas med en säkerhetskopia. Ändringarna innebär större förändringar i databasen. Systemkrav för Vera uppdaterade vilket innebär Windows 10 eller nyare. Manualen uppdaterad med nya funktioner.

1.2.4.0

230510

Rättningar i klimatkollen allokering: grovfoder summeras rätt om du har flera djurslag, nyckeltalstabellen uppdaterad för inköpta produkter. Rättningar i Energikollen: fördelning tänds när du lägger till ett nytt kartläggningskort.

1.2.3.3

230424

Det går att lägga till gödsel i Gödslingsplan och utlakning igen

1.2.3.2

230419

Uppdaterade värden för kvävenedfall. Rättat fel i Gödslingsplan och utlakning, Klimatkollen och Energikartläggning.
Känt fel: klimatkollen med allokering, om du har flera djurkategorier summeras inte grovfodret rätt i tabellen under fliken Koppla djur.

1.2.2.4

230322

Flera mindre rättningar och uppdateringar så att Vera upplevs mindre långsamt. Djurenheter för avvanda smågrisar är rättat till 0. I klimatkollen hade några räknare eller någon kolumn försvunnit, nu är de tillbaka.

1.2.1.5

230301

Emissioner för stallförluster rättades för några djurslag, produktlistan uppdaterades med foder för får, gris, häst och fjäderfä från Svenska Foder, du kan tabba dig fram i stora delar av Vera och mindre fel rättade

1.2.0.5

230201

Ny plattform, uppdaterade emissionsfaktorer för stallförluster, många mindre rättningar. Installera om Vera om du inte får någon fråga om ny version när du öppnar Vera, gå till installation av Vera.

1.1.91.1

221208

Inga förutom att den automatiska uppdateringen av ny version är tillbaka igen.

1.1.91.0

221207

Ny indelning av grödor för beräkning av klimatavtryck för mulljordar i flik markkol i Klimatkollen utifrån nyare forskning, ett fel som gör att denna version tappar de automatiska uppdateringarna av Vera. Lösningen är att installera om Vera, gå till installation av Vera

1.1.90.0

221107

Mindre rättningar i klimatberäkningar, gödslingsplan och stallgödselberäkningar.

1.1.89.0

221012

Visar emissionsfaktorer i stall och lagring under grunddata. Tagit fram ny mall för rådgivningsbrev klimat- och enerigkollen. Rättat så att återstående P och K uppdateras i Gödslingsplanen.

1.1.88.0

220921

Minskat problem med att Vera ibland blir segt. Gäller främst i växtnäringsbalansen, stallgödselberäkningarna, gödselkalkylen, gödslingsplan och utlakning och klimatkollen.

1.1.87.0

220831

Produktlistan rättad med klimatavttryck för bland annat sojamjöl. Jämförelsevärde för minkar och hästar är tillagt.

1.1.86.0

220616

Produktlistan är uppdaterad med foder från Svenska Foder. Vi har arbetat med att göra Vera mindre långsamt i gödslingsplan och utlakning.

1.1.85.0

220517

Produktlistan är uppdaterad med foder från Swedish Agro och Lantmännen samt mineralgödsel.

Spara och stäng med ett knapptryck under alternativ och kund.

1.1.84.0


Kortkommando Ctrl N för ny rad/nytt kort, tabbordning i åtgärdsuppföljkningen, I Klimatkollen på fliken Skiften finns en ny kolumn för namn så att du enklare kan identifiera vilket skifte det är

1.1.83.0

220330

Uppdaterad produktlista, justerade priser på växtnäring och grödor, nytt utseende i gödslingsplanen,

1.1.82.0

220301

Rättning av fel som gjorde att det för en del har gjort Vera långsamt att jobba i.

1.1.81.0

220206

Behov av kväve är uppdaterat enligt rekommendationer för gödsling och kalkning, ett par fel i beräkningarna av stallgödsel är åtgärdade

1.1.80.0

211208

Lägga till rader med snabbkommando ctrl+N

1.1.78.0

211013

Ny tabell i klimatkollen

1.1.77.0

210922

Sökfunktion i växtnäringsbalans, stallbalans, gödslingsplan och klimatkollenSenast uppdaterad: 16 maj 2024