Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Beräkningar och indatablanketter

Programmet Vera är ett beräkningsverktyg för växtnärings­balanser, stallgödselmängder, gödslingsplan, klimatavtryck, energiåtgång och åtgärdsuppföljning i Greppa Näringen. Vera använder vi i första hand i vår rådgivning till lantbrukare.

Beräkningar i Vera

I Vera finns följande beräkningar:

  • växtnäringsbalans
  • stallgödselberäkningar
  • gödselkalkyl, finns också som en tjänst direkt på webbplatsen 
  • gödslingsplan och utlakning. Nu kan du använda en inskickad SAM-ansökan som underlag.
  • klimatberäkningar i klimatkollen
  • energikartläggning i energikollen
  • åtgärdsuppföljning

Vera är lätt att använda men det gäller att vara noggrann vid inmatning av data för att resultatet ska gå att tolka. Du kan även använda programmet Vera som underlag vid miljö­prövningar eller annan miljöinriktad rådgivning. 

Läs mer om beräkningsmodeller till varje beräkningsdel

Växtnäringsbalans

Växtnäringsbalansen är en näringsberäkning på gårdens näringsflöden till och från gården.

Stallgödselberäkningar

I stallgödselberäkningarna kan du beräkna gödselmängder, behov av lagringskapacitet, behov av spridningsareal och ammoniakförluster för gårdens djur. Du väljer om du vill göra en schablonberäkning eller en stallbalans.

Gödselkalkyl

I Gödselkalkylen kan du beräkna den ekonomiskt mest optimala spridningstidpunkten utifrån näringsinnehåll på gödseln, kostnader för markpackning, spridning och transport. Resultatet kommer ut i en rapport på tre sidor. Du kan också lägga till andra organiska gödselslag som till exempel inköpt biogödsel eller slam.

I miljöindex tar vi hänsyn både till risk för kväveutlakning, denitrifikation men även risk för fosforförluster. Miljöindex presenteras i rapporten med glada gubbar i grönt till sura gubbar i rött.

Gödslingsplan och utlakning

I Gödslingsplan och utlakning kan du planera gödslingen och se utlakning av kväve. Nu kan du använda en inskickad SAM-ansökan som underlag till gödslingsplanen.

Klimatkollen

Klimatkollen är integrerad med beräkningarna för stallgödsel och växtnäringsblanser. Du kan välja om du vill göra en beräkning för hela gårdens totala klimatpåverkan eller uppdelad per produkt (med allokering).

Energikartläggning

Energikartläggning är en del Greppa Näringens rådgivare använder inom energikollen. Med tydliga avgränsningar och instruktioner i energikollen får du som användare möjlighet att höja kvaliteten i din rådgivning. I rapporten inom energikartläggningen får du även fram ett rådgivningsbrev.

Indatablankett för Energi i Vera (2019) Word, 53 kB.

Senast uppdaterad: 01 februari 2024