Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Varumärket Greppa Näringen

Greppa Näringen – lantbrukets verktyg för effektivare miljönytta

Varumärkesplattform

För att tydliggöra vad Greppa Näringen innebär och för att säkerställa att alla som representerar Greppa Näringen talar samma språk har vi arbetat fram en varumärkesplattform. Den kan du använda som en kompass och inspiration i ditt arbete – både när du kommunicerar muntligt och skriftligt.

Hur vi ska arbeta

Dessa faktorer utgör grunden för hur vi alla som arbetar med eller inom Greppa Näringen ska arbeta för att upplevas som en trovärdig aktör.

  • Vetenskapligt underbyggd kunskap
  • Effektiva verktyg och lättillgänglig information
  • Kompetenta och engagerade rådgivare
  • Långsiktig och bred satsning

Vilka är vi?

Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som erbjuder lantbrukare kunskap och verktyg för att kunna genomföra kostnadseffektiva miljö- och klimatåtgärder.

Greppa näringen är en långsiktig och bred satsning. Jordbruksverket, Länsstyrelsen, LRF och EU står bakom projektet och samarbetar effektivt.

Vad gör vi?

En systematisk och fortlöpande analys av vilken forskning som är mest relevant för målgrupperna ligger till grund för att utveckla effektiva verktyg för omvärldsanalys, prognoser och beräkningar och ta fram lättillgänglig information för den individuella rådgivning som genomförs.

Vad erbjuder vi?

Den vetenskapligt underbyggda kunskap som finns inom Greppa Näringen förs vidare till lantbrukare genom kompetenta och engagerade rådgivare. Kunskapsutbyte mellan rådgivare och lantbrukare är en ständigt pågående process och dialog. 

Via Greppa Näringen får lantbrukarna information, verktyg och konkreta råd för att kunna minska miljö- och klimatpåverkan. Detta bidrar till att stärka lantbrukarens verksamhet och konkurrenskraft och därigenom uppnå en långsiktigt hållbar lönsamhet.

Lantbrukare och rådgivare ska enkelt och snabbt få tillgång till tillförlitliga beslutsunderlag. Genom dialog under rådgivningsbesök får lantbrukarna individuell och verksamhetsanpassad information.

Lantbrukarna får stöd att genomföra åtgärder för att uppfylla samhällets och konsumenternas krav och förväntningar. Greppa Näringen uppmuntrar och inspirerar till att genomföra förändringar, utöver lagkrav, för att svenskt lantbruk ska sträva efter att bli mer resurseffektivt, miljövänligt, attraktivt och lönsamt.

Greppa Näringens värdeplattform

Greppa Näringens värdeplattform

Senast uppdaterad: 28 november 2018