Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Beräkningsmodeller

Beräkningarna i Vera bygger på olika beräkningsmodeller. På denna sida finns korta förklaringar av beräkningar vi gör i Vera och dokument som närmare beskriver de olika beräkningsmodellerna i Vera.

Grunddata i Vera

I Vera finns mycket grunddata. Du kan se följande grunddata i Vera under fliken Grunddata:

  • näringsinnehållet i alla produkter i produktlistan
  • emissionsfaktorer för att beräkna ammoniakförluster i stall och lager
  • energianvändare

Behöver du faktorer för och en beskrivning av hur du beräknar spridningsförluster kan du titta i denna fil:

Jämförelsevärdet

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser beskriver hur jämförelsevärdet är framräknat och hur du kan använda det för att tolka en växtnäringsbalans.

Kvävenedfall

Kvävenedfallet är beräknat av IVL Svenska Miljöinstitutet under 2022. I Vera används kommunvisa femårsmedelvärden för åren 2017-2021 för öppna fält. I rapporten kan du läsa hur mätningar och beräkningar är utförda.

Kvävefixering

Kvävefixeringsmodellen vi använder i Vera härstammar från Danmark, men modellen har anpassats till svenska förhållanden av Bodil Frankow-Lindberg på SLU.

I formuläret finns även en kontrollberäkning som visar kväveeffektiviteten för vallar där kväve­fixeringen är beräknad. Kontrollberäkninegn använder du för att avgöra om den beräknade kvävefixeringen är rimlig.

I rapporten Kvantifiering av kvävefixering via baljväxter i fält av beskrivning av Bodil Frankow Lindberg hittar du en beskrivning av kvävefixeringsmodellen.

Ammoniakavgång från stallar

Under 2023 har SLU och Jordbruksverket sett över de emissionsfaktorer som används för beräkning av ammoniakförluster från stallar. SLU har gjort en litteraturstudie och utifrån denna har de nya emissionsfaktorerna tagits fram. Litterturstudien och de nya emissionsfaktorerna finns i en rapport i Jordbruksverkets webbutik.

Ammoniakavgång från lager och vid spridning

På uppdrag av Jordbruksverket har Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) gått igenom och samlat dokumentation till de faktorer för emission av ammoniak vid lagring och spridning som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder för beräkningar av ammoniakavgången från lantbruket. Samma faktorer används i Vera. Faktorerna för förluster i stall och lagring visas i Vera.

Rapporten Översyn av Statistiska Centralbyråns beräkning av ammoniakavgången i jordbruket listar försöken som ligger till grund för faktorerna. Referenslistan ger en heltäckande bild av vad som är gjort på området i Sverige och i våra närmaste grannländer.

I presentationen finns en översiktlig beskrivning av hur Vera beräknar ammoniakavgång i stallgödsel. Filen är uppdaterad den 26 mars 2020. Pdf, 564 kB.


Växtnäringsbehov i gödslingsplanen

Behovet av växtnäring i gödslingsplanen bygger på Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning som medarbetare i Greppa Näringen tar fram och uppdaterar varje år.

Rekommendationerna gäller för stråsäd, baljväxter, vall, potatis, sockerbetor och våroljeväxter. För höstoljeväxter beräknar vi kvävebehovet på våren utifrån upptaget kväve under hösten och mineraliserat kväve från marken i rekommendationerna.

Utlakningsmodellen

Rapporten Beräkning av olika odlingsåtgärders inverkan på kväveutlakningen av Helena Aronsson och Gunnar Torstensson beskriver utlakningsmodellen i Vera.

Klimatberäkningarna

Ska du jobba med klimatberäkningarna i Vera finns ett dokument som beskriver de principer som används vid allokering i Klimatkollen. I dokumentet Hantering av markkol i Vera beskrives hur kolflöden beräknas i Vera.

Markpackning

I Gödselkalkylen i Vera och Gödselkalkylen på webbplatsen ingår en modell för att uppskatta de skador och kostnader som körning vid stallgödselspridning orsakar. Denna modell är delvis baserad på en tidigare modell för att beräkna skador av jordpackning som utarbetats vid avdelningen för jordbearbetning, Sveriges Lantbruksuniversitet och delvis på uppskattningar från försöksmaterial som specifikt rör körskador av stallgödselspridning. I denna rapport redovisas bakgrundsmaterial och beräkningsmodeller till hur kostnader för markpackning beräknas i Gödselkalkylen

Senast uppdaterad: 15 februari 2024