Greppa logotyp

Beräkningsmodeller

Beräkningarna i Vera bygger på olika beräkningsmodeller. På denna sida finns korta förklaringar av beräkningar vi gör i Vera och dokument som närmare beskriver de olika beräkningsmodellerna i Vera.

Jämförelsevärdet

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser beskriver hur jämförelsevärdet är framräknat och hur du kan använda det för att tolka en växtnäringsbalans.

Växtnäringsbehov i gödslingsplanen

Behovet av växtnäring i gödslingsplanen bygger på Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning som medarbetare i Greppa Näringen tar fram och uppdaterar varje år.

Rekommendationerna gäller för stråsäd, baljväxter, vall, potatis, sockerbetor och våroljeväxter. För höstoljeväxter beräknar vi kvävebehovet på våren utifrån upptaget kväve under hösten och mineraliserat kväve från marken i rekommendationerna.

Kvävefixering

Kvävefixeringsmodellen vi använder i Vera härstammar från Danmark, men modellen har anpassats till svenska förhållanden av Bodil Frankow-Lindberg på SLU.

I formuläret finns även en kontrollberäkning som visar kväveeffektiviteten för vallar där kväve­fixeringen är beräknad. Kontrollberäkninegn använder du för att avgöra om den beräknade kvävefixeringen är rimlig.

I rapporten Kvantifiering av kvävefixering via baljväxter i fält av beskrivning av Bodil Frankow Lindberg hittar du en beskrivning av kvävefixeringsmodellen.

Ammoniakavgång

På uppdrag av Jordbruksverket har Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) gått igenom och samlat dokumentation till de faktorer för emission av ammoniak vid lagring och spridning som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder för beräkningar av ammoniakavgången från lantbruket. Samma faktorer används i Vera.

Rapporten Översyn av Statistiska Centralbyråns beräkning av ammoniakavgången i jordbruket listar försöken som ligger till grund för faktorerna. Referenslistan ger en heltäckande bild av vad som är gjort på området i Sverige och i våra närmaste grannländer.

I presentationen finns en översiktlig beskrivning av hur Vera beräknar ammoniakavgång i stallgödsel. Filen är uppdaterad den 26 mars 2020. Pdf, 564 kB.

Grunddata i Vera

I Vera finns många grunddata. På sikt på kommer du kunna se grunddata direkt i Vera. Än så länge kan du se näringsinnehållet i alla produkter i produktlistan.
Så länge hittar du en del grunddata här nedan:

Utlakningsmodellen

Rapporten Beräkning av olika odlingsåtgärders inverkan på kväveutlakningen av Helena Aronsson och Gunnar Torstensson beskriver utlakningsmodellen i Vera.

Klimatberäkningarna

Ska du jobba med klimatberäkningarna i Vera finns ett dokument som förklarar dessa ingående. Det finns också en beskrivning av de principer som används vid allokering i Klimatkollen.

Se även presentationen om allokering i klimatkollen.

Senast uppdaterad: 20 april 2022