Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

11BFosforstrategi

Lantbrukare i en blå traktor som står med ena hjulet i mylla och med det andra på gräsmatta. I bakgrunden har måsar samlats på fältet.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att optimera fosforgödslingen, identifiera "hot spots" där risken för fosforförluster är stor och föreslå lämpliga åtgärder för att minimera fosforläckaget. I många fall går det att hitta åtgärder som gynnar både ekonomin och miljön

I rådgivningen tar du och lantbrukaren fram en gårdsanpassad strategi för fosforgödsling, val av brukningsmetoder och övriga åtgärder som minimerar fosforförluster och jordtransport till vatten. Du ska skapa en förståelse hos lantbrukaren för fosforhushållningens betydelse för ett långsiktigt hållbart jordbruk och bättre vattenmiljö.

Syfte och mål

Syftet är att hjälpa lantbrukaren med en medveten strategi för fosfor­gödsling och andra åtgärder där fosforn utnyttjas optimalt samtidigt som förlusterna via dränering och ytavrinning blir så små som möjligt.

Målet med rådgivningen är att minska fosforförlusterna och öka fosforeffektiviteten genom en optimerad fosforgödsling och gårdsanpassade åtgärder.

Rådgivningen bidrar till att nå miljömålen ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, och att uppfylla Sveriges åtaganden enligt EU-direktiv och internationella överenskommelser om att nå god status i berörda sjöar, vattendrag och kustvatten.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav på rådgivaren

Särskild kompetens på ekologiska gårdar. 

Krav på lantbrukaren

Lantbrukaren ska ha gjort en växtnäringsbalans, rådgivning i modulerna 10A, 10B eller 40B.

Tidsåtgång

Rådgivningen fosforstrategi (11B) beräknar vi i Greppa Näringen omfatta cirka 8–10 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Johan Malgeryd

036-15 85 12

Rådgivningsexpert

Malin Lovang

072-740 44 90

Senast uppdaterad: 19 april 2023

Rådgivningsexpert

Malin Lovang

072-740 44 90

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Johan Malgeryd

036-15 85 12

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67