Greppa logotyp

Innan besöket, 11B

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner körschemat, så får du informationen i ett dokument på datorn. I körschemat har vi samlat några erfarna rådgivares bästa tips om hur du går till väga och vad du bör tänka på före, under och efter rådgivningen.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte ska du också informera övergripande vad rådgivningen handlar om. Du kontrollerar vilka rådgivningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar eventuellt tidigare rådgivare.

Ta reda på information om gården

Att känna till gårdens utgångsläge innan ditt besök hjälper dig att i förväg kunna tänka igenom möjligheter till förbättringar. Ta reda på den information som finns om gården i Greppas administrativa system, GNW-adm. Till exempel gårdsbeskrivning, rådgivningsplan, utförda rådgivningsmoduler och växtnäringsbalanser.

Läs igenom brev från tidigare rådgivningar och titta hur fosforbalansen har sett ut i de växtnäringsbalanser som har gjorts på gården. Kontakta eventuellt tidigare rådgivare.

Gå in på vattenkartan i VISS, för att ta reda på inom vilket eller vilka avrinningsområden gårdens marker ligger och vilken fosforstatus det är i närliggande vattendrag. Skriv ut lämpliga kartor från som du kan visa för lantbrukaren under besöket. Har du tillgång till internet under besöket kan du i stället visa kartorna på datorn direkt från Vattenkartan. Använd vår intstruktion om du känner dig osäker på hur kartan fungerar.

På webbplatsen Sveriges vattenmiljö hittar du aktuell information om tillståndet i Sveriges olika vattenmiljöer, från källa till hav. På webbplatsen finns bl.a. tillståndsrapporter för olika miljöteman och variabler som undersöks i miljöövervakningen, t.ex. övergödning och näringsämnen. Här finns även länksamlingar och relaterade fördjupningsartiklar.

Undersök om det går att ta reda på fosforkällorna för ett specifikt vattendrag. Hör eventuellt efter med kommunen eller länsstyrelsen om det finns aktuella provtagningar. Enskilda avlopp har prioriterats i många kommuner. En fråga som ofta återkommer vid fosforrådgivningen är hur stor del av fosforproblematiken som lantbruket står för. Finns det kommunala reningsverk i närheten kan det vara en god idé att ta reda på hur mycket fosfor de släpper ut.

Förbered material du behöver ta med

Innan besöket går du igenom underlag och material du behöver ha med dig eller tillgång till vid rådgivningsbesöket. Till din hjälp kan du ta körschema, köksbordsmaterial, praktiska råd och checklista för fosforförluster samt förslag på åtgärder.

Ta hjälp av lantbrukaren

En del av informationen du behöver vid rådgivningsbesöket kan du behöva hjälp av lantbrukaren att ta fram.

  • Aktuell markkarta. Om jordartsanalys saknas kan du använda lantbrukarens skattning av jordarten på olika delar av gården.
  • Växtodlingsplan för de senaste åren. Växtföljd/växtföljder och gödslingsstrategi när det gäller fosfor ska framgå.
  • Medelskördar för de grödor som odlats på gården de senaste åren.
  • Blockkarta, ekonomisk och/eller topografisk karta över markerna.
  • Eventuella täckdikningsplaner och kartor över dräneringssystem och dikningsföretag.

Ta med dig

Om gården använder stallgödsel tar du reda på om lantbrukaren har en gödselanalys. Finns det ingen aktuell analys är det bra om du tar med gödselburkar till gården vid ditt besök.

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns nyheter och information om åtgärder för gårdens fosforstrategi.

Fördjupning

I rapporten Effekter av åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark och åtgärdsutrymme har SLU sammanställt den senaste kunskapen kring olika åtgärder för att minska fosforförlusterna från jordbruksmark.

Resultaten från de senaste beräkningarna av näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet (PLC7) hittar du i rapporten Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017.

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns mer fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 22 mars 2021