Greppa logotyp

Innan besöket, 1Aa

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokbokenPDF, så får du informationen i ett dokument på datorn.

Uppgifter om gården från lantbrukaren

Kontakta lantbrukaren och avtala tid för rådgivning. Ta reda på så mycket du kan om gården och tala om vad lantbrukaren ska göra innan ni ses. För att underlätta under besöket är det bra att samla in en del uppgifter i förväg. Nedan ser du en lista på de grunddata du behöver.

Genom att skicka ut indatablanketter i förväg så vet lantbrukaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket. 

Indata för beräkning Vera

Uppgifter till Detaljer och Greppa Näringen-data:

 • Nuvarande markkartering om sådan finns. Jordartsfördelning, mullhalt, P-AL och K-AL, i den mån värdena finns framtagna.
 • Bearbetningstidpunkter, eventuell tidpunkt för vallbrott.
 • Eventuell odling av fånggrödor och på gården anlagda skyddszoner, samt möjlig längd skyddszoner.

Uppgifter du behöver för att kunna upprätta en växtnäringsbalans:

 • Produkter in och ut från gården, vilka använts/producerats för det året balansen görs.
 • Eventuella analyser av inköpta organiska gödselmedel.
 • Uppgifter för att beräkna gårdens kvävefixering (främst areal, ts-skörd, kvävegiva och klöverhalt i vallar).
 • Antal djur fördelat på djurslag och gödselslag samt stallperiod.
 • Speciella data för djuren.
 • Grödfördelning samt areal åkermark och areal ogödslat naturbete.

Ytterligare uppgifter för stallgödselberäkning

 • Hantering av stallgödsel (lagringskapacitet, täckning, lagringsteknik, extra vatten).
 • Spridning av stallgödsel (spridningsteknik och spridningstidpunkter)

En del rådgivare väljer att göra balansen under besöket tillsammans med lantbrukaren utan att skicka ut en blankett i förväg. Det kan fungera men risken är att samtalet fastnar vid sifferhanteringen och att du inte får så mycket tid över till rådgivningen. Att låta lantbrukaren fylla i blanketterna innan besöket gör att du något snabbare kan mata in siffrorna vid köksbordet.

Om lantbrukaren också skickar in siffrorna i förväg kan du till stor del göra klart balansen på kontoret. Under rådgivningstillfället kan du och lantbrukaren i stället ägna tid åt att diskutera resultat och relevanta åtgärder.

Vissa uppgifter kan lantbrukaren ha svårt att få fram. Därför har vi tagit fram ett dokument som är tänkt som en hjälp när du lägger in värden i Vera. Det är schabloner och uppskattningar på till exempel vallskördar och klöverhalt. Eller hjälp för att räkna om en volym till en vikt för strömedel.

Skriv ut kartor från Vattenkartan

Skriv ut lämpliga kartor från Vattenkartan, VISS som du kan visa för lantbrukaren under besöket. Vi har tagit fram en instruktion för hur du tar fram kartornaPDF. Har du tillgång till internet under besöket kan du i stället visa kartorna på datorn direkt från Vattenkartan.

Gör i ordning startpaketet

Vid det första besöket ska du ta med ett startpaket till lantbrukaren. Startpaketet består av en pärm som innehåller post-it-lappar och penna. Pärmen beställer du av Katarina Mattsson via e-post katarina.mattsson@jordbruksverket.se eller tel 040-41 52 85.

I pärmen ska du även sätta in:

Beräkningsverktyg

Växtnäringsbalansen gör du i vårt beräkningsverktyg Vera. Har du inte Vera installerat på din dator? Under sidorna för Vera hittar du länk för att installera verktyget. Där hittar du även manual och en del underlag till beräkningsmodellerna.

Har du frågor om Vera kan du alltid kontakta vår support på vera@jordbruksverket.se eller 036-15 64 80.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 20 maj 2020