Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

17ABiologisk mångfald i åkerlandskapet

Klöverhumla. Foto: Petter Haldén.

I rådgivningen ger du råd och förslag på hur lant­brukaren kan gynna biologisk mångfald genom enkla åtgärder på gården.

Under rådgivningen går du tillsammans med lantbrukaren igenom gårdens förutsättningar för biologisk mångfald på och i nära anslutning till åkermarken. Du ger lantbrukaren förslag på åtgärder som ska gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet i slättbygd. Exempel på åtgärder är att anlägga blommande kantzoner, skapa lärkrutor eller spara en del av vallen vid första skörd. Åtgärder på naturbetesmark ingår inte i rådgivningen.

Syfte och mål

Syftet med rådgivningen är att ta fram en åtgärdsplan med målet att gynna den biologiska mångfalden på gården. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för väl fungerande ekosystemtjänster, såsom pollinering, biologisk bekämpning av skadegörare och jordmånsbildning. Biologisk mångfald bidrar därför till att öka lönsamheten. Rådgivningen bidrar också till att uppfylla miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Tidsåtgång

Rådgivningen biologisk mångfald i åkerlandskapet (17A) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 10-12 timmar. För- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.

Krav & rekommendationer

Greppa Näringens krav och rekommendationer.


Modulansvarig

Jenny Henriksson

0733-03 41 62

Rådgivningsexpert

Jonas Ivarson

070-147 80 52

Senast uppdaterad: 05 februari 2024

Rådgivningsexpert

Jonas Ivarson

070-147 80 52

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Jenny Henriksson

0733-03 41 62

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67