Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

12BBördighet och kolinlagring

Närbild på vajande sädesslag på fält med suddig bakgrund.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningens tyngdpunkt i bördighet och kolinlagring ligger på att genomföra åtgärder för hur jordens mullhalt kan höjas och hur dessa förbättrar skördenivåerna och odlingsekonomin både på kort och på lång sikt

Rådgivningen bördighet och kolinlagring riktar sig till gårdar med konventionell odling.

En ökande mullhalt är en av flera faktorer som ökar bördigheten. I denna rådgivning gör du en beräkning av odlingsåtgärdernas långsiktiga effekt på mullhalten. Rådgivningen bygger på det faktum att en ökad mullhalt ger ökade skördenivåer på jordar med måttliga mullhalter – upp till 3,4 procent.

Med utgångspunkt i gårdens växtföljd och odlingsåtgärder gör du lantbrukaren medveten om långsiktiga effekter på mullhalt och bördighet. För gårdar med merparten av arealen i vall behandlas växtföljdsaspekter i modulen grovfoderodling (15A). 

Syfte och mål

I denna rådgivning får lantbrukaren ökad kunskap om växtföljdens sammanlagda påverkan på den långsiktiga bördigheten i fält, vilket därmed bidrar till att uppnå de nationella miljömålen ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan.

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att göra beräkningar för att förstå hur det går att behålla bördigheten eller att öka den genom olika växtföljds- och brukningsåtgärder.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.


Tidsåtgång

Rådgivningen mullhalt och bördighet (12B), beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 9–11 timmar där även för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Emma Hjelm

036-15 84 21

Senast uppdaterad: 02 juni 2023

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Emma Hjelm

036-15 84 21

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67