Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

11EKvävestrategi på ekologiska gårdar

Grönt gräs i närbild och fokus framför ett suddigt vit hus i bakgrunden.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att optimera gårdens kväve­utnyttjande genom bättre styrning av kvävegödslingen. Att på bästa sätt utnyttja växtnäringen, vilket minskar kväveläckage och utsläpp av växthusgaser, gynnar även gårdens ekonomi.

På ekologiska gårdar är det extra viktigt att ta vara på växtnäringen. I rådgivningen hjälper du lantbrukaren att hitta den optimala balansen mellan tillförsel och skörd, och samtidigt ta fram en strategi för optimal rotogräsbekämpning på gården. En konkurrenskraftig gröda kan utnyttja växtnäringen effektivt, motverka ogräs och ge en grund för en bra skörd av god kvalitet.

Rådgivningen består av två delar. Vid det första besöket under växtsäsong en rundvandring i fält för att diskutera grödornas kväveutnyttjande och studerar gårdens problem med rotogräs. Vid andra besöket tar du fram en åtgärdsplan.

I dialog med lantbrukaren föreslår du åtgärder som optimerar kvävegödslingen samtidigt som du tar hänsyn till efterverkan av gröngödslingsvallarna och av andra kvävefixerande grödor.

Syfte och mål

Rådgivningen syftar till att inom lantbruket skapa förståelse för kväveeffektivitetens betydelse för klimatpåverkan och förbättrad vattenmiljö.

Genom att förbättra gårdens kväveeffektivitet bidrar rådgivningen på sikt till att uppnå miljömålen ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Tidsåtgång

Rådgivningen kvävestrategi på ekologiska gårdar (11E) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 12–14 timmar där för- och efterarbete av två rådgivningsbesök ingår. 

Modulansvarig

Maria Stenberg

036-15 81 16

Senast uppdaterad: 26 maj 2023

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Maria Stenberg

036-15 81 16

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67