Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 14D

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med dig de underlag du eventuellt har sammanställt för att visa och diskutera.

Motivera lantbrukaren

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om regelverket och vilka åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön och klimatet.

Du förklarar betydelsen av dräneringssystemets funktion, både för ökad produktion och minskat växtnäringsläckage, och av underhåll. Här betonar du återigen vikten av väldränerade fält för en bättre jordbruksproduktion och miljö.

Gårdsbesök

Gårdsbesöket kan med fördel delas in i två delar. En teoretisk del där du som rådgivare går igenom teorin anpassat efter gården du besöker. Tänk på att det viktigaste under besöket är att ta sig ut i fält. Under fältvandringen skaffar ni er förståelse för vattnets väg genom landskapet och då med fokus på den specifika gården. Vad är det som skapar problem?

Material att ta hjälp av

Bedöm dräneringens nuvarande status och förbered åtgärdsplan

På gården går du tillsammans med lantbrukaren igenom dräneringens funktion på ett till tre utvalda skiften som har problem med vatten. Du bedömer dräneringens status och föreslår åtgärder för förbättrad dränering. Åtgärder som underhåll av brunnar, spolning av dräneringsrör, framgrävning av täckdikesögon, upprustning av kantdiken med mera.

Tillsammans tittar ni på tillgängligt kartmaterial över gården. Med hjälp av kartorna får ni en överskådlig bild av vattnets väg genom fastigheten. Rita och anteckna gärna på en karta för att dokumentera vad ni diskuterar under besöket.

Du ser även över status för öppna och kulverterade diken för att konstatera om dräneringsproblem på fältet kan bero på underhållsbehov nedströms. Kan så vara fallet, rekommendera rådgivningen underhåll av diken (14U).

Diskutera risken för ökade flöden på grund av ett förändrat klimat eller förändringar i markanvändningen, till exempel genom exploatering.

Material att ta hjälp av under fältvandringen

Följ upp behov av underhåll

Uppmärksamma lantbrukaren på de många fördelarna med att göra en fältvandring som den ni gjort under besöket även på resterande mark. Rekommendera även att denna översyn gärna få ske regelbundet även i framtiden för att upptäcka nya problem i tid. Att ha en enkel dokumentation kring detta arbete är positivt om problem skulle uppstå i framtiden. Det är bra att även anteckna kontakt med myndigheter och andra intressenter samt när underhåll utförs.

Några juridiska aspekter

 • Täckdikning, upp till och med en dimension av 300 mm, är enligt miljöbalken undantagen från tillståndskrav för markavvattning. Läs mer om juridik kring markavvattning i Täckdikning – för bättre skörd och miljö på s. 23.
 • Skyldighet att underhålla regleras i MB 11 kap 17 §.
 • För att underhålla täckdikningen krävs inte tillstånd.
 • Miljöbalkens hänsynsregler i kap 2. Du informerar och resonerar kring till exempel försiktighet och maskinval.

Ägarens ansvar

För täckdikning och andra vattenanläggningar såsom diken finns ett ägaransvar. Rekommendera att som ägare vara aktiv. Detta innebär att kontrollera status och bevaka jordbrukets intressen och behov av dränering i samband med till exempel exploateringar.

Detta är viktigt både för huvudavvattningens diken, men också för täckdikningen. Vid exploatering och ökade flöden riskerar medelvattennivåerna att öka. Då kan täckdikningsögonen hamna under vatten och då påverkas hela fältets dränering.

Gällande huvudavvattningen kan ansvaret vara delat - med annan granne eller i en samfällighet. Läs mer på underhåll av diken (14U).

Vägval – underhålla, komplettera eller nytt?

Gå igenom och samtala kring vad ni sett under fältvandringen. Vilket vägval kan man välja för att åtgärda problemen på gården. Ska det befintliga systemet underhållas? Eller behövs det kompletteras på en viss yta? Eller behöves helt enkelt ett omtag och tänka helt nytt?

Ni diskuterar även risken för ökade flöden på grund av ett förändrat klimat eller förändringar i markanvändningen, som till exempel genom exploatering. Ändrade grödval i ett framtida klimat kan medföra andra behov av dräneringen. Vilka anpassningar skulle behöva göras i ett framtidsperspektiv. Läs mer på s. 16 och 24 i Täckdikning – för bättre skörd och miljö.

Det är inte alltid problemen beror på detaljavvattningen, utan det kan istället vara huvudavvattning som är problemet. Undersök huruvida huvudavvattningen är enskild eller samfälld. Detta för att konstatera vem som bär ansvaret för underhållet. Vid behov av åtgärder i huvudavvattningen föreslår du rådgivning .

Ett sista steg om inte problemen går att åtgärda är att fundera på markanvändningen, att ändra åkermark till betesmark eller göra marken till en våtmark i stället. Vid sådana behov råder du lantbrukaren om rådgivning Våtmarksplanering (14A).

Växtnäringsläckage

För ett kort resonemang om möjligheter att minska växtnäringsläckaget med hjälp av en fungerande detaljdränering. Gå igenom hur markstrukturen påverkar möjligheten till infiltration till dräneringsledningarna. Förklara hur kalkfilterdiken på vissa jordar kan förbättra strukturen, binda växtnäringsämnen och öka infiltrationen. Nämn gärna anpassad skyddszon som åtgärd kring ytvattenintag om det finns risk för erosion.

Maskiner och odlingssystem

Vid genomgången pratar du även med lantbrukaren om hur gårdens maskinpark och odlingssystem påverkar dräneringen. Tunga maskiner eller att köra under blöta förhållanden kan leda till markpackning, vilket i sin tur försämrar dräneringens förutsättningar. Om lantbrukaren hyr in entreprenörer kan även deras maskiner påverka marken.

När det kommer till maskinvalet vid täckdikning så beror det även det av markens förutsättningar, som till exempel mängden sten. Om lantbrukaren vill anlägga kalkfilterdiken påverkar också detta maskinvalet.

Ta hjälp av filen Maskinval för täckdikning Pdf, 620 kB. samt läs mer på s. 19 i Täckdikning – för bättre skörd och miljö.

Har lantbrukaren problem med markpackning föreslår du rådgivning markpackning (12A).

Sammanfatta och titta framåt

I samtal med lantbrukaren går du igenom stegen för att förbereda åtgärder kring dränering.

 • Översiktlig beskrivning på kartor var brister i dräneringen finns. Det kan vara var det finns behov av underhåll eller behovs- eller annan kompletterande täckdikning. Kompletterar gärna med fotografier och en prioriteringsordning i rådgivningsbrevet.
 • Översiktlig diskussion kring kostnader och intäkter för eventuella åtgärder.
 • Rekommendera lantbrukaren att göra en översyn av dräneringen regelbundet. Var särskilt uppmärksam på områden där man redan sett problem.
 • Diskussion kring möjligheten att minska växtnäringsförlusterna vid ny- eller omtäckdikning, bland annat genom kalkfilterdiken.
 • Diskussion med lantbrukaren om alternativa markförbättrande åtgärder för att förbättra infiltrationen till dräneringen.
 • Notera om något utanför fältet verkar dämma upp i täckdikningen såsom trummor, diken eller våtmarker, och diskutera kort hur det bör hanteras. Rekommendera främst att prata med den ansvariga, till exempel väghållaren eller ägaren av vattenanläggningen.
 • Diskutera kort vikten av en aktiv markavvattnings­samfällighet och rekommendera modul 14U, Underhåll av diken, om problem finns här. Nämn gärna att inom den modulen kan andra deltagare i samfälligheten bjudas in till besöket.
 • Informera om täckdikningsstödet

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den och bakgrundsbeskrivningen om det är aktuellt.

Investeringsstöd att söka

Informera gärna lantbrukaren om att det finns två olika typer av investeringsstöd att söka i nuvarande programperiod kopplat till täckdikning.

 • Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft. Här ingår investeringar i djurstallar, växthus och ny- eller omtäckdikning med mera. För täckdikning behöver du minst ha utgifter för 100 000 kr då kan du ansöka om att få 30 % av din investeringskostnad men max 2 400 000 kr under en treårsperiod med vissa lokala skillnader. Mer information hittar du på Jordbruksverkets hemsida.
 • Investeringsstöd för kalkfilterdiken. Här finns ett villkor som är viktigt att undersöka innan du söker. Minst 90 procent av arealen på varje block som du söker stöd för behöver ha en jord med en lerhalt på över 15 procent. Uppfyller du detta kan du söka investeringsstöd för 50 % av de utgifter som ger rätt till stöd. För att kunna få stöd måste du ha utgifter på minst 30 000 kronor. Mer information hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Rekommendera rådgivning

Anser du att lantbrukaren har behov av kompletterande rådgivning inom Greppa Näringen, föreslår du rådgivning som Underhåll av diken (14U), Fosforstrategi (11B), Markpackning (12A), Bördighet och kolinlagring (12B), Våtmarksplanering (14A).

Senast uppdaterad: 07 mars 2024