Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 14D

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med dig de underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om regelverket och vilka åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön och klimatet.

Du förklarar betydelsen av dräneringssystemets funktion, både för ökad produktion och minskat växtnäringsläckage, och av underhåll. Här betonar du återigen vikten av väldränerade fält för en bättre jordbruksproduktion och miljö.

Fältbesök

På gården går du tillsammans med lantbrukaren igenom dräneringens funktion på ett till tre utvalda skiften som har problem med vatten. Du bedömer dräneringens status och föreslår åtgärder för förbättrad dränering. Åtgärder som underhåll av brunnar, spolning av dikesrör, framgrävning av täckdikesögon, underhåll av dike, kalkfilterdiken med mera. Du ser även över status för utloppsdiken.

Vid genomgången diskuterar du översiktligt kostnader och nytta för de åtgärder du föreslår. Projekteringsarbete får inte ingå i rådgivningen.

Använd checklistan Pdf, 436 kB. som du fyller i under besöket och sedan bifogar till rådgivningsbrevet.

Titta på typritningar av brunnar Pdf, 252 kB. inför fältbesöket.

Rutiner för underhåll och kontroll

I korta drag upplyser du om vad som ska göras under fältbesöket och rekommenderar att lantbrukaren gör en liknande översyn på resterande mark. Du betonar att översyn av mark bör ske regelbundet och råder lantbrukaren att minst en gång per år se över brunnar med mera och att kort dokumentera sin översyn utifrån rapporten från rådgivningsbesöket.

Du råder även lantbrukaren att dokumentera kontakter med myndigheter, utfört underhåll eller när nya problem uppstår.

Miljöbalkens hänsynsregler

Du informerar och resonerar kort kring miljöbalkens hänsynsregler i kap 2. Hänsynsreglerna gäller för alla. Det gäller att vara försiktig vid underhåll, som till exempel när man kör maskiner, och det är viktigt att använda bästa möjliga teknik, maskinval, rätt dimensionerade rör, välja rätt tidpunkt, flödes- och miljömässigt och så vidare.

Du hittar aktuell lagstiftning på notisium.se.

Ny täckdikning och dimensionering

Gå igenom och samtala kring omtäckdikning och dimensionering som en långsiktig investering tillsammans med lantbrukaren. Ökade flöden med klimatförändringen kan göra att bland annat avstånd mellan täckdikningsledningar behöver minskas. Diskutera med lantbrukaren om dräneringens dimensionering är tillräcklig i förhållande till förekommande vattenflöden.

Du tar även upp risken för ökade flöden på grund av ett förändrat klimat eller förändringar i markanvändningen, som till exempel genom exploatering.

Ändrade grödval i ett framtida klimat kan medföra behov av mindre avstånd mellan grenledningarna. Använd ditt bildspel som hjälp Powerpoint, 19 MB. för att åskådliggöra det du pratar om.

Kolla kartor

Tillsammans tittar ni på tillgängligt kartmaterial över gården. Med hjälp av kartorna visar och beskriver du var brister finns i dräneringen, exempelvis var det finns behov av täckdikning, underhåll av öppet dike, ytvattenintag vid kantdiken och brunnar.

Juridik

  • Täckdikning, upp till och med en dimension av 300 mm, är enligt miljöbalken undantagen från tillståndskrav för markavvattning.
  • För att underhålla täckdikningen krävs inte tillstånd.

Växtnäringsläckage

För kort resonemang om möjligheter att minska växtnäringsläckaget och gå igenom hur markstrukturen påverkar möjligheten till infiltration till täckdikningsledningarna, kalkfilterdiken, ytvattenintag. Hur kalkfilterdiken förbättrar strukturen, binder växtnäringsämnen och vattnet lättare när täckdikningsrören. För resonemang om anpassad skyddszon kring ytvattenintag.

Vid behov av åtgärder i diket föreslår du rådgivning underhåll av diken (14U).

Tänk på att det i vissa fall kan det vara relevant att fundera på markanvändningen, att ändra åkermark till betesmark eller göra marken till en våtmark i stället. Vid sådana behov råder du lantbrukaren om rådgivning anläggning av våtmarker (14A) och fosforstrategi (11B).

Maskiner och odlingssystem

Vid genomgången pratar du även med lantbrukaren om hur gårdens maskinpark och odlingssystem påverkar dräneringen. Tunga maskiner eller att köra under blöta förhållanden kan leda till markpackning, vilket i sin tur försämrar dräneringens förutsättningar.

Om lantbrukaren hyr in entreprenörer påverkar även deras maskiner marken. Maskinval för täckdikning påverkas även av markens förutsättningar, som till exempel mängden sten eller om lantbrukaren vill anlägga kalkfilterdiken.

Ta hjälp av filen Maskinval för täckdikning Pdf, 620 kB..

Har lantbrukaren problem med markpackning föreslår du rådgivning markpackning (12A).

Förbered åtgärder

I samtal med lantbrukaren går du igenom stegen för att förbereda åtgärder kring dränering.

  1. Översiktlig beskrivning på kartor var brister i dräneringen finns, som var det finns behov av underhåll eller behovs- eller annan kompletterande täckdikning.
  2. Översiktlig diskussion kring kostnader och intäkter för eventuella åtgärder.
  3. Rådgivning till lantbrukaren att göra en översyn av dräneringen, gärna minst en gång per år. Var särskilt uppmärksam på områden där man redan sett problem.
  4. Diskussion kring möjligheten att minska växtnäringsförlusterna vid ny- eller omtäckdikning, bland annat genom kalkfilterdiken.
  5. Diskussion med lantbrukaren om alternativa markförbättrande åtgärder för att förbättra infiltrationen till dräneringen.
  6. Om något utanför fältet verkar dämma upp i täckdikningen; såsom trummor, diken eller våtmarker diskutera kort hur det bör hanteras. Rekommendera främst att prata med den ansvariga; till exempel väghållaren eller ägaren av vattenanläggningen.
  7. Diskutera kort vikten av en aktiv markavvattnings­samfällighet och rekommendera modul 14U och påtala att man inom den modulen får ta med sig till exempel andra delägare i samfälligheten.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rekommendera rådgivning

Anser du att lantbrukaren har behov av kompletterande rådgivning inom Greppa Näringen, föreslår du rådgivning som underhåll av diken (14U), våtmarksplanering (14A), fosforstrategi (11B), markpackning (12A), bördighet och kolinlagring (12B).

Åtgärdsplan

I en åtgärdsplan dokumenterar du med hjälp av fotografering och markeringar på kartor de delområden på gården där det finns specifika dräneringsproblem.

Du föreslår förbättringar för underhåll av täckdiken och ökad dimensionering av olika delar i dräneringen, och gör en prioritering av åtgärderna.


Senast uppdaterad: 02 juni 2023