Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 1Ah

Hos hästhållaren ska du vara förberedd med uppgifter om gården och du har med dig de underlag du har sammanställt för att visa hästhållaren.

Dela ut Startpaket

Visa vad Startpaketet innehåller och visa särskilt att all dokumentation om Greppa Näringen kan sättas in i pärmen.

Miljömål och direktiv

Gå igenom relevanta miljömål

Riksdagen har beslutat om 16 miljömål. Målen berör alla delar av samhället och näringslivet. Fem av målen berör särskilt jordbruket och arbetet inom Greppa Näringen. Det är ”Ingen övergödning”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Myllrande våtmarker” ”Giftfri miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan”. Prata med hästhållaren om vad det innebär konkret och verksamhetens roll i förhållande till miljömålen.

Vi har samlat kortfattad information om de olika miljömålen här på webbplatsen. Men du kan också läsa mer om dem på www.sverigesmiljomal.se. Där kan du även hitta de regionala miljömålen.

EU-direktiv och internationella överenskommelser

Det finns ett antal EU-direktiv och andra internationella överenskommelser vars syfte är att påverka växtnäringsförlusterna från jordbruket. Gå igenom dessa med hästhållaren.

Status på vattendrag och sjöar

Länsstyrelsen har klassat alla vattenförekomster inom ramen för vattendirektivet när det gäller tex näringsämnen och kemisk status. Visa de kartor som du har skrivit ut och diskutera klassningen av vattenförekomsten i närområdet.

Skyddade områden

Titta på de kartor som du skrivit ut, alternativt titta i kartverktyget på datorn, och diskutera om det är något särskilt som lantbrukaren måste beakta i och med eventuell närhet till skyddade områden.

Beskriv Greppa Näringen

Beskriv för hästhållaren vad Greppa Näringen är. Det är ett kunskapsprojekt som arbetar konkret med lantbruket och nu hästhållningen för att nå miljömålen. I Greppa Näringen arbetar företagaren på frivillig basis och kan välja mellan ett trettiotal rådgivningsmoduler. Du och företagaren tar tillsammans fram förslag på konkreta lösningar som ska vara till nytta för både miljön och plånboken. På webbplatsen greppa.nu finns mer information om vad ett medlemskap i Greppa Näringen innebär.

Informera om webbplatsen greppa.nu och att hästhållaren själv kan göra en växtnäringsbalans där.

Vi jobbar för att uppnå miljömålen

Detta genom minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Läs mer om miljömålen.


Kunskap i fokus genom rådgivning och utbildning.

Greppa Näringen innebär kostnadsfri kvalificerad rådgivning. Rådgivningen delas upp i moduler. En modul är ett antal rådgivningstimmar inom ett visst ämnesområde. Exempel på rådgivningsmoduler är växtnäringsbalans, utfodring nöt/svin, markpackning, bekämpningsmedel, kvävestrategi och så vidare.


Tydligt helhetsgrepp om gårdens näringsflöden.

Miljöinriktad rådgivning har ju gjorts tidigare. Det nya med Greppa Näringen är att man tar ett tydligare helhetsgrepp om näringsflödena på gården. På många gårdar köps det mesta av kväve och fosfor in via fodret och inte via handelsgödsel. Det är tänkt att växtodlings- och husdjursrådgivare ska samverka kring rådgivningen.


Kontinuitet i rådgivningen.

Förändringar och förbättringar måste få ta tid. Därför läggs det i Greppa Näringen stor vikt vid att återkomma och följa upp råden som ges. Rådgivningen ska dokumenteras. Enkla miljönyckeltal som indikerar om miljöåtgärderna gör nytta tas fram. Miljönyckeltal kan vara N och P överskott, beräknad kväveutlakning eller ureahalt i tankmjölk.

Förebyggande av regelskärpningar.

Material att ta hjälp av i rådgivningen

Gå kort igenom miljöregler för hästhållning

Informera företagaren om vilka miljöregler som gäller för hästhållningen. Fokusera på gödselhantering och hagarnas skötsel. Utgå antingen från Presentationen startbesök miljövänlig hästhållning som du hittar under Material att ta hjälp av i rådgivningen eller på webbplatsen Miljöhusesyn.

Gör en rundvandring till stall och hagar

 • Titta på hur marken i hagarna ser ut. Förklara varför det är viktigt att marken är bevuxen året runt och att upptrampade hagar kan leda till jorderosion och fosforförluster. Identifiera risker för fosforförluster som upptrampad mark, utfodringsplatser och hur foderspill hanteras, stående vatten och hur det ser ut vid in- och utsläpp.
 • Förklara hur dränering, skyddszoner, avstängsling mot vattendrag och andra åtgärder mot fosforförluster fungerar. Diskutera möjligheter till flyttbara in- och utsläpp, dränering om det är möjligt,
  avstängsling av diken, hårdgjord platta under utfodringsplats utomhus för att kunna samla upp foderspill.
 • Förklara samband mellan foderspill, behov av mockning av hagar och läckage av näring. Diskutera och föreslå dagliga rutiner för utfodring och mockning både i hagar och i stall. Ge även förslag på tekniska verktyg eller metoder som underlättar mockning och utfodring inomhus och utomhus
 • Förklara varför det är viktigt att analysera grovfodret
 • Fundera om det kan finnas behov av att anlägga en fosfordamm, hänvisa isåfall till rådgivningen anläggning av våtmark.
 • Fundera på tänkbara förbättringsområden och notera dem inför rådgivningsplanen.

Gör en stallgödselberäkning i Vera

Börja med att lägga in hästhållaren som en ny kund i Vera om du inte redan har gjort det. Fyll i uppgifter om namn, adress, telefonnummer, SAM-nummer m.m. Fyll i grunddata för det aktuella året.

Fyll i uppgifterna om djuren och stallgödselhanteringen i Vera och ta fram rapporten. Jämför de gödselmängder ni får fram i rapporten med de krav på lagringsbehov och lagringstid som hästhållaren har. Fundera även på om verksamheten behöver göra några förändringar i gödselhanteringen utifrån detta. Fundera på möjligheter, översiktliga kostnader och regler för verksamheten beroende på om den har tillgång till mark för gödselspridning eller inte. Diskutera hästgödselns näringsmässiga och ekonomiska värde. Beskriv hur olika strömedel kan förändra egenskaperna och värdet på gödseln.  

Gör en åtgärdsplan

Diskutera med hästhållaren och se om ni kan hitta områden där det finns möjligheter till förbättring genom miljöåtgärder. Utgå från rundvandringen och stallgödselberäkningen samt övrig diskussion under besöket.

Dokumentera diskussionen i en åtgärdsplan som innehåller följande:

 • Sammanfatta diskussionen från rundvandringen och stallgödselberäkningen
 • Åtgärdsplanen ska innehålla förslag på minst fyra konkreta åtgärder där det finns möjlighet till förbättringar, med bakgrund och motiv till varje. Kommentera gärna när i tiden respektive åtgärd kan vara genomförd och hur de föreslagna åtgärderna påverkar växtnäringsförluster och lönsamhet. Åtgärderna bör vara prioriterade utifrån de viktigaste först. Fundera därför runt vilka områden som är mest angelägna att jobba vidare med.
 • Vid behov måste ett av åtgärdsförslagen vara förslag på förändringar så att verksamheten uppfyller krav på gödselhantering såsom lagringsbehov och hur gödseln lagras
 • Rita in åtgärdsförslag på en karta

Besvara frågor om växtskydd

På konventionella gårdar ska hästhållaren besvara ett antal frågor om växtskydd. Diskutera utifrån dem om hästhållaren har behov av rådgivning kring växtskydd.

Besvara frågor om klimat

För att ge oss i Greppa Näringen en möjlighet att fånga behovet av rådgivning inom klimat så har vi tagit fram några få frågor. Ladda ner dessa, låt hästhållaren svara på dem och diskutera utifrån dem om det finns ett behov av en klimatkartläggning på gården.

Presentera andra rådgivningar till rådgivningsplanen

Gå kort igenom de rådgivningar som finns. Beskrivningar av de olika rådgivningarna finns i hästhållarens pärm. Välj tillsammans ut de mest intressanta och relevanta utifrån de diskussioner ni haft och hästhållarens intresse.

 • Troligen handlar det om följande rådgivningar:
 • 11B – Fosforstrategi för att minska fosforförlusterna
 • 14D - Översyn av dränering
 • 14U - Underhåll av diken
 • 15A – Grovfoderodling om gården producerar eget grovfoder
 • 41B - Utfodringskontroll övriga nöt, lamm och häst
 • 42A – Betesstrategi
 • 30A – Stallmiljö och yttre miljö
 • 30C – Byggplanering vid nybyggnation
 • 14A – Våtmarksplanering
 • 20B – Klimatkollen på djurgårdar

Senast uppdaterad: 17 januari 2023