Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

14AVåtmarksplanering

Svartvit ko dricker vatten vid våtmark med intilliggande fält och landskap.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen våtmarksplanering går ut på att bedöma om det finns förutsättningar för att anlägga en våtmark på gården. Rådgivaren hjälper lantbrukaren att planera anläggningen av en våtmark som minskar växtnärings­belastningen och ökar den biologiska mångfalden.

Våtmarken blir ett trevligt inslag på gården och ett uppskattat tillhåll för fåglar och andra djur. Rätt utformad ger den även ett minskat läckage av växtnäring.

I denna rådgivning diskuterar du med lantbrukaren om möjligheterna att anlägga en våtmark på gården och därigenom minska belastningen av växtnäring och samtidigt gynna antalet djur och växter i landskapet. Du kan även ge råd om hur lantbrukaren planerar att anlägga en damm som samlar fosfor.

Syfte och mål

Syftet och målet med rådgivningen är att anlägga fler våtmarker i Sverige.

Rådgivningen våtmarksplanering bidrar på så vis till att uppnå de nationella miljömålen ingen över­gödning, levande sjöar och vattendrag, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv och myllrande våtmarker. Samtidigt bidrar denna rådgivning till att uppnå målen om god vatten­status i EU:s ramdirektiv för vatten.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivningen

För att lantbrukaren ska få rådgivningen ska syftet med våtmarken vara att minska näringsförluster från åkermark till vattendrag. Våtmarken ska ligga på mark som är blockmarkerad eller på ett område som tydligt tar emot dräneringsvatten från åkermark. Du bör inte utföra rådgivningen om du kan anta att våtmarkens yta, tillrinningsområdets storlek och andelen åkermark i tillrinningsområdet blir mycket liten. För dammar där huvudsyftet är rening av fosfor kan tillrinningsområdets storlek vara betydligt mindre, men områdets fosforläckage måste bedömas som stor för att det ska vara lämpligt att utföra rådgivningen.

Det finns inga krav på att lantbrukaren har fått startbesök (1Aa) eller deltar i övrig rådgivning från Greppa Näringen för att få rådgivning inom våtmarks­planering. Det finns heller inga krav på att gården uppfyller kraven på mer än 15 djurenheter eller 50 ha åkermark.

Observera att projekteringsarbete inte får ingå i rådgivningen.

Rådgivningstillfällen

Om du vid första besöket konstaterar fler än ett bra läge för att anlägga en våtmark har lantbrukaren möjlighet att få rådgivning inom våtmarks­planering mer än en gång per gård. Antalet besök bör lämpligen vara begränsade till högst tre besök per lantbrukare.

Tidsåtgång

Rådgivningen våtmarksplanering (14A) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 6–8 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.  

Modulansvarig

Emelie Andersson

073 – 401 52 98

Rådgivningsexpert

Tuve Lundström

0451-74 88 02

Senast uppdaterad: 29 februari 2024

Rådgivningsexpert

Tuve Lundström

0451-74 88 02

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Emelie Andersson

073 – 401 52 98

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67