Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 14A

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till aktuell länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivnings­brev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Du har även hjälp av exempel på rådgivningsbrev för rådgivning våtmarksplanering (14A) som du hittar längre ner på sidan. Rådgivningsbrevet ska innehålla:

  • En skiss på fastighetskartan eller motsvarande över våtmarkens placering med beskrivning av den planerade anläggningen.
  • Uppgifter om storlek, djup, schaktvolymer och förslag till möjlig placering av schaktmassor.
  • Din bedömning av tillrinningsområdets storlek och andelen åker i tillrinningsområdet.
  • Våtmarkens tillhörighet till SMHIs huvudavrinningsområde – ID-nummer enligt vattenkartan. ID-nummer och andra uppgifter hittar du på SMHIs vattenwebb.
  • Våtmarkens läge som koordinater – i RT90 eller SWEREF 99.
  • Förutsättningar för att leda vatten till och från våtmarken.
  • Din bedömning av positiva och negativa miljöeffekter i olika avseenden, särskilt när det gäller våtmarkens bidrag till växtnärings­rening.
  • Den påverkan våtmarken kan ha på enskilda och allmänna intressen, som till exempel andra fastigheter, markavvattningsföretag, fiskvandring och så vidare.
  • Den påverkan våtmarken kan ha på andra vattenområden i närheten, till exempel sjöar, vattendrag, diken, över­svämnings­områden, exempelvis genom bort­ledning av vatten, dämning, flödesutjämning.

Vid tillfällen där du avråder lantbrukaren från att anlägga en våtmark ger du en kortfattad förklaring till din avrådan.

Observera! Projekteringsarbete får inte ingå i rådgivningen.

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen tar du upp:

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljnings­samtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå.
 

Senast uppdaterad: 05 oktober 2022