Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 13C

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med underlaget du har sammanställt.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen. Du pratar övergripande om åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar miljön och följer de regelverk som finns.

Prata mål med rådgivningen

Du förklarar målsättningen för rådgivningen och går igenom vilket underlag som krävs för att lantbrukaren ska kunna göra en ansökan om kemisk bekämpning inom vattenskyddsområdet. Du visar på den senaste kunskapen om hur lantbrukaren själv kan värdera riskerna för läckage till vattentäkten, diskuterar olika kemiska strategier och alternativa metoder. Vid behov tipsar du lantbrukaren om annan rådgivning inom Greppa Näringen som ger fördjupning på området. 

Prata bakgrund och möjligheter

Med lantbrukaren pratar du om de spridningsvägar som gör att rester av bekämpningsmedel kan återfinnas i en vattentäkt. Du förklarar diffust läckage, hur vattenskyddsområden delas in i olika skyddszoner och hur det går att bedöma riskerna, till exempel med MACRO-DB.

Du informerar om regelverk, vad som finns att rätta sig efter i lantbruket, och nämner EU:s gränsvärden för dricksvattenkvalitet i vattendirektivet. Du berättar om gränsvärdet för vatten­kvalitet i förhållande till detektionsgränser, fara för människor och i relation till de riktvärden som finns för ytvatten.

För lantbrukaren demonstrerar du, om provtagningar finns, vad dessa visar i den aktuella vattentäkten. Du visar även provtagningar för grund- och ytvatten generellt i Sverige och lyfter möjligheterna som du ser.

Dagens sätt att värdera risker är generellt bättre för lantbrukaren än tidigare. Förr tillämpades listor över känsliga ämnen som tolkades som förbud och där grödor med många bekämpningar var liktydigt med hög risk.

Prata gårdens förutsättningar

Du går igenom de simuleringar du gjort i MACRO-DB och visar principerna för simulering av risk. Ha gärna en förklarande bild där du visar lantbrukaren vad MACRO-DB omfattar, och hur det är möjligt att använda resultaten som stöd för att värdera riskerna på gården. Du går igenom olika skiftens känslighet för läckage, beroende på dess modermaterial, jordart och mullhalt.

Hjälpmedel vid gårdsgenomgång

 • Karta över modermaterial från SGU
 • Uppgifter från CKB jordartshjälp som du kan jämföra med gårdens markkartering när det gäller textur, lerhalt, silt, sand, mullhalt.
 • För gårdar i Skåne upp till Hälsingland, lerhaltskartan – den digitala åkermarkskartan
 • Exempel på preparat som inte klarar steg 1 i MACRO-DB och som ofta ger hög risk i steg 2

Förbered åtgärdsplan

Hur ser det ut på gården?

Du frågar lantbrukaren vilka växtskyddsproblem som finns på aktuella skiften i dag, och pratar om vad som är positivt i dag och hur lantbrukaren gör för att bevara det läget.

Du identifierar de största riskerna som kom fram i simuleringen och berättar om möjliga förändringar som minskar risken för läckage av växtskyddsmedel, till exempel förändringar i växtföljd, gröd- och sortval.

Du diskuterar möjligheterna att ta till mekanisk ogräsbekämpning eller behandling av mindre yta, som till exempel bandsprutning eller punktbehandling. Du för även övergripande samtal om gårdens förutsättningar för ekologisk odling.

Titta närmare på några av gårdens grödor

På gården utgår du från några relevanta grödor och diskuterar med lantbrukaren kring lämpliga strategier för kemiskt växtskydd, med hänsyn till växtskyddsproblem, resistensegenskaper och risk för läckage. I samtalet om grödorna går du igenom:

 • preparatval
 • dosnivåer
 • behandla mindre yta – bandsprutning, punktbehandling
 • mekanisk bekämpning
 • längre intervall i växtföljden
 • hur förändras kostnaderna

Värdera risken

Ihop med lantbrukaren bestämmer du vilka preparat ni tittar vidare på i MACRO-DB steg 1 respektive steg 2, och under vilka förutsättningar.

Till stöd har du resultatfiler från de simuleringar du gjort i förväg. Lista preparaten grödvis eller efter användningsområde och markera tydligt vilka preparat som klarar steg 1 och vilka du måste simulera i steg 2.

Annan rådgivning

Med anledning av vattenskyddsområdet diskuterar du med lantbrukaren om denne också behöver annan rådgivning i Greppa Näringen. Du kontrollerar även om lantbrukaren har behov av att uppdatera rådgivningsplanen inom Greppa Näringen.

Vid behov av annan rådgivning om växtskydd inom Greppa Näringen hänvisar du lantbrukaren till modulerna växtskyddshantering (13A), integrerat växtskydd (13I).

Om lantbrukaren behöver en omläggningsanalys till ekologiskt jordbruk hänvisar du till sådan rådgivning.

Annan rådgivning i Greppa Näringen som också kan vara motiverat inom vattenskydsområde är modulerna växtodlingsbalanser (10B, 10D), kvävestrategi (11Aa, 11AB) eller betesstrategi (42A).

Åtgärdsplan

Med hjälp av din åtgärdsplan ska lantbrukaren även få ett stöd i arbetet med att själv göra en tillståndsansökan för kemisk bekämpning inom vattenskyddsområdet.

Utifrån genomgången på gården och beroende på hur vattenskyddsområdet ser ut samman­fattar du dina förslag i en åtgärdsplan där du:

 • sammanfattar de växtföljdsproblem, odlingsintervall, anpassningar och strategier som du i dialog med lantbrukaren fått fram, och som ligger till grund för dina bedömningar av läckagerisk
 • presenterar vilka av valda preparat som kräver riskvärdering i MACRO‑DB steg 2
 • presenterar vilka av valda preparat där användning framöver blir särskilt begränsad i förhållande till vad som varit normalt på gården förut

Du spaltar upp en kom-ihåg-lista över det underlag till ansökan som lantbrukaren behöver för att göra en ansökan inom aktuellt vatten­skyddsområde. Detta kan variera men kan exempelvis vara:

 • kartmaterial som visar fältens lokalisering inom skyddsområdet
 • anteckningar som visar vilka grödor som odlas på respektive skifte och med vilket intervall
 • resultat och kartmaterial som visar modermaterial, lerhalt och mullhalt
 • kopia på funktionstest av sprutor
 • vilka ämnen och preparat som ansökan avser, vilken dos som maximalt kommer att användas och ungefärlig tidpunkt
 • resultat som visar risken för läckage till vattentäkten, vilket ofta är resultat från simuleringar i MACRO‑DB steg 1 eller 2

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Vid behov hänvisar du lantbrukaren till vidare rådgivning inom Greppa Näringen.


Senast uppdaterad: 06 maj 2019