Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 12A

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med dig material och underlag. Inled alltid samtalet med att prata om syftet med rådgivningen. 

Prata övergripande om åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön.

Om lantbrukaren inte har kunnat fylla i alla uppgifter i indatablanketten går du igenom dessa under besöket.

Prata om markpackning

Du använder presentation markpackning - bildspel och visar de bilder som är relevanta för lantbrukaren och gården. 

Du förklarar vad markpackning är och att:

 • God markstruktur minimerar utsläpp av växtnäringsämnen till vatten och lustgas till luft samt kopplingen till miljömålen.
 • Markpackning påverkar skördepotentialen (vattenförsörjning, rotdjup, växtnäringsupptag och försämrad avvattningsförmåga).
 • Risken för markpackning ökar p.g.a. undermålig dränering.
 • Den ger olika negativa ekonomiska konsekvenser i olika grödor.
 • Markpackning medför även ökad bränsleåtgång.

Bedöm risker

Gör en bedömning av risker för markpackning utifrån vilka maskiner lantbrukaren använder för fältarbete. Du går igenom maskiner för fältarbeten, egna och inhyrda, maskinernas hjullaster, ringtryck och körfrekvenser.

Sammanställ sedan fältmaskinernas vikter och ringtryck. Saknas underlag försöker du komplettera uppgifterna. Här fångar du upp eventuella risker på grund av bearbetningstidpunkter.

Tala med lantbrukaren om vilka maskiner som är troligaste orsaken till markpackning. Tipsa lantbrukaren om var det går att hitta aktuella ringtryckstabeller.

Aktuell forskning

Du tar upp aktuella forskningsresultat med lantbrukaren och anger generella mål för lämpligt ringtryck och hjullast. Använd länkarna till olika däcktillverkare nedan.

För- och nackdelar med olika maskintyper

Med lantbrukaren går du igenom och diskuterar för- och nackdelar med olika maskiner, till exempel:

 • stor och liten gödseltunna
 • plöjning eller reducerad bearbetning
 • plöjning i fåra eller on-land
 • band och hjul på traktor och tröska

Beräkna markpackningens effekter

Vid behov gör du en fördjupad beräkning av markpackningen med hjälp av något av beräkningsverktygen. I beräkningarna drar du nytta av aktuella maskiner, uppmätta ringtryck och tidpunkter för fältarbetet.

Verktyg för att räkna ut markpackningens effekter 

 • Terranimo, ett webbaserat verktyg som på sikt kommer att ersätta Tryck under hjul och band. Se även en inspelad genomgång längre ner på sidan.
 • Tonkm är ett verktyg Excel, 34 kB. som beräknar kostnader för markpackningen. 
  Till verktyget Tonkm finns instruktion och beskrivning Pdf, 101 kB..
 • Appen ”Hur mår min jord?” har tagits fram av Jordbruksverket i samarbete med SLU. Appen ger vägledning för att undersöka och tolka markstrukturen på sin jordbruksmark, tips om hur man kan förbättra den och möjlighet att med återkomma till en plats för att följa upp och utvärdera åtgärder. Testresultat och anpassade åtgärdslistor går att skriva ut som PDF. De sex frågorna under ”Allmänna frågor” är enkla att starta upp med inne, till exempel vid en rådgivning, för att få en första koll. Tipsa gärna lantbrukaren om att ladda ned och använda appen på egen hand.
 • Beräkna markpacknings­effekter av stallgödselspridning i Gödselkalkylen i Vera eller i  Gödselkalkylen på Greppa Näringens webbplats.
 • Två program som ger möjlighet till mer avancerade och specifika beräkningar av tryckfördelningen genom markprofilen.
      - Tryck enkel Excel, 288 kB.  
      - Tryck under hjul och band Excel, 772 kB.

Bedöm risker utifrån gårdens jordarter

Prata även om betydelsen av jordart, körmönster, körspår och tillfälliga fältvägar och vilka risker detta medför för markpackning på lantbruksföretaget. Med lantbrukaren går du igenom eventuella jordartskillnader mellan fälten, dräneringstillstånd, kända problemområden, fältinfarter och körmönster.

Hjälpmedel för att bedöma risker hos gårdens jordarter

Utgå från blockkartan och eventuell markkartering med uppgifter om jordart och mullhalt när du gör riskbedömningen. Du kan också använda den digitala lerhaltskartan hos markdata.se – interaktiv åkerkarta, där kan du enkelt skapar styrfiler för till exempel kalkspridning.

Med Kartvisaren från SGU kan du skapa och skriva ut egna jordartskartor.

Prata om grödor

Du pratar med lantbrukaren om gårdens fördelning av grödor och vilka växtföljder som dominerar och är aktuella.

Under samtalet tar du upp:

 • riskmomenten utifrån grödorna i växtföljden
 • olika grödors känslighet för skadlig markpackning
 • vilka grödor medför körning med speciellt tunga maskiner
 • medför omfattande körning – med tunga maskiner
 • kända riskmoment i olika grödor

Koll på maskiner och fält

Vid rundvandringen på gården tittar du tillsammans med lantbrukaren på några utvalda maskiner och berättar om däckutrustning. Om ni koncentrerar er på maskinerna mäter du också ringtrycket.

Här hittar du länkar till respektive företag som säljer däck. Flera av dem har verktyg för att beräkna rätt lufttryck utifrån däckmodell och arbetsmoment. Många av däcktillverkarna har även egna appar som verktyg för att ta fram rekommenderat ringtryck. Du hittar apparna genom att söka på däcksmärket i Appstore och Google Play Store.

Du och lantbrukaren besöker ett eller flera representativa fält på gården. Där studerar du markstrukturen med hjälp av spjut, spade eller en infiltrationsmätning. Syftet är att hitta packningsskillnader i körspår, i fältet och jämfört med vändtegen och titta närmare på om det finns en plogsula.

Genom en enkel spadanalys gräver du ett hål och undersöker markstrukturen. Du letar efter plogsula och skörderester, och tittar på porer och rotutveckling. Opåverkad mark hittar du i fältkanterna och runt stolpar. Ett verktyg som kan användas stöd för att undersöka markstrukturen och ta fram åtgärdsförslag är Jordbruksverkets app ”Hur mår min jord?” som du hittar i i Appstore och Google Play Store.

Prata om gårdens dränering

Med lantbrukaren tar du upp hur det befintliga dräneringssystemet fungerar och hur underhållna och rensade gårdens brunnar och täckdikesögon är. Du kompletterar blockkartan med information om dräneringstillstånd (stående vatten), skyddszoner och var det finns vattendrag eller öppna diken.

Du utgår från blockkartan och eventuell markkartering med uppgifter om jordart och mullhalt.

Förbättra markstrukturen

Du pratar med lantbrukaren om strukturförbättrande grödor och för- och nackdelar dessa har markstrukturen, bland annat vid tillförsel av organiska gödselmedel som stallgödsel, biogödsel och strukturkalkning.

Rekommendera rådgivning

Om du ser behov tipsar du lantbrukaren om annan rådgivning inom Greppa Näringen, som rådgivningen mullhalt och bördighet (12B), fosforstrategi (11B) och översyn av dränering (14D).

Sammanfatta – se framåt

Utifrån genomgången med lantbrukaren på gården och analyser i fält listar du riskmomenten och förslag på förbättringar när det gäller teknik och odling som minskar markpackningen:

Teknik

 • maskinsystem
 • typ av däck
 • ringtryck
 • hjullaster

Odling

 • tidpunkt för spridning av organisk gödsel
 • bearbetningstidpunkt
 • markstrukturfrämjande åtgärder som
  • strukturkalkning
  • förbättrad dränering
  • strukturförbättrande grödor
  • tillförsel av organiskt material  

Senast uppdaterad: 07 maj 2024