Greppa logotyp

Under besöket, 1B

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd med uppgifter om gården och du har med dig de underlag du har sammanställt för att visa lantbrukaren.

Gör växtnäringsbalans och tolka den

Börja med att lägga in lantbrukaren som en ny kund i Vera om du inte redan gjort det. Fyll i uppgifter om namn, adress, telenr, SAMnr mm. Fyll i grunddata för det aktuella året.

Fyll i uppgifterna i Vera och ta fram rapporten. Tolka nyckeltalen med hjälp av jämförelsevärdet för kväve och markvärden för fosfor och kalium. Du ska även tolka växtnäringsbalansen ur klimatsynpunkt. Vi har tagit fram ett underlag du kan använda som hjälp när du ska tolka växtnäringsbalansen ur klimatsynpunkt Pdf, 58 kB..

Sammanfatta gårdens nyckeltal

Räkna fram relevanta nyckeltal för gården. Är nyckeltalen rimliga? Jämför med tidigare år, kan man se en trend för till exempel minskat kväveöverskott? Sammanfatta nyckeltalen för de år då växtnäringsbalanser är gjorda. Ta hjälp av:

Diskutera tidigare råd

Gå igenom summeringen av de viktigaste råden lantburkaren fått under sin tid som medlem i Greppa Näringen, utgå från de gamla rådgivningarna. Diskutera igenom om någon ändring skett. Vad har hindrat att en åtgärd inte blivit genomförd? 

Gör en åtgärdsuppföljning

Diskutera och besvara frågorna i åtgärdsuppföljningen i Vera tillsammans med lantbrukaren. Det är din uppgift som rådgivare att vägleda lantbrukaren genom åtgärdsuppföljningen. Eftersom frågorna även ska sammanställas i syfte att mäta lantbrukets miljöarbete, så är det viktigt att du är insatt i frågornas innebörd och att frågorna besvaras korrekt.

Tydliggör syftet med åtgärdsuppföljningen för lantbrukaren:

  1. En individuell avstämning om hur långt det egna företaget har kommit i miljömålsarbetet.
  2. En kollektiv avstämning. Greppa Näringen kommer att sammanställa resultaten för att på så sätt kunna utvärdera  projektet och lantbrukets miljöåtgärder.

Stäm av fortsättningen

Gör avstämning hur lantbrukaren vill gå vidare inom Greppa Näringen. Gå igenom de rådgivningsmoduler och utbildningsmöjligheter som lantbrukaren ännu inte utnyttjat. Diskutera vilka områden som är mest angelägna att jobba vidare med ur ett företagsekonomiskt perspektiv och med tanke på miljö och klimat. Gör en ny rådgivningsplan för de kommande tre åren om lantbrukaren är intresserad av fortsatt enskild och/eller grupprådgivning.
 


Senast uppdaterad: 09 november 2021