Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Vattendragsgrupper

Ett vattendrag med växtlighet och träd runtom. Kor står på bete mellan träden och nere på stenarna vid vattnet sitter en man med ett litet barn i knät.

Foto: Mårten Svensson

Gruppaktivitet. Greppa Näringen har tagit fram en metod för att arbeta med vatten­dragsgrupper. Innehållet på dessa sidor riktar sig främst till dig som är rådgivare, arbetar på länsstyrelsen eller är en annan extern aktör.

Vad är vattendragsgrupper?

Syftet med vattendragsgrupper är att väcka intresse och inspirera till åtgärder för förbättrad vattenkvalité i utvalda avrinningsområden. Framförallt områden där man på grund av påverkan av växtnäringsämnen eller växtskyddsmedel inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, miljökvalitetsnormerna för vatten. Det kan handla om att de är känsliga för kväve- eller fosforläckage, vattenskyddsområden, eller liknande.

Vattendragsgrupperna riktar sig i första hand till lantbrukare, men det är även betydelsefullt att ha med andra markägare. Gruppträffarna leds av en diskussionsledare som håller ihop den ”röda tråden” genom träffarna i vattendragsgruppen. De åtgärder som diskuteras på träffarna ska vara relevanta i området, kunna leda till förbättrad vattenkvalité och vara ekonomiskt rimliga att genomföra för lantbrukare och markägare.

Lokala förutsättningar

Innehållet på träffarna i vattendragsgruppen ska bygga på de lokala förutsättningarna, ha anknytning till Greppa Näringens rådgivningsmoduler och anpassas efter deltagarnas intresse.

Exempel på ämnen som kan vara lämpliga att ta upp vid grupp­träffarna:

 • dränering och dikesunderhåll
 • markpackning
 • gödslingsstrategier
 • utfodringsstrategier
 • strukturkalkning
 • växtskyddsmedel (IPM) eller
 • fosfordammar.

Bakgrund

Syftet med rådgivningen Greppa Näringen erbjuder inom vatten­dragsgrupperna är att bidra till flera av de nationella miljömålen.

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram anger (i åtgärd 2) att Jordbruksverket i samverkan med länsstyrelserna ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014–2020. Detta för att minska växtnäringsförluster till områden där det finns risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Vattendragsgrupper är ett led i detta arbete.

Mål med vattendrags­grupper

Målet med vattendragsgrupperna är att inspirera och motivera lantbrukare att frivilligt genomföra åtgärder som förbättrar vatten­kvaliteten i deras avrinningsområde.

Målet med gruppträffarna är att markägare och lantbrukare själva tar fram förslag på åtgärder som fungerar på deras mark. Åtgärder som minskar riskerna för att växtnäring och kemiska växtskydds­medel läcker ut i sjöar och vattendrag.

Rådgivningen ska också vara förenlig med målen om ett livskraftigt företagande och hållbar livsmedelsproduktion.

Med vattendragsgrupperna ska deltagarna:

 • känna igen risk för fosfor- och kväveläckage på sin mark
 • få kunskaper och verktyg om hur de minskar sin miljöpåverkan
 • bli engagerade och ha fått ökad förståelse för varför åtgärder är viktiga
 • få motivation och inspiration till att göra dessa åtgärder
 • få insikt om vilka åtgärder de faktiskt redan gör och varför de inte gör ytterligare åtgärder
 • fundera på om de kan tänka sig att göra fler åtgärder

Metod - verktyg, goda råd och inspiration

I metodbeskrivningen får du tips, steg för steg, för hur man kan förbereda, genomföra och avrunda ett projekt med vattendragsgrupper:

 • Den första delen behandlar syfte och mål med projektet, kartläggning av avrinningsområdet, att hitta deltagare, skapa eventuell referensgrupp med mera.
 • Sedan får du tips kring upplägg och innehåll för uppstartsträff och de efterföljande träffarna; gruppstorlek, diskussionsledarens roll, inbjudningar, förslag på teman och så vidare.
 • Avslutningsvis kommer en del om att avrunda grupperna, att ta fram åtgärdsplaner och hur man kan inspirera deltagarna att jobba vidare på egen hand.
 • I metodbeskrivningen finns också några vägledande rader kring vissa administrativa frågor, som deltagarlistor (GDPR) och registrering i GNW-adm (Greppa Näringens administrativa system).

Metoden som beskrivs är anpassad till vattendragsgrupper i lite större områden, där man tänkt bjuda in relativt många deltagare, men kan även fungera som inspiration för hur man kan skapa intresse och engagemang i ett område med en mindre grupp.


”Fältdiskussion för minskade fosforförluster” var ett projekt med syfte att ta fram ett material som ska vara ett stöd i diskussioner kring platsanpassade åtgärder i fält för att minska fosforförluster. Att hitta ”rätt åtgärd på rätt plats”. Projektet finansierades genom EUs landsbygdsprogram och avslutades 2020.

Materialet som togs fram i projektet vänder sig till både lantbrukare och rådgivare. Det kan användas vid gruppträffar som till exempel i vattendragsgrupper eller enskilt av en lantbrukare. Materialet består av tre delar:

 • Fältdiskussion för minskade fosforförluster Pdf, 2 MB. är huvuddokumentet och ska läsas först. Här beskrivs olika grundförbättrings- och odlingsåtgärder.
 • Lattjolajbanlådan Pdf, 1 MB. innehåller tips ni i gruppen kan ha användning av när ni ska undersöka markstruktur och vattendrag i fält. Där finns både information om vilken utrustning ni behöver och hur ni använder den.
 • Arrangörens checklista Pdf, 701 kB. vänder sig till dig som ska arrangera en aktivitet för lantbrukare och markägare, till exempel en vattendragsvandring eller fältträff kring vatten och fosforåtgärder. Checklistan innehåller tips på hur du kan förbereda dig inför träffen.

Studiecirklar om diken

Det är viktigt att som lantbrukare att ha koll på sin avvattning för att hålla odlingsmarken i god kondition och fri från försumpning. Det har även en positiv inverkan på fosforläckage, klimat och skördenivåer. Den som äger en vattenanläggning har också ansvar för att underhålla den.

Mer om detta kan man lära sig genom att gå en studiecirkel om aktiv förvaltning och underhåll av diken. De arrangeras av Jordbruksverket i samverkan med Vuxenskolan och LRF. Studiecirklarna är kostnadsfria att delta i och finansieras genom EU:s Landsbygdsprogram.

Här hittar du mer information om studiecirklarna, samt några filmer och annat informationsmaterial om förvaltning och underhåll av diken.

Senast uppdaterad: 04 mars 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67