Greppa logotyp

Innan besöket, 10D

Det är viktigt att du förbereder dig väl inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in särskilda uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du för varje modul vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokbokenWord, här får du rådgivningen steg för steg i ett dokument på datorn.

Uppgifter om gården från lantbrukaren

Kontakta lantbrukaren och avtala tid för rådgivning. Ta reda på så mycket du kan om gården och tala om vad lantbrukaren ska göra innan ni ses. För att underlätta under besöket är det bra att samla in en del uppgifter i förväg. Nedan ser du en lista på de grunddata du kommer att behöva.

Skicka gärna ut en indatablankett, så vet lantbrukaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket.

Indata för beräkning Vera

 Uppgifter till Detaljer och Greppadata i Vera:

 • Nuvarande markkartering om sådan finns. Jordartsfördelning, mullhalt, P-AL och K-AL, i den mån värdena finns framtagna.
 • Bearbetningstidpunkter, ev. tidpunkt för vallbrott.
 • Eventuell odling av fånggrödor och på gården anlagda skyddszoner, samt möjlig längd skyddszoner.

 Uppgifter som behövs för att kunna upprätta en växtnäringsbalans i Vera:

 • Produkter in och ut från gården vilka använts/producerats för det året balansen görs.
 • Eventuella analyser av inköpta organiska gödselmedel.
 • Uppgifter för att beräkna gårdens kvävefixering (främst areal, ts-skörd, kvävegiva och klöverhalt i vallar).
 • Antal djur fördelat på djurslag och gödselslag samt stallperiod.
 • Speciella data för djuren.
 • Grödfördelning samt areal åkermark och areal ogödslat naturbete.

Ytterligare uppgifter för stallgödselberäkning

 • Hantering av stallgödsel (lagringskapacitet, täckning, lagringsteknik, extra vatten).
 • Spridning av stallgödsel (spridningsteknik och spridningstidpunkter)

 Övrigt:

 • Gårdens huvudsakliga växtföljd eller växtföljder.
 • Nuvarande gödslingsplan/uppgifter om nuvarande gödslingsstrategier inklusive markkartering om sådan finns.
 • Resultat av tidigare utförd rådgivning med beräkning av växtnäringsbalans.

En del rådgivare väljer att göra balansen direkt tillsammans med lantbrukaren utan att skicka ut blanketten. Detta kan fungera men risken är att man fastnar med sifferhanteringen och inte kommer fram till rådgivningen. Att låta lantbrukaren fylla i blanketterna innan besöket gör att du något snabbare kan mata in siffrorna vid köksbordet.

Om lantbrukaren också skickar in siffrorna i förväg kan du i stora drag göra klart balansen på kontoret och under rådgivningstillfället kan du och lantbrukaren ägna tiden åt att diskutera resultatet och komma fram till åtgärder. För stallgödselberäkningarna har vi tagit fram en kort guide som du kan ha som hjälp när du ska fylla i data.

Vissa uppgifter kan lantbrukaren ha svårt att få fram. Därför har vi tagit fram ett dokument som är tänkt som en hjälp när du lägger in värden i VERA. Det är schabloner och uppskattningar på till exempel vallskördar och klöverhalt. Eller hjälp för att räkna om en volym till en vikt för strömedel.

Tidigare rådgivningar

Du behöver ta fram växtnäringsbalanser som är gjorda tidigare för att kunna jämföra med den nya ni gör under besöket. Gå in på GNW-adm, och logga in i det administrativa systemet för att hitta dem. Om du behöver veta mer kontaktar du eventuellt tidigare rådgivare som redan varit på gården.

Tips för att hitta tidigare rådgivningar i GNW-adm

Gå in under lista utförda rådgivningar på kundens konto, välj version för utskrift. Här har du en lista på alla utförda och planerade rådgivningar.

Beräkningsverktyg

Växtnäringsbalansen ska du göra i vårt beräkningsverktyg Vera. Har du inte Vera installerat på din dator? Under Vera här på webbplatsen hittar du installationslänken. Här hittar du även manual och en del underlag till beräkningsmodellerna. Har du frågor om Vera kan du alltid kontakta vår support på vera@jordbruksverket.se eller 036-15 64 80.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.


Senast uppdaterad: 14 september 2021