Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 41B

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med dig de underlag du har sammanställt.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om åtgärder djurhållaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön och klimatet.

När det gäller frågor om utfodringen och klimatet har vi tagit fram ett bildspel för att du lättare ska kunna åskådliggöra det du pratar om. Plocka ihop bilder du tycker känns relevanta från bildspelet och prata utifrån dessa.

På hästgården

Ska du till en hästgård och genomföra rådgivning kan du ta hjälp av vårt bildspel om hästens behov, utfodring, bete och parasiter. Plocka ihop bilder som du tycker känns relevanta och använd under besöket

Koll på foderstat

Tillsammans med företagaren går du igenom aktuell produktion/djurhållning och foderstat, och tittar på gårdens foderanalyser med hänsyn till kväve, fosfor och påverkan på klimatet.

Du frågar om nuvarande produktion och produktionsmål, vilka nyckeltal gården använder. Med lantbrukaren går du igenom inkalvningsålder, rekryteringsprocent, första kalvarnas avkastning, slaktålder, djurhälsa, dödlighet och resonerar kring hur dessa faktorer påverkar gårdens växthusgasutsläpp.

För lantbrukaren visar du tillväxtkurvor för olika uppfödningsmodeller och pratar om slaktdata, vikter, klassning med mera. Utifrån en ny beräknad foderstat informerar du om hur en förändrad foderstat och produktion påverkar lönsamheten. Du pratar om foderstater utifrån kväve, fosfor och påverkan på klimatet och undersöker om det finns möjligheter för gården att välja ett klimatsmartare foder.

Koll på grovfoder

För ett resonemang kring målet för gårdens grovfoder och tillsammans med djurhållaren formulerar du en målbeskrivning. Du talar om varför grovfoder är viktigt. Om hur rätt grovfoderkvalitet ger bättre avkastning, mindre kraftfoderåtgång och bättre ekonomi. 

Du kan visa på betydelsen av grovfodret kvalitet genom att använda vår enkla räknesnurra.

Förbered åtgärder

I samtal med djurhållaren går du igenom olika frågor för att förbereda åtgärder kring foder­stater för övrig nöt, lamm eller häst.

  • inkalvnings- respektive inlammningsålder, rekryteringsprocent och slaktdata
  • beräkningar av nyckeltal som tillväxt kg/dag, genomsnittlig slaktålder och slaktvikt
  • resonemang kring kontroll av tillväxt och tillväxtplanering
  • resonemang kring hur gårdens foderspill kan minskas (främst hos häst)
  • resonemang kring hur åtgärdsförslagen påverkar lönsamheten på gården genom exempelvis lägre rörliga kostnader per djur
  • bedömning av hur förändringsförslagen bidrar till att minska ammoniakförluster och klimatpåverkan från utfodringen på gården
  • resonemang kring gårdens potential att minska inköpen av proteinfoder genom ett bättre utnyttjande av gårdens egenproducerade grovfoder – ser du behov hänvisar du lantbrukaren till att genomföra rådgivningsmodulen grovfoderodling (15A)

Åtgärdsplan

Utifrån genomgången och de problem du identifierar i dagens foderstater och strategier sammanfattar du förändringar djurhållaren kan genomföra på gården.

I åtgärdsplanen ger du förslag till hur djurhållaren justerar foderstaten och utfodringsstrategin och samtidigt utnyttjar kväve och fosfor på bästa sätt. Du formulerar en målbeskrivning för grovfoderkvalitet som gården eftersträvar med hänsyn till energi, råprotein, ts, fibrer, kalium och stärkelse för majs och helsäd.

Koll på rådgivningsplanen

Du följer upp den nuvarande rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.


Senast uppdaterad: 13 januari 2023