Greppa logotyp

Under besöket, 1Aa

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd med uppgifter om gården och du har med dig de underlag du har sammanställt för att visa lantbrukaren.

Rundvandring på gården

Är det en gård du inte känner till sedan tidigare kan det vara bra med en rundvandring. På så sätt kan du få en överblick över tänkbara förbättringsområden inför rådgivningsplanen.

Dela ut Startpaket

Visa vad Startpaketet innehåller och visa särskilt brevet och att all Greppa-dokumentation kan sättas in i pärmen.

Miljömål och direktiv

Gå igenom relevanta miljömål

Riksdagen har beslutat om 16 miljömål. Målen berör alla delar av samhället och näringslivet. Fem av målen berör särskilt jordbruket och arbetet inom Greppa Näringen. Det är ”Ingen övergödning”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Myllrande våtmarker” ”Giftfri miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan”. Prata med lantbrukaren om vad det konkret innebär.

Vi har samlat kortfattad information om de olika miljömålen här på webbplatsen. Men du kan också läsa mer om dem på www.miljomal.se. Där kan du även hitta de regionala miljömålen.

EU-direktiv och internationella överenskommelser

Det finns ett antal EU-direktiv och andra internationella överenskommelser vars syfte är att påverka växtnäringsförlusterna från jordbruket. Gå igenom dessa med lantbrukaren.

Status på vattendrag och sjöar

Länsstyrelsen har klassat alla vattenförekomster inom ramen för vattendirektivet när det gäller tex näringsämnen och kemisk status. Visa de kartor som du har skrivit ut och diskutera klassningen av vattenförekomsten i närområdet.

Beskriv Greppa Näringen

Beskriv för lantbrukaren vad Greppa Näringen är. Det vill säga ett kunskapsprojekt som arbetar konkret med lantbruket för att nå miljömålen. I Greppa Näringen arbetar lantbrukaren på frivillig basis och kan välja mellan ett trettiotal rådgivningsmoduler. Du och lantbrukaren tar tillsammans fram förslag på konkreta lösningar som ska vara till nytta för både miljön och plånboken. På www.greppa.nu finns mer information om vad ett medlemsskap i Greppa Näringen innebär.

Informera om webbplatsen greppa.nu och att lantbrukaren själv kan göra en växtnäringsbalans där.

Vi jobbar för att uppnå miljömålen

Detta genom minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Läs mer om miljömålen.


Kunskap i fokus genom rådgivning och utbildning.

Greppa Näringen innebär kostnadsfri kvalificerad rådgivning. Rådgivningen delas upp i moduler. En modul är ett antal rådgivningstimmar inom ett visst ämnesområde. Exempel på rådgivningsmoduler är växtnäringsbalans, utfodring nöt/svin, markpackning, bekämpningsmedel, kvävestrategi och så vidare.


Tydligt helhetsgrepp om gårdens näringsflöden.

Miljöinriktad rådgivning har ju gjorts tidigare. Det nya med Greppa Näringen är att man tar ett tydligare helhetsgrepp om näringsflödena på gården. På många gårdar köps det mesta av kväve och fosfor in via fodret och inte via handelsgödsel. Det är tänkt att växtodlings- och husdjursrådgivare ska samverka kring rådgivningen.


Kontinuitet i rådgivningen.

Förändringar och förbättringar måste få ta tid. Därför läggs det i Greppa Näringen stor vikt vid att återkomma och följa upp råden som ges. Rådgivningen ska dokumenteras. Enkla miljönyckeltal som indikerar om miljöåtgärderna gör nytta tas fram. Miljönyckeltal kan vara N och P överskott, beräknad kväveutlakning eller ureahalt i tankmjölk.

Förebyggande av regelskärpningar.

Gå igenom Miljöhusesynen

Om lantbrukaren har gjort en miljöhusesyn går du och lantbrukaren igenom miljöhusesynens checklista, kapitel ”Allmänna gårdskrav”, Växtodling” och ”Djurhållning”. Diskutera kommentarer och åtgärdsförslag på de punkter där lantbrukaren kryssat i nej.

Om lantbrukaren inte har gjort miljöhusesynen, motivera lantbrukaren att fylla i den och visa på fördelarna:

  • Miljöhusesynen ger en samlad bild av de krav som ställs på företaget
  • Alla tvärvillkor finns med. En genomgången miljöhusesyn minskar risken att få avdrag på jordbrukarstödet.
  • Med en genomförd miljöhusesyn blir det lättare för lantbrukaren och tillsynsmyndighet eller andra som skall informera om verksamheten att kommunicera.

Gör växtnäringsbalans och tolka den

Börja med att lägga in lantbrukaren som en ny kund i Vera om du inte redan gjort det. Fyll i uppgifter om namn, adress, telefonnummer, SAM-nummer m.m. Fyll i grunddata för det aktuella året.

Fyll i uppgifterna i Vera och ta fram rapporten. Tolka nyckeltalen med hjälp av jämförelsevärdet för kväve och markvärden för fosfor och kalium. Du ska även tolka växtnäringsbalansen ur klimatsynpunkt. Vi har tagit fram ett underlag du kan använda som hjälp.

Material att ta hjälp av

I serien Praktiska råd nr 15:1-3 finns också tips om vad du kan tänka på när du tolkar växtnäringsbalansen. Dessa riktar sig i första hand till lantbrukare som gör växtnäringsbalans på hemsidan och eftersom de inte får ut något jämförelsevärde, så blir kvävetolkningen lite annorlunda. Som rådgivare skall du dock tolka växtnäringsbalansen med hjälp av jämförelsevärdet.

Besvara frågor om växtskydd

På konventionella gårdar ska lantbrukaren besvara ett antal frågor om växtskydd. Diskutera utifrån dem om lantbrukaren har behov av rådgivning kring växtskydd.

Besvara frågor om klimat

För att ge oss i Greppa Näringen en möjlighet att fånga behovet av rådgivning inom klimat så har vi tagit fram några få frågor. Ladda ner dessa, låt lantbrukaren svara på dem och diskutera utifrån dem om det finns ett behov av en klimatkartläggning på gården.

Möjligheter till förbättring?

Diskutera med lantbrukaren och se om ni kan hitta områden där det finns möjligheter till förbättring genom miljöåtgärder. Utgå från växtnäringsbalansen, miljöhusesynen samt övrig diskussion och fundera kring följande frågor:

  • Vilka problem inom växtodling/utfodring finns på gården?
  • Vad är lantbrukaren mest intresserad av?
  • Finns det problem med markpackning?
  • Ligger gödslingen på rätt nivå?
  • Finns det möjlighet att ändra foderstaten?
  • Hur går bekämpningsmedelshanteringen till?
  • Finns analyser av t.ex. stallgödsel och foder? Poängtera värdet av analyser som ett bra underlag för fortsatt rådgivning.

Fundera kring vilka områden som är mest angelägna att jobba vidare med ur ett företagsekonomiskt perspektiv och med tanke på miljön.

Dokumentera er diskussion i korta ordalag.

Gör en rådgivningsplan

Gå kort igenom de rådgivningsmoduler som finns. Beskrivningar av de olika modulerna finns i lantbrukarens pärm. Välj tillsammans ut de mest intressanta och relevanta utifrån de diskussioner ni haft och lantbrukarens intresse och gör en rådgivningsplan. Planen ska täcka de närmaste tre åren och förslagsvis innehålla två rådgivningar per år. Läs mer om rådgivningsplanen.

Senast uppdaterad: 09 juli 2021