Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Fosforläckage från hästhagar i Hågadalen

  • Kandidatarbete i miljövetenskap med åtgärdsförslag mot fosforförluster till den småskaliga hästhållaren. Syftet med detta arbete är att kartlägga åtgärdsbehovet på ett begränsat område, Hågadalens-Nåstens naturreservat, och se hur detta står i relation till åtgärdsbehovet i Hågaån som rinner genom Hågadalen. Beräkningar med olika mallar visar hur stora fosforutsläppen är från hästarna i Hågadalen och hur de är i förhållande till åtgärdsbehoven. Resultaten visar en variation vilket skulle kunna förklaras med att vissa beräkningsunderlag är schablonsiffror medan andra är mer platsspecifika. Hästhagarna utgör en liten del av ytan i avrinningsområdet men är trots det en betydande påverkanskälla. Fosforutsläppen skulle kunna regleras genom att förändra hästarnas foderstat och i stort utesluta kraftfoder. Lagring av stallgödsel är idag reglerat. Möjligen skulle det kunna finnas en vinst med att ha liknande regler för utfodringsplatser med hårdgjorda och lättrengjorda ytor och att i hästtäta områden även reglera krav på mockning i hagar.

År: 2016
Författare:: Andreewitch Nadja

Senast uppdaterad: 30 november 2022