Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 30A

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd med uppgifter om gården. Du har med dig underlag du har sammanställt för att lantbrukaren och du ska kunna föra ett bra samtal om gårdens stallmiljö.

Tillsammans med lantbrukaren går du igenom gårdens stallmiljö och yttre miljö, vilket kan röra frågor som ventilation, utgödsling och luftkvalitet.

Prata effekter – erbjud andra möjligheter

Du beskriver vilka negativa effekter ammoniakförluster, växthusgas- och näringsförluster kan ha för stallmiljön och den yttre miljön, och talar om hur ett förändrat klimat påverkar stallmiljön.

Under besöket pekar du på lantbrukarens möjligheter att spara pengar genom bättre djurhälsa, lägre energiförbrukning och minskade kväveförluster. Berätta för lantbrukaren hur hen kan minska halterna genom förändringar i stallet. Diskutera bland annat utformning av gödselbehållare, uppsamlingsfållor, drivningsvägar och andra ytor närmast stallet.

Åtgärder för effekt

När du har gjort genomgången på gården skriver du en lista på dina förslag till åtgärder som du ser kan vara lönsamma för lantbrukaren och samtidigt minskar miljö- och klimatpåverkan.

Förbered åtgärdsplan

Under genomgången försöker du tillsammans med lantbrukaren hitta orsaker till de problem eller störningar som finns i stallmiljön. Bedriver lantbrukaren djurproduktion i flera stall eller avdelningar kan du eventuellt fokusera rådgivningen ett eller två stall och avdelningar. Du som rådgivare bedömer när en sådan särskilt inriktad rådgivning är motiverad.

I isolerade stallar mäter du koncentrationen av ammoniak och koldioxid, och om du bedömer att det finns skäl mäter du även relativ fuktighet.

Tänk på att ha med dig:

  • hygrometer
  • luftprovtagningspump med gasspårning
  • rökgas­ampuller/‑flaskor eller patroner
  • program för ventilations- och värmebalansberäkning

Gå igenom stallet och den yttre miljön – steg för steg

Åtgärder lantbrukaren behöver göra för att påverka stallmiljön varierar. Utgå från de givna omständigheterna lantbrukaren har och hur gårdens produktion ser ut. Du föreslår åtgärder som är relevanta för stallet i den enskilda rådgivningen.

Temperatur

Undersök om ojämn temperatur i stallavdelningen ger oönskade luftrörelser. Anpassa stalltemperaturen till djurens behov.

Luftrörelser

Med rökgas visar du lantbrukaren luftrörelserna som kommer från tilluftsdon i stallet. Visa även uppslag från rännor under spalt.

Ammoniak och relativ fuktighet

Du bedömer om du behöver mäta koncentrationen av ammoniak och koldioxid i isolerade stallar. Detsamma gäller för relativ fuktighet.

Värmebalans i isolerade stallar

När det gäller isolerade stallar är det viktigt att du ser över stallets behov av tillskottsvärme i de olika avdelningarna.

Buller, ventilation och belysning

Kontrollera ljudnivåerna och föreslå åtgärder för att minska störande buller från fläktar. Du kontrollera att ventilationssystemets alla delar fungerar och ser till att kallras, luftdrag och ventilationssystemets kapacitet, och vilka möjligheter det finns för att spara el. Du ser även över belysningens funktion, placering och vilka möjligheter det finns för att spara el.

Gödselhantering – i och utanför stallet

Inne i stallet ser du hur lantbrukaren kan minimera gödselytor. Se över utgödslingssystem och utgödslingsintervall, urindräneringens funktion och eventuell torkning av fjäderfägödsel.

Utanför stallet kontrollerar du lagringskapacitet kontra behov. Du kontrollerar även täckning av lagringsbehållare och påfyllning under täckning.

Vid utomhusdrift går du även igenom utformning av rast- och uppsamlingsfållor och drivningsvägar.

Foder och utfodringssystem

Du visar lantbrukaren olika sätt att minska foderspill på gården. Gå igenom och prata om hur stallmiljöns översiktliga energiförbrukning ter sig vid olika systemval.

Strömedel, ströbäddar och beläggning

Tillsammans med lantbrukaren pratar du om förluster av ammoniak och växthusgaser. Ge förslag på vilka åtgärder som kan göras i aktuellt stall.

Sammanfatta i en åtgärdsplan

Dokumentera mätningar och åtgärder

När du är på gården, glöm inte att kort dokumentera mätningar du har gjort. Utifrån din dokumentation och genomgången av stallmiljön på gården sammanställer du de åtgärder du rekommenderar lantbrukaren att göra. Åtgärder som tar hänsyn till miljö, ekonomi och djuromsorg.

Rekommendera rådgivning

Vid behov hänvisar du lantbrukaren till Greppa Näringens rådgivningsmodul energikollen, eller någon annan energirådgivning. Om gården har mer än 100 djurenheter informerar du lantbrukaren om möjligheten till subventionerad energikartläggning.

Rådgivningsplan

Glöm inte att revidera eventuell befintlig rådgivningsplan.

Senast uppdaterad: 06 maj 2019