Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 11B

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök. Innan du besöker lantbrukaren behöver du också hämta in uppgifter om gården och vattnets flödesvägar på och omkring gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav och rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare. Beroende på förutsättningarna på gården kan du behöva anpassa innehållet efter vilka frågeställningar som är aktuella.

Du kan också ladda ner körschemat för modul 11B Pdf, 156 kB.. I körschemat har vi samlat några erfarna rådgivares bästa tips om hur du går till väga och vad du bör tänka på före, under och efter rådgivningen.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte ska du också informera övergripande vad rådgivningen handlar om.

Ta reda på information om gården

Att känna till gårdens utgångsläge innan ditt besök hjälper dig att i förväg kunna tänka igenom möjligheter till förbättringar. Ta reda på den information som finns om gården i Greppa Näringens administrativa system, GNW-adm, till exempel gårdsbeskrivning, utförd rådgivning och växtnäringsbalanser.

Läs igenom rådgivningsbrev från tidigare rådgivningar och titta hur fosforbalansen har sett ut i de växtnäringsbalanser som har gjorts på gården. Kontakta eventuellt tidigare rådgivare vid behov.

Gå in på vattenkartan i VISS, för att ta reda på inom vilket eller vilka avrinningsområden gårdens marker ligger och vilken fosforstatus det är i närliggande vattendrag. Skriv ut lämpliga kartor som du kan visa för lantbrukaren under besöket. Har du tillgång till internet under besöket kan du i stället visa kartorna på datorn direkt från Vattenkartan. Använd vår instruktion om du känner dig osäker på hur kartan fungerar.

På webbplatsen Sveriges vattenmiljö hittar du aktuell information om tillståndet i Sveriges olika vattenmiljöer, från källa till hav. På webbplatsen finns bland annat tillståndsrapporter för olika miljöteman och variabler som undersöks i miljöövervakningen, t.ex. övergödning och näringsämnen. Här finns även länksamlingar och relaterade fördjupningsartiklar.

En fråga som ofta återkommer vid fosforrådgivningen är hur stor del av fosforproblematiken som lantbruket står för. Undersök gärna om det går att ta reda på källfördelningen för fosforutsläpp till närliggande sjöar och vattendrag. Resultaten från de senaste beräkningarna av näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet (PLC7) hittar du under Fördjupning.

Skaffa dig en överblick över landskapet och vattenflödena på och kring gården du ska besöka. Det finns bra kartmaterial på de flesta länsstyrelsers hemsidor med topografisk karta, rinnriktningar och ofta erosionsrisklinjer eller skyfallskarteringar samt dikningsföretag i området. Där finns även jordbruksblock om du vill använda en sådan karta vid besöket.

Förbered material du behöver ta med

Innan besöket går du igenom underlag och material du behöver ha med dig eller ha tillgång till vid rådgivningsbesöket. Till din hjälp kan du ta körschema, köksbordsmaterial, praktiska råd och checklista för fosforförluster samt förslag på åtgärder.

Ta hjälp av lantbrukaren

En del av informationen du behöver vid rådgivningsbesöket kan du behöva hjälp av lantbrukaren att ta fram. Det gäller till exempel:

  • Aktuell markkarta. Om jordartsanalys saknas kan du använda lantbrukarens skattning av jordarten på olika delar av gården eller data från Digitala åkermarkskartan  och/eller SGU:s jordartskarta.
  • Växtodlingsplan för de senaste åren.
  • Växtföljd/växtföljder och gödslingsstrategi när det gäller fosfor.
  • Medelskördar för de grödor som odlats på gården de senaste åren.
  • Eventuella täckdikningsplaner och kartor över dräneringssystem och dikningsföretag.

Ta med dig

Om stallgödsel används på gården tar du reda på om lantbrukaren har en gödselanalys. Finns det ingen aktuell analys är det bra om du tar med gödselburkar till gården vid ditt besök.

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns nyheter och information om åtgärder för att förbättra gårdens fosforhushållning och minska risken för förluster, bl.a. Åtgärder du kan göra själv under rubriken Våra tjänster.

Fördjupning

I Jordbruksverkets rapport 2020:22 Fosforhushållning och åtgärder mot fosforförluster i praktiken hittar du resultat från Greppa Näringens fosforenkät våren 2018 där 3 887 lantbrukare svarade på frågor om fosforhushållning, vilka åtgärder mot fosforförluster de gjort och planerar att göra, hur väl de känner till stöden, vilka råd de fått m.m.

I rapporten Effekter av åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark och åtgärdsutrymme har SLU sammanställt den senaste kunskapen kring olika åtgärder för att minska fosforförlusterna från jordbruksmark.

Resultaten från de senaste beräkningarna av näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet (PLC7) hittar du i rapporten Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017.

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns mer fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 02 februari 2024