Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

11CKväve- och fosforstrategi, potatis

Ett upplöjt fält med långa rader och i mitten längst bort i horisonten står några glesa träd i klunga.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att optimera gårdens fosfor- och kväveutnyttjande genom bättre styrning av kväve- och fosforgivorna som samtidigt minskar förlusterna. Åtgärder som ger en bättre potatiskvalitet och gynnar gårdens ekonomi.

Potatis kräver noggrann gödsling eftersom växtnäringstillgången liksom balansen mellan de olika
växtnäringsämnena inverkar både på avkastning och på kvalitet. Är tillförseln för liten, utnyttjas inte potatisens avkastningspotential fullt ut. En för hög tillförsel av ett eller flera växtnäringsämnen ger kvalitetsförsämring och oönskade förluster. I rådgivningen hjälper du lantbrukaren att ta fram förslag som optimerar kväve- och fosforutnyttjandet med hänsyn till miljön och gårdens ekonomi.

Syfte och mål

Syftet är att ta fram en medveten strategi för kväve- kalium och fosforgödslingen. På så vis utnyttjar lantbrukaren växtnäringen i potatisodlingen optimalt och minskar risken för läckage.

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, begränsad klimatpåverkan och levande sjöar och vattendrag.

Målet är även att den ska skapa förståelse hos lantbrukaren för kväve-effektivitetens betydelse för en minskad klimatpåverkan och för fosforhushållningens betydelse för vattenmiljön.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

Lantbrukaren ska ha fått startrådgivning (1A) och genomfört minst en rådgivning om växtnäring (10A, 10B, 10C, 10D, 40A eller 40B).

Tidsåtgång

Rådgivningen kväve- och fosforstrategi, potatis (11C) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 9–10 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Anna-Karin Krijger

036-15 81 18

Senast uppdaterad: 11 september 2023

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Anna-Karin Krijger

036-15 81 18

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67