Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 40B

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd med uppgifter om gården och du har med dig de underlag du har sammanställt för att lantbrukaren.

Rådgivning i ett större sammanhang

Som en inledning av besöket och för att sätta rådgivningen i ett större sammanhang ska du och lantbrukaren börja med att prata om:

  • värdet av effektiv djurproduktion beträffande kväve, fosfor och kalium.
  • kvävets roll för gårdens utsläpp av växthusgaser.

Gör växtnäringsbalans och tolka den

Börja med att lägga in lantbrukaren som en ny kund i Vera om du inte redan gjort det. Fyll i uppgifter om namn, adress, telefonnummer, SAMnr mm. Fyll i grunddata för det aktuella året.

Fyll i uppgifterna i Vera och ta fram rapporten. Resonera kring resultatet med lantbrukaren. Tolka nyckeltalen med hjälp av jämförelsevärdet för kväve och markvärden för fosfor och kalium. Du ska även tolka växtnäringsbalansen ur klimatsynpunkt. Vi har tagit fram underlag du kan använda som hjälp.

Resonera kring vad som händer med överskottet på kort och lång sikt.
Överskottet ger en indikation om risken för förluster. Tänk på att överskott och utlakning inte alltid följs åt. Sätt över/underskott i relation till markkarteringen och grödfördelning. Använd gärna bildspelet Köksbordsmaterial som underlag när ni pratar om detta.

Diskutera skillnader från föregående balans/er och vad de beror på, det kan till exempel vara ändrad gödsling, grödfördelning, skördenivåer med mera.

Material att ta hjälp av

Titta på foderstaten

Gå igenom nuvarande foderstat till gårdens främsta djurkategori. Titta på vilka principiella förbättringar som är möjliga för att undvika överutfodring och förbättra växtnäringsbalansen samt klimatpåverkan. Använd gärna nyckeltal som:

  • kg kraftfoder/kg producerad mjölk,
  • producerad mjölkmängd på gården,
  • levererad mjölkmängd på gården,
  • kg kraftfoder/kg producerat kött.

För att räkna fram nyckeltalen kan du ta hjälp av:

Diskutera stallgödseln

Gå översiktligt igenom stallgödselhantering i stall och vid lagring med avseende på ammoniakförluster. Ta gärna hjälp av gödselkalkylen för att visa på bästa spridningstidpunkt. Den finns numera som en beräkningsdel i Vera men du hittar den också på www.greppa.nu.

Räkna ut och se över så att gården har tillräcklig spridningsareal. Detta gör du enklast i stallgödseberäknignarna i Vera.

Ge förslag till ändrad lagring och spridning av stallgödsel i de fall det är aktuellt. Påpeka fördelen med att göra en gödselanalys för flytande stallgödselslag.

Diskutera hantering av stallgödsel i stall och vid lagring med avseende på växthusgaser (metan och lustgas). Gå igenom hur stallgödseln används optimalt i en vallväxtföljd och diskutera ammoniak- och växthusgasförluster vid spridning.

Sammanfatta och titta framåt

  • Sammanfatta vilka åtgärder som är aktuella på gården både ur växtnärings- och klimatsynpunkt. Var noga med att dokumentara det ni kommer fram till. Och stötta lantbrukaren med information om de åtgärder som är lämpliga.
  • Följ upp rådgivningsplanen och revidera den och bakgrundsbeskrivningen om det är aktuellt.
  • Informera lantbrukaren om möjligheten att själv göra en växtnärings­balans på Mina sidor på Greppa Näringens webbplats greppa.nu.


Senast uppdaterad: 04 oktober 2022