Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 14U

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med dig de underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om regelverket och vilka åtgärder lantbrukaren kan göra för att underhålla diken på sätt som främjar ekonomin på gården såväl som miljön och klimatet.

Koll på vatten

Du förklarar betydelsen av huvudavvattningens funktion för gårdens produktion och minskat växt­närings­läckage. På vilket sätt lantbrukaren upprätthåller dräneringens funktion genom underhåll och andra skötselåtgärder och informerar om rättigheter och skyldigheter enligt lag.

Du förklarar även hur lantbrukaren underhåller diken med så liten påverkan som möjligt på omkringliggande miljön. Här betonar du vikten av väl dränerade fält för en bättre miljö och jordbruksproduktion.

Fältbesök

På gården går du tillsammans med lantbrukaren igenom dikenas funktion med underhåll och skötsel på ett till tre utvalda skiften. Du bedömer dikenas status och föreslår åtgärder för förbättrat underhåll. Du ser även över underhållsstatus för utloppsdiken.

Vid genomgången diskuterar du översiktligt kostnader och nytta för de åtgärder du föreslår. Projekteringsarbete får inte ingå i rådgivningen.

Material att ta hjälp av

Bedöm dikets status

Vid besöket går du igenom tillgängligt kartmaterial och försöker få en bild av den legala utformningen av diket med sektioner och bottennivå. Vid fältvandringen väljer du ut några begränsade delar där du tillsammans med lantbrukaren bedömer att behov av underhåll finns.

Andra fastighetsägare som är berörda av diket får gärna vara med vid besöket, men ditt fokus ligger på den lantbrukare som får rådgivning inom Greppa Näringen.

Med lantbrukaren går du igenom dikets funktion och bedömer status och behov av underhåll. Du kontrollerar igenväxning och sedimentnivåer på dikets botten, och du kontrollerar sedimentnivåer vid minst tre till fyra punkter per sektion.

Koll på utlopp

Du kontrollerar utloppen som mynnar i öppna och täckta diken, till exempel täckdikning och enskilda avlopp, och talar om hur diket påverkar fältets dränering.

Du bedömer om underhållsbehovet gäller hela dikessträckor eller endast delavsnitt, och dokumenterar de sträckor där det finns specifika problem, gärna med hjälp av foton.

Ägaransvar

Du pratar om ägaransvar och råder lantbrukaren att vara aktiv och bevaka sina intressen som ägare av diken. Ägare kan vara enskild, gemensam med granne eller en samfällighet. Finns ingen aktiv styrelse för en markavvattningssamfällighet rekommenderar du lantbrukaren att försöka aktivera den. Att vara aktiv innebär att kontrollera status, bevaka jordbrukets intressen och behov av dränering i samband med till exempel exploateringar.

Förbered åtgärder

I samtal med lantbrukaren går du igenom stegen för att förbereda åtgärder kring underhåll av diken.

  • Översiktlig beskrivning på kartor var det finns ett behov av underhåll av öppna och täckta diken.
  • Översiktlig diskussion kring kostnader och nytta av eventuella åtgärder.
  • Översiktlig diskussion kring hur underhållet bör ske för minsta möjliga påverkan på miljön och biologisk mångfald, bland annat genom val av tidpunkt.
  • Information om vad som bör ingå i en underhållsplan för öppna diken och större rörledningar, täckta diken.
  • Information om juridiska begränsningar, bland annat vilka åtgärder som kräver dispens, anmälan eller tillstånd – faktorer som artskydd, skyddade områden och fiske kan påverka tidpunkten för underhåll.
  • Diskussion kring nyttan av att återaktivera en inaktiv markavvattningssamfällighet.

Åtgärdsplan

I en åtgärdsplan ger du förslag på åtgärder som bevarar dikets förmåga att avleda vatten, och gör en preliminär tidsplan för de olika åtgärderna. Du informerar övergripande om juridik och miljöhänsyn. Tänk på att den legala utformningen ska underhållas enligt miljöbalken.

Koll på rådgivningsplanen

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rekommendera rådgivning

Anser du att lantbrukaren har behov av kompletterande rådgivning inom Greppa Näringen, föreslår du rådgivning som översyn av dränering (14D), våtmarksplanering (14A), fosforstrategi (11B), markpackning (12A), bördighet och kolinlagring (12B).


Senast uppdaterad: 22 februari 2024