Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

15GGrovfoderproduktion med lägre klimatavtryck och bättre lönsamhet

fält med vall i förgrunden och traktor med slotterkross i bakgrunden

Foto: Mårten Svensson

Gruppaktivitet. Rådgivningen hjälper lantbrukaren att öka sin kunskap om lämpliga gödslings- och odlingsstrategier med hänsyn till krav på grovfoderkvalitet som bidrar till lägre klimatavtryck per kilo torrsubstans i grovfoder. De lär sig mer om olika tekniker och redskap som kan användas för behovsanpassning av växtnäring och hur man minimerar svinn.

Syfte och mål

Rådgivningen bidrar till bättre kväveutnyttjande med minskad kväveutlakning och mindre klimatpåverkan.

Genom att optimera kvävet i odlingen, minskar samtidigt växtnäringsläckaget och förbättrar det ekonomiska utbytet. Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen inom övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial

Här finns länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. Om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne hittar du fördjupningsmaterial i vår kunskapsbank. Du hittar mer underlag under rådgivningen 15A Grovfoderodling.

Inbjudan, deltagarlista och utvärdering

Modulansvarig

Emelie Andersson

073 – 401 52 98

Senast uppdaterad: 08 maj 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Emelie Andersson

073 – 401 52 98

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67