Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 15A

Hos lantbrukaren är du förberedd med det underlag du har fått fram om gården.

Motivera lantbrukaren

 • Rätt grovfoderkvalitet ger bättre avkastning, mindre kraftfoderåtgång och bättre ekonomi.
 • Olika grovfodergrödor/fröblandningar kräver olika brukningsåtgärder. Detta kan till exempel ge bättre proteinhalt i grovfodret.
 • Rätt tidpunkt för vallbrott, spridningsstrategi för stallgödsel samt kvävegivor ger mindre kväveläckage, ammoniakavgång och växthusgasförluster.
 • Foderförluster i produktionskedjan betyder mycket för ekonomi och växtnäringshushållning.

Använd presentationerna nedan som hjälp för att visa det du vill förmedla. Den är uppdelad i två delar.

Annat material du kan ha hjälp av:

Plan för växtodling och gödsling

Med lantbrukaren diskuterar du växtodlingsplanen inklusive gödslingen och markkarteringen, om det finns någon. I gödslingsplanen tittar du på:

 • avkastningsnivåer
 • gödselgivor – stall- och mineralgödsel
 • fröblandningar
 • baljväxtandel i fält

Maskinsystem och konservering

Du går igenom lantbrukarens maskinsystem och konserveringsmetod för grovfodret. Titta tillsammans på kvalitetsuppgifter från mejeriet när det gäller celltal och urea. Du diskuterar foderspill vid olika skördeteknik och vilken effekt detta får på kvalitet och växtnäringsutnyttjande. Förbered dig gärna genom att läsa broschyren Teknik för vallskörd.

Tidigare grovfoderanalyser

Grovfoderanalyserna är delvis ett kvitto på vallodlingen och viktiga att diskutera. Om lantbrukaren har gjort foderanalyser går du igenom de tre senaste årens och tittar särskilt på ts‑halt, energi, smältbarhet, råprotein, fiber, mineraler och hygien för vallfoder, för majs och helsäd tittar du även på stärkelse.

Ta hjälp av:

Grovfodrets betydelse

Prata med lantbrukaren om varför grovfodrets kvalitet är viktigt. Om hur rätt grovfoderkvalitet ger högre mjölkavkastning och tillväxt hos djuren, mindre kraftfoderåtgång och bättre ekonomi.

Berätta om hur olika fröblandningar kräver olika brukningsåtgärder, och exempel på hur detta påverkar grovfodrets proteinhalt.

Prata om vikten av att pricka rätt skördetidpunkt och vad som händer vid vallbrottet. Ge förslag på strategi för att utnyttja stallgödseln effektivt och gödsla med lagom mycket kväve för att minska på kväveläckage, ammoniakavgång och växthusgasförluster. Betona betydelsen av att hålla foder­förlusterna så låga som möjligt i produktionskedjan för ekonomin och växtnäringshushållningen.

Du kan visa på betydelsen av grovfodret kvalitet genom att använda vår enkla räknesnurra.

Om rådgivningen handlar om grovfoder till hästar kan du läsa mer på Hästsveriges webbplats om Grovfoder till häst.

Förbered åtgärder

Tillsammans med lantbrukaren går du igenom gårdens producerade grovfoder och ger förslag på möjliga åtgärder. Du utgår från målbeskrivningar i tidigare rådgivningar (41A eller 41B).

Saknas detta sedan tidigare gör du en ny målbeskrivning för grovfoder. Mål för ts-halt, energi, råprotein, NDF, kalium samt stärkelse för ev. majs och helsäd bör finnas med.

Foderanalyser

Du sammanfattar de senaste årens foderanalyser. Jämför också målbeskrivningen med aktuella foderanalyser. Till din hjälp kan du använda tolkning av foderanalysen Pdf, 433 kB..

Fältbesök

Efter genomgången gör du en rundvandring på gården tillsammans med lantbrukaren för att se på några representativa vallar. Du tittar efter vallarter, baljväxthalt, etablering, skador och problem och pratar om avkastningen.

Klöverhalten kan vara svår att bedöma, så ta gärna hjälp av

I vallarna tittar du efter problem som jordhögar, gödselsträngar, dåliga insådder eller utvintringsfläckar, och föreslår åtgärder för att lösa de problem du ser.

Material du kan ha nytta av när du förbereder dig

Konserveringsteknik

Under rundvandringen diskuterar du och lantbrukaren också grovfodersystemet. Om det finns tecken på sämre mjölkkvalitet orsakad av problem vid inläggning, lagring eller hantering av ensilaget.

Du tittar på silos, blandarvagnar, rengöring med mera och resonerar kring förluster i lager och eventuella hygieniska problem, och föreslår möjliga lösningar.

Vill du förbereda dig inför mötet kan du läsa broschyren Ensilering av vallfoder från Svensk Mjölk Pdf, 837 kB. och titta i listan över ensileringsmedel i Sverige 2019. Pdf, 248 kB.

Åtgärdsplan

Efter genomgången med lantbrukaren sammanfattar du förslagen på åtgärder i en åtgärdsplan.

Kommentera grovfodersystem

Du optimerar gårdens grovfodersystem och växtnäringsutnyttjande genom att gå igenom

vallodlingens olika delar av:

 • ålder på vallarna
 • antal skördar
 • avkastningsnivå
 • vallfröblandningar
 • etableringsmetoder- insådd, renbestånd,
 • gödsling

Ta hjälp av:

För majs och helsädesodling tittar du på:

 • sortval
 • etablering
 • gödsling
 • skördetidpunkt för att uppnå önskad kvalitet

Gödslingsplan för grovfodergrödorna

Du tar fram förslag till en gödslingsplan för grovfodergrödorna med avsikt att optimera gödslingen. Förslagen innehåller åtgärder för rätt foderkvalitet, optimal avkastning och minimala förluster av foder, växtnäring och växthusgaser med hänsyn till:

 • avkastningsnivå
 • skördesystem
 • vallålder/ liggtid
 • vallfröblandning och önskad kvalitet
 • baljväxthalt- ge ev. olika gödslingsalternativ för olika baljväxthalter
 • risk för kväveförluster som ammoniakförluster – till exempel vid vallbrott eller stallgödselspridning
 • sporer i mjölken
 • körskador
 • förhöjt kaliuminnehåll i vallfodret

När det gäller gödslingsplanen bör du särskilt titta närmare på dessa faktorer:

 • Stallgödselgivor – stallgödseleffekter vid olika spridningstidpunkter och tekniker, som inkluderar temperatur, luftfuktighet och tidpunkt.
 • Ekonomin – jämför ekonomin vid olika spridningsteknik som bredspridning, släpslangspridning, nedmyllning och matarslang.
 • Mineralgödselgivor – utifrån genomgång med lantbrukaren optimerar du NPK-givor i förhållande till avkastning, markvärden och kvalitetsparametrar, och stämmer av markanalyser och foderanalyser.
 • Kvävefixering i vallen – med lantbrukaren pratar du om klöverns betydelse för skörd och gödsling, känslighet för körskador, sista skörd på hösten och övervintring.

Ta hjälp av

Det finns flera Praktiska råd som handlar om vall, skörd av vall och gödsling till vall. Utifrån dessa har vi även tagit fram några beräkningssnurror i Excel som du kan ta hjälp av.

Beräkningssnurror

Gödslingsrekommendationer

Praktiska Råd

Räkna ammoniakförluster och spridningstidpunkter

Kommentera skördar, skördetidpunkt, fröblandningar och förluster

När det gäller skördar, fröblandningar och förluster funderar du särskilt runt betydelsen av antalet skördar på avkastning och kvalitet.

Du kommenterar vallålder och dess betydelse för avkastning och kvalitet. Skördeteknik med maskin­kapacitet, arbetsbredder, inläggningstid och förtorkningsbehov.

Du räknar även på lagringsförluster och foderspill, och ser om det är långa förtorknings- och inläggningstider. I silon räknar du på uttagshastigheten för att se om intervallerna är bra eller om dessa kan leda till problem.

Räkna kväveutlakning, vallbrott och växthusgasförluster

Du ser på gårdens kväveutlakning i den ursprungliga gödslingsplanen och jämför den med den nya planen för minst ett utvalt vallskifte. Med lantbrukaren pratar du om utlakningen före och efter åtgärder och pekar särskilt på vallbrottet. I broschyren Mekaniskt vallbrott kan du läsa om hur man bryter vallen på bästa sätt.

Beräkna kväveutlakningen i Vera eller ta hjälp av vår beräkningssnurra för utlakningsberäkning för vall:

Du bedömer riskmoment för växthusgaser före och efter åtgärder på gården. För att förbereda dig kan du titta i:

Sammanfatta

Gödslingsplanen, dina kommentarer, det du har diskuterat med lantbrukaren på gården och dina förslag på åtgärder sammanfattar du i en åtgärdsplan.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024