Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 11E

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Pdf, 144 kB., så får du informationen i ett dokument på datorn.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om. Du kontrollerar vilka rådgivningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar eventuellt tidigare rådgivare.

Det är bra om lantbrukaren tidigare har fått rådgivningen upprepad växtnäringsbalans (10B, 10D eller 40B).

Ta fram material

Att känna till gårdens utgångsläge innan ditt besök hjälper dig att redan innan kunna tänka igenom möjligheterna till förbättringar. Bra utgångspunkt är senaste uppgifterna om markkartering och nuvarande gödslingsstrategi.

Indata från gården

Du talar om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket. Genom att skicka ut indatablanketter i förväg så vet lantbrukaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket. 

Bra förutsättning för rådgivningen är om lantbrukaren ser till att skicka in ifyllt underlag. Då kan du enklare förbereda ditt besök. Alternativt kan lantbrukaren ha underlaget framme när du besöker gården.

Tala om för lantbrukaren när du senast behöver ha fått uppgifterna i retur eller om du går igenom blanketten vid besöket.

Du behöver

  • aktuell växtnäringsbalans
  • aktuell markkarta, helst inklusive jordartsbestämning. Om uppgifter om jordart saknas ber du lantbrukaren göra en uppskattning av jordarten på gårdens olika delar
  • gårdens gödslings- och växtodlingsplaner för de senaste åren – gödslingsstrategi med gödselslag, tidpunkt för spridning och tidpunkt för bearbetning, stubbearbetning och plöjning, liksom områdets ungefärliga nederbördsmängd och tjälperiodens längd
  • gårdens huvudsakliga växtföljd eller växtföljder
  • i dialog med lantbrukaren få veta hur växtföljden fungerar i dagsläget, utifrån tillgång på växtnäring, ogräsförekomst och eventuella skadegörare
  • medelskördenivå för gårdens grödor det senaste året
  • kvalitetsparametrar som påverkas av kväve, till exempel proteinhalt i spannmål, kokegenskaper i potatis
  • eventuella stallgödselanalyser och analys av inköpt gödsel
  • skifteskarta där förekomst av rotogräs översiktligt markerats under rundvandringen i fält

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns information om åtgärder för gårdens kvävestrategi.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning. 


Senast uppdaterad: 13 oktober 2022