Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

14BSkötsel och restaurering av våtmarker

Våtmark med växtlighet runtom och gula fält i bakgrunden.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen handlar om att ta fram en plan för att förbättra våtmarkens funktion som näringsfälla och dess värde för den biologiska mång­falden. Rådgivningen skötsel och restaurering av våtmarker får du genomföra tidigast tre år efter att lantbrukaren har färdigställt en ny våt­mark. 

Våtmarken är ett trevligt inslag på gården och ett uppskattat tillhåll för fåglar och andra djur. Med rätt skötsel fortsätter den att minska läckage av växtnäring.

I denna rådgivning gör du lantbrukaren medveten om hur våtmarken bäst ska skötas. Du ger förslag som förbättrar våtmarkens funktion framöver, antingen med råd kring förändrade skötselinsatser och/eller en ombyggnad av våtmarken.

Syfte och mål

Målet är ta fram en åtgärdsplan för att öka våtmarkens funktion vad gäller näringsrening och biologisk mångfald.

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljö­målen ingen över­gödning, levande sjöar och vattendrag, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv och myllrande våtmarker.

Samtidigt bidrar denna rådgivning även till att uppnå målen om god vattenstatus i EU:s ramdirektiv för vatten. 

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

Lantbrukarens våtmarksanläggning ska vara minst tre år gammal för att du ska genomföra rådgivningen. Huvudsyftet med våtmarken ska vara minskade näringsförluster från åkermark till vattendrag. Våtmarken ska dessutom ligga på mark som är blockmarkerad eller på ett område som tydligt tar emot dräneringsvatten från åkermark.

Det finns inga krav på att lantbrukaren har fått startbesök (1Aa) eller deltar i övrig rådgivning från Greppa Näringen för att få rådgivning inom våtmarksplanering. Det krävs heller inte att gården uppfyller kraven på mer än 15 djurenheter eller 50 ha åkermark.

Rådgivningstillfällen

Om det finns flera våtmarker på samma gård kan lantbrukaren få flera rådgivningar. Besöken ska lämpligen vara begränsade till högst tre besök per lantbrukare.

Tidsåtgång

Rådgivningen skötsel och restaurering av våtmarker (14B) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 6–8 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Emelie Andersson

073 – 401 52 98

Rådgivningsexpert

Tuve Lundström

0451-74 88 02

Senast uppdaterad: 29 februari 2024

Rådgivningsexpert

Tuve Lundström

0451-74 88 02

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Emelie Andersson

073 – 401 52 98

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67