Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 14D

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Pdf, 219 kB., så får du informationen som dokument på datorn.

Uppgifter om gården

Kontakta lantbrukaren och avtala tid för rådgivning. Informera övergripande om vad rådgivningen, 14D Översyn av dränering handlar om. Tydliggör att inget projekteringsarbete ingår i rådgivningen.

Kontrollera vilka rådgivningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontakta eventuellt även tidigare rådgivare vid behov.

Fråga om detaljavvattningen

Inför ditt besök ber du lantbrukaren att fundera på statusen på detaljdräneringen. Finns där en systemtäckdikning eller det är behovstäckdikat på vissa områden? Hur är funktionen på dräneringsbrunnar, utlopp och ? Har man underhållit detaljavvattningen vid något tillfälle? Du frågar om det har skett några förändringar, som exploatering, i avrinningsområdet sedan senaste underhåll som eventuellt kan påverka dimensionering eller underhållsbehov. Be lantbrukaren välja ut 1-3 skiften som ni ska prioritera under besöket.

Tala om vad lantbrukaren eventuellt kan göra mer innan ni ses. För att effektivisera besöket kan det vara bra att samla in en del uppgifter i förväg. Vissa saker kan du som rådgivare vara behjälplig med som t.ex. förekomst av närliggande markavvattningssamfälligheter, statusklassning på närliggande vattenförekomst, karta över skyddade områden eller jordartskarta om markkartering saknas.

Tips på material att ta fram innan rådgivningen (om det finns tillgängligt)

  • Täckdikningsplaner eller andra enskilda dräneringsledningar för fältet/fälten. Saknas dokumentation kring detaljdräneringen kan ibland satellitbilder och flygfoton vara till hjälp. Läs mer på s. 10 i Täckdikning – för bättre skörd och miljö och Guide till kartmaterial Pdf, 777 kB..
  • Förekomst av närliggande markavvattningssamfälligheter alternativt enskilda diken. Detta är en punkt som du som rådgivare kan vara behjälplig med om inte lantbrukaren har uppgifterna tillgängliga.
  • En ekonomisk karta, blockkarta eller liknande som ni kan använda att rita och anteckna på under fältbesöket. Vill lantbrukaren innan märka ut eventuella täckdikningsögon, områden med vattenproblem och så vidare går det givetvis bra.
  • Jordarts- eller lerhaltskarta eller en aktuell markkarta. Har inte lantbrukaren tillgång till detta kan du som rådgivare hitta det på SGU.
  • Karta som visar statusklassning på närliggande vattenförekomster. Denna information hittar du som rådgivare på Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
  • Karta som visar närliggande skyddade områden som exempelvis Natura 2000, naturreservat och vattenskyddsområden.

Ta hjälp av

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu och andra webbplatser

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns information om åtgärder för gårdens dränering.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning. 

Senast uppdaterad: 22 februari 2024