Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 16A

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med material och underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön.

Prata precisionsodling

Du berättar övergripande vad precisionsodling är, vad det finns för verktyg för varierad giva och hur lantbrukaren använder mjukvaran för att öka precisionen för gårdens odling.

Vid besöket går du igenom uppgifter om gården och för lantbrukaren förklarar du hur kväve- och fosforläckage påverkar miljön och gårdens ekonomi, hur risken för läckage hänger samman med årets gödsling och markens innehåll av kväve och växttillgängligt fosfor.

I genomgången beskriver du olika tekniska hjälpmedel för att styra insatser i odlingen inom fält och visar hur lantbrukaren på så sätt förbättrar utnyttjandet av insatsmedel på åkern.

Prata gårdens ekonomi

Det är viktigt att du i genomgången pekar på lantbrukarens möjlighet att spara pengar, hur det genom en precisionsstyrning av gödslingen inom fält går att nå högre avkastning och jämnare kvalitet. Du berättar även om möjligheter att styra utsädesmängd och växtskyddsinsatser.

Kokboken är ett stöd för din rådgivning och du har även hjälp av presentationer, bildspel, CropSAT, markdata.se och växtodlingsprogram. 

Bedöm gårdens förutsättningar

Med lantbrukaren tittar du på kartor över markkarteringen och diskuterar variationer inom fält och gård, och går på kartor igenom behov för fosfor och kalium. Även kalkbehov kan vara aktuellt att diskutera. För resonemang kring eventuella maskinbehov och kostnader för att sprida varierat.

Du visar lantbrukaren CropSAT och markdata.se och går igenom vad kartan betyder och vad vilka slutsatser det vid ett givet tillfälle går att dra om grödans biomassa. Du visar variationen av lerhalt, diskuterar strukturkalk och utsädesgivor.

Förbered åtgärdsplan

Vid besöket går du igenom aktuella vegetationsindexkartor från satellitbilder som exempelvis på cropsat.se, via greppa.nu eller sensordata för två till tre utvalda skiften och diskutera den variationen som kartan visar, utifrån den aktuella grödans kvävebehov.

För de två till tre utvalda skiftena beräknar du ekonomiskt utfall för att variera kvävegivan med hjälp av kvävesensor. Du upprättar behovskartor för fosfor- och kaliumgödsling för gårdens markkarterade areal, och beräknar med hjälp av PK-kalkyl för gårdens markkarterade areal resultatet av en varierad fosfor- och kaliumgiva.

I de fall pH-, mull- och lerhaltsanalyser är gjorda gör du med hjälp av kalkkalkylen även en beräkning av resultatet av varierad kalkgiva för gårdens markkarterade areal. Du beräknar lantbrukarens investeringsutrymme för att införa ny GPS-teknik, teknik som gör det möjligt att styra spridningen bättre efter fältvariationen.

Åtgärdsplan

Utifrån genomgången med lantbrukaren och dina beräkningar sammanfattar du dina förslag för gården i en åtgärdsplan. En ny strategi innehåller:

  • dina förslag till kväve-, fosfor och kaliumgödslingsstrategi enligt precisionsgödsling – förslag som samtidigt ger underlag till tilldelningsfiler för spridning
  • din redovisning av de ekonomiska beräkningarna av gårdens förutsättningar att precisionssprida kväve, fosfor, kalium och kalk
  • din sammanfattning av de åtgärder du funnit lämpliga och kommentarer om behovet av varierade givor inom olika fält

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rekommendera rådgivning

Vid behov hänvisar du lantbrukaren till vidare rådgivning inom Greppa Näringen.


Senast uppdaterad: 16 september 2022