Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 30C

När du besöker lantbrukaren har du redan gått igenom lantbrukarens planer och under besöket ska du kunna föra ett bra samtal om gårdens planerade stallmiljö.

Tillsammans med lantbrukaren går du igenom gårdens stallmiljö och yttre miljö med bland annat ventilation, utgödsling och luftkvalitet. Du beskriver negativa effekter som kan uppstå genom foderspill med ammoniakförluster, växthusgasförluster och näringsförluster.

Tala klimat

Beskriv hur ett förändrat klimat kan komma att påverka kraven på byggnadens utformning.

Du visar vad lantbrukaren kan göra för insatser redan i byggplaneringen för att effektivisera produktionen och spara pengar.

Med hänsyn till djurhälsa, växthusgaser, energi, ammoniak och växtnäringssynpunkt går du igenom vilka olika alternativ av stallsystem och tekniska lösningar lantbrukaren bör välja.

Du lär lantbrukaren att planera för en hållbar produktion under byggnadens hela livslängd.

Gå igenom byggplanering och produktion – steg för steg

Innan du ger lantbrukaren förslag på åtgärder och formulerar din åtgärdsplan är det bra att gå igenom gårdens förhållanden och förutsättningar och lantbrukarens planer. Här hittar du flera förslag på vad du bör ta upp vid ditt besök och resonera med lantbrukaren om. Du väljer vad du behöver ta upp beroende på planerad produktion i nybyggnation,

Systemval

Du går igenom för- och nackdelar med val av olika system och tekniska lösningar, resonerar med lantbrukaren utifrån ett miljö­perspektiv och med hänsyn till gårdens ekonomi och djuromsorg.

Ventilationssystem

Du pratar om energiförbrukning och energiåtervinning och möjligheter till rening av frånluft, helt eller delvis.

Gödselhantering

Du går igenom hur lantbrukaren planerar byggnationen när det gäller:

  • utgödslingssystem för flyt-, klet-, eller fastgödsel alternativt djupströbädd
  • lagringskapacitet och täckning av lagringsbehållare
  • möjligheter till kylning av gödseln inne i stallet och
  • ytor som ska avvattnas till gödsel- och urinbehållare.

Utfodringssystem

Du går igenom inverkan på planlösning och möjligheter att minimera energiförbrukning, vilka möjligheter det finns för lantbrukaren att redan innan bygget planera för en god foderstyrning och ett minimerat foderspill.

Planlösning

Tillsamman med lantbrukaren går du igenom planlösningen och ser till att den har utrymme för en väl fungerande djurtrafik, en bra närmiljö som ger god djurhälsa och ett bra foderutnyttjande och begränsade förluster av ammoniak och växthusgaser.

Drivgångar och rastgårdar

Du går igenom hantering av gödsel och dräneringsvatten.

Belysning

Du går igenom planer för belysning, placering och ljusutbyte, att den utnyttjas på bästa sätt.

Mjölkkylning

Du pratar med lantbrukaren om mjölkkylning och möjligheter som finns för att återvinna energi.

Transporter (logistik) på gården

Du pratar med lantbrukaren om att planera för optimal transportlogistik på gården mellan lager för foder, foderblandare och stall. Tala om varför det är viktigt utifrån flera perspektiv, energi-, drivmedels- och arbetsmiljösynpunkt.

Uppvärmning

Du går igenom stallsystem – varmt eller kallt – och isolering. Visa här vilka möjligheter det finns för att utvinna värme ur gödseln med hjälp av värmepump. Prata om vilka djurkategorier det är som har behov av tillskottsvärme, och med det möjligheter för lantbrukaren att undvika ha en för hög stalltemperatur. En energihushållning som ger ekonomisk och miljömässig vinst.

Sammanfatta i en åtgärdsplan

Utifrån genomgången med lantbrukaren kring byggplaneringen sammanfattar du dina förslag på åtgärder i en åtgärdsplan. Här ska de förslag för val av system och tekniska lösningar finnas med. Ta med dina motiveringar du vill lyfta utifrån perspektiven miljö, ekonomi och djuromsorg.

  • Hänvisa vid behov till energikollen eller annan energirådgivning. Om det är aktuellt att kombinera ombyggnad/nybyggnation med biogasproduktion bör du hänvisa lantbrukaren till särskild rådgivning kring detta eftersom det kan påverka byggplaneringen.
  • Följ upp rådgivningsplanen och revidera den om det är aktuellt.
  • Observera att ritningsarbete utöver enkla förklarande skisser inte ingår i rådgivningen.

Rekommendera rådgivning

Vid behov hänvisar du lantbrukaren till Greppa Näringens rådgivningsmodul energikollen, eller annan energirådgivning. Om lantbrukaren planerar att kombinera sin ombyggnad eller nybyggnation med biogasproduktion hänvisar du lantbrukaren till särskild rådgivning kring dessa frågor eftersom en biogasproduktion kan påverka byggplaneringen.

Rådgivningsplan

Kom ihåg att du reviderar eventuell befintlig rådgivningsplan.


Senast uppdaterad: 06 maj 2019