Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

10DVäxtnäringsbalans, stallgödsel

En person syns bakifrån med papper framför sig på bordet och en kalkylator där personen räknar ut gårdens stallgödsel.

I rådgivningen upprepad växtnäringsbalans, 10D, gör du tillsammans med lantbrukaren en växtnäringsbalans. Ihop med lantbrukaren går du också igenom gårdens gödslingsstrategi och räknar på gårdens utlakning. På gårdar utan spridningsareal ersätter du gödslingsplan och utlakningsberäkning med diskussion och åtgärdsförslag kring minskning av ammoniakförluster. Rådgivningen riktar sig till gårdar med djurproduktion.

Upprepade växtnäringsbalanser

Med upprepade växtnäringsbalanser blir det lättare att se skillnaderna i växtnäringsuttnyttjande mellan olika år. Det gör det också lättare för lantbrukaren att arbeta systematiskt och att följa upp. Vi rekommenderar lantbrukaren att göra en upprepad balans någon gång under de tre år som rådgivningsplanen löper. Under de tre första åren är det möjligt att göra en växtnäringsbalans varje år. Efter det tredje året får du endast göra en växtnäringsbalans vartannat år på samma gård.

Syfte och mål

Målet med denna rådgivning är att följa upp gårdens eventuella växtnäringsöverskott, titta på vad som blivit bättre sedan föregående balans och resonera kring vad som finns kvar att åtgärda. Ni ska titta på gödslingsstratgi och stallgödselhantering för att se om något behöver förändras  och ge förslag på åtgärder som kan ge en minskad utlakning och ammoniakavgång.

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen bara naturlig försurning, ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan. 

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav på rådgivaren

På gårdar med både djurhållning och växtodling ska rådgivare som utför rådgivningen ha växtodlingskompetens.

Särskild klimatkompetens är önskvärd.

Tidsåtgång

Rådgivningen växtnäringsbalans på gårdar med stallgödsel (10D) beräknar vi i Greppa Näringen omfatta cirka 10-12 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Tellie Karlsson

036-15 81 01

Senast uppdaterad: 22 mars 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Tellie Karlsson

036-15 81 01

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67