Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 1Ah

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos hästföretagaren. Ta kontakt med företagaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker gården behöver du också hämta in uppgifter om verksamheten.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning och vad som krävs av dig som rådgivare.

Uppgifter om gården från hästhållaren

Kontakta hästhållaren och bestäm tid för rådgivning. Ta reda på så mycket du kan om gården och tala om vad hästhållaren ska göra innan ni ses. För att underlätta under besöket är det bra att samla in en del uppgifter i förväg. Nedan ser du vilket underlag du behöver be att hästhållaren har framme vid besöket.

 • Uppgifter om verksamhetens totala arealer på åkermark (inklusive bete på åker/ vall) respektive ogödslad naturbetesmark
 • Uppgifter om rasthagarnas yta, antal hagar, ungefärligt antal hästar per hage och
  tid för utevistelse under de olika årstiderna
 • Karta eller kartor över verksamhetens område inklusive hagar
 • Uppgifter om eventuella överenskommelser som gäller inköp/ hämtning av foder,
  strö och gödsel
 • Eventuella analyser av grovfoder och annat foder

Uppgifter som behövs för att göra en stallgödselberäkning i Vera

 • Antal hästar och övriga djur fördelade på djurslag (häst och ponny) och gödselslag
 • Typ av stallsystem och uppgifter om vilken sorts och mängd strö som används
 • Stallperiodens eller betesperiodens längd
 • Utgödslingsintervall för djupströbädd
 • System för hantering av stallgödsel – täckning av gödseln i lagringen, hur och var
  den lagras, om det tillförs något extra vatten, hur ofta gödseln hämtas/ sprids,
  storlek på lagringsplatta/ container, höjd som gödseln lagras
 • Spridning av stallgödsel på åkermark - spridningsteknik och spridningstidpunkter
 •  Uppgifter till Detaljer och Greppadata i Vera:
 • Nuvarande markkartering om sådan finns. Jordartsfördelning, mullhalt, P-AL och K-AL, i den mån värdena finns framtagna

Bearbetningstidpunkter, ev. tidpunkt för vallbrott

Genom att skicka ut indatablanketter i förväg så vet hästhållaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket. 

Att låta hästhållaren fylla i blanketterna innan besöket gör att du något snabbare kan mata in siffrorna vid besöket och att ni kan diskutera resultatet.

En del rådgivare väljer att göra beräkningarna under besöket tillsammans med lantbrukaren utan att skicka ut en blankett i förväg. Det kan fungera men risken är att samtalet fastnar vid sifferinmatningen och att du inte får så mycket tid över till rådgivningen. Att låta lantbrukaren fylla i blanketterna innan besöket gör att du något snabbare kan mata in siffrorna vid köksbordet.

Om hästhållaren också skickar in siffrorna i förväg kan du till stor del göra på kontoret. Under rådgivningstillfället kan du och lantbrukaren i stället ägna tid åt att diskutera resultat och relevanta åtgärder. För stallgödselberäkningarna har vi tagit fram en kort guide som du kan ha som hjälp när du ska fylla i data.

Se över och skriv ut kartor

Se över och skriv ut lämpliga kartor från Skyddad Natur och Vattenkartan, VISS. Har du tillgång till Internet under besöket kan du i stället visa kartorna på datorn direkt från kartverktygen.

Titta i kartverktyget Skyddad Natur om gården ligger i eller i närheten av några skyddade områden. Titta eventuellt närmare på skötselplaner, föreskrifter eller liknande som finns för områdena, samt fundera över om det är något särskilt som lantbrukaren måste beakta i och med detta. Skriv eventuellt ut en karta som visar gårdens arealer i förhållande till skyddade områden.

Titta även i kartverktyget Vattenkartan, VISS. Leta upp vilken vattenförekomst som gårdens arealer har avrinning till och titta närmare på klassningen och övrig information för denna vattenförekomst. Skriv eventuellt ut lämpliga kartor som du kan visa för lantbrukaren under besöket. Använd vår instruktion om du känner dig osäker på hur kartan fungerar.

Gör i ordning startpaketet

Du ska ta med ett startpaket till lantbrukaren vid det första besöket. Startpaketet består av en mapp som lantbrukaren kan fylla på med information om och från Greppa Näringen allteftersom. Du beställer mappen av Agnieszka Arvidsson, tel 036-15 86 05.

I mappen ska du sätta in:

Du kan beställa broschyren Rådgivning 2021-2022 på vår sida för publikationer.

Beräkningsverktyg

Stallgödselberäkningen gör du i vårt beräkningsverktyg Vera. Har du inte Vera installerat på din dator? Under sidorna för Vera hittar du länk för att installera verktyget. Där hittar du även manual och underlag till beräkningsmodellerna.

Har du frågor om Vera kan du alltid kontakta vår support på vera@jordbruksverket.se eller 036-15 64 80.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning

Senast uppdaterad: 04 december 2023