Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 16B

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd med uppgifter om gården och du har med dig underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön.

Du går igenom och förklarar vikten av rätt inställd spridare, effekten av en felaktig spridningsbild, kantspridningsutrustningens funktion och hur den påverkar spridningsbilden, betydelsen av gödselmedlets fysikaliska egenskaper och hur lagringen påverkar gödselmedlets egenskaper.

Spridartest

På gården utför du spridartest enligt fastställda instruktioner där du bland annat testar gödselmedlets hållfasthet och granulatstorleksfördelning.

Med lantbrukaren går du igenom hur spridaren har ställts in efter gödselmedel och arbetsbredd, och kontrollerar eventuellt med måttband, vattenpass och varv­talsmätare.

Du gör test av spridaren vid normalspridning och vid full arbetsbredd. Vid behov ändrar du spridarinställningen och genomför ytterligare ett test. Du testar spridaren med utrustning eller teknik för kantspridning, och kommenterar behov av eventuell justering när det gäller utrustning för kantspridning.

Metod och ordning för spridartest på gården

  • testa gödselmedlets fysikaliska egenskaper och jämför med hur det ska se ut
  • du gör inställning av traktor och spridare
  • välj ett lämpligt fält för spridartest
  • du gör ställer upp backarna i valt fält
  • testa spridaren för att få en normalbild och gör en resultatberäkning, efter det gör du ett upprepat spridartest med resultatberäkning. Visa resultet för brukaren/föraren* – ser du behov förändrar du inställningarna innan du gör det andra testet
  • gör ett spridartest för kantspridning och presentera resultatet – ser du behov förändrar du inställningarna och upprepar med ytterligare ett test

*Om det är bråttom att få ut gödseln kan lantbrukaren eller föraren fortsätta att sprida på annan del av fältet samtidigt som du samlar in backarna, registrerar resultatet och beräknar variationskoefficient (cv).

Se filmen om hur du gör ett spridartest

Fler filmer om hur du genomför den här rådgivningen hittar du på sidan Filmer, 16B

Hjälpmedel

När du gör resultatberäkningen av spridartestet använder du programmet SpridarTest 1.03 som du laddar ner på din dator. Får du problem med installationen av programmet kontaktar du Per-Anders Algebro på RISE, telefon 010-516 69 11. Vid kantspridningstestet använder du en Excelfil som vi i Greppa Näringen har tagit fram.

Gödselmedel

På gården gör du även test av gödselns fysikaliska egenskaper. Testet genomför du innan spridaren ställs in, och du använder den testutrustning och metod som spridartillverkaren rekommenderar.

Kom ihåg att alltid testa med hjälp av ett testkit (exempelvis Bogballe) för att bestämma hållfasthet, granulstorleksfördelning och densitet. Ta gärna ut flera prover på olika ställen i spridaren, och från olika säckar eller platser i löslager för att få så representativt testresultat som möjligt.

Du jämför sedan resultatet med de uppgifter som är angivna för aktuellt gödsel­medel. Om testresultatet inte stämmer bör du undersöka alternativa inställningar för spridaren. Detta gäller främst för centrifugalspridare. Oavsett testar du alltid spridaren innan du ändrar några inställningar.

Du tar ut granuler och testar en och en med tryckmätaren. Genom att du placerar en granul på hårt underlag går granulen sönder vid en viss tryckkraft ovanifrån, och på tryckmätaren kan du läsa av tryckkraften avläsas direkt.

För att de flesta spridare i dag ska gå att sprida med är det normalt med en håll­fasthet över tre kilo. En del spridare kräver något kilos högre hållfasthet, medan andra kräver något lägre. Detta beror på utformningen av spridarorganet, ramp­spridare är till exempel mer eller mindre oberoende av hållfastheten. Gödsel med låg hållfasthet är ofta N34-produkter, medan PK ofta har högre hållfasthet.

Med siktboxen fastställer du granulstorleksfördelningen. Små granuler (< 2 mm) är svårare att sprida med stora arbetsbredder, som med centrifugalspridare. Det gör inget att gödsel har viss variation i storleksfördelningen, viktigast är att den uppfyller den specifikation som spridartillverkaren testat spridaren med för de rekommenderade spridar­inställningarna. Det är viktigt att du håller koll på årtal för produktionstillfälle av gödseln och för spridartillverkarens rekommendationer för spridarinställningar.

Fördelningen mäter du i intervaller om:

Granulstorlek, millimeter

Fördelning, procent

D < 2,00

?

2,00 < D < 3,35

?

3,35 < D < 4, 75

?

4,75 < D

?


Test på maskiner

Traktor

När det gäller traktor bör du med lantbrukaren diskutera och kontrollera traktorns PTO-varv. PTO-varvet ska stämma överens med spridartillverkarens rekommendationer. Ett problem är ofta att varvräknaren inte stämmer med verkligheten, och finns det möjlighet är det alltid bra att fastställa det verkliga varvtalet med en varvtalsmätare.

Varvtalsmätaren mäter på kraftuttaget, reflex som du sätter fast, eller på spridarvinge – och då måste du veta vad rotationshastigheten är vid angivet kraftuttagsvarv. Detta är enda sättet att kontroller rotationshastigheten på spridare med hydrauliskt drivna spridartallrikar.

Observera att dessa tester är riskfyllda och du utför testet endast om det går att göra på ett säkert sätt. På traktorn måste kraftöverföringsskydd vara monterade för att du ens ska gå i närheten.

Spridare

Spridaren ska redan vara inställd och justerad av lantbrukaren innan ditt besök. Vid besöket för du dialog med lantbrukaren kring inställningarna och kontrollerar med fördel inställningar av tallrikar, vingar, höjd, lutning och begränsningsskärm. Om lantbrukaren är osäker på spridarens inställningar kan du göra en kontroll.

Du använder måttband/-stock och vattenpass och stämmer av med vilka inställningar som anges enligt spridarens instruktionsbok. Lantbrukaren bör redan innan ha rätt instruktionsbok tillgänglig. Instruktionsböcker till spridare går i de flesta fall att hämta hem från de olika spridartillverkarnas webbplatser.

Test på fält

Arbetsbredd – faktisk

På fältet fastställer du faktisk arbetsbredd genom att mäta avståndet på körspåren. Det är bra om du mäter på flera ställen över fältet. Trots att lantbrukaren avser köra en viss arbetsbredd är det inte alltid arbets­bredden stämmer riktigt. Vid sådd är det till exempel inte ovanligt med en liten överlappning av arbetsbredden, vilket i körspårsystem ofta visar sig vara mindre än den önskade.

Den uppmätta arbetsbredden använder du i spridartestprogrammet när du beräknar variations­koefficient, vilket är viktigt att göra framför allt för rampspridare.

För att göra en korrekt inställning och justering av den aktuella spridaren bör du främst utgå från tillverkarens rekommendationer i arbetet med tester. Mellan olika tillverkare skiljer det sig åt hur du använder test­utrustningen och hur du ställer in respektive justerar spridaren. Som exempel använder Amazone 16 backar och ett speciellt sätt att göra beräkningar för att kontrollera spridningen och rekommendera spridarinställningen.

Test av normalspridning

Din utgångspunkt för att bestämma spridningsjämnheten är att med fullständigt backsystem samla gödseln över hela kastvidden, och utifrån faktisk arbetsbredd bestämmer du spridnings­jämnheten.

Du kontrollerar spridningsresultatet direkt efter körningen, och skulle spridaren av misstag vara grovt felinställd kan du omgående genomföra åtgärder och göra om testerna. Mindre avvikelser eller avvikelser som du inte enkelt kan förklara, kräver upprepade tester för att säkerställa vad avvikelsen betyder.

Annat som kan påverka resultatet är backar som lutar, kastvind med mera, och vid test av centrifugalspridare kan avvikelse av en enskild back skvallra om felaktigt uppställd back. Mängden i denna back skattar du i testet för att undvika inverkan på resultatet. För en rampspridare bör du i större grad undersöka utmatningsorganet/-en som svarare för aktuell back, eftersom dessa enskilt har stor inverkan på mängden gödsel i en back.

Backarna lägger du ut enligt en princip på 12 meter eller 24 meter. Backarnas placering är förutbestämda i programvaran för beräkningen av variationskoefficient. Om du gör vk-beräkningen på annat sätt, som till exempel med förtryckta millimeterrutade pappersdiagram eller liknande, kan du använda andra placeringar för backarna.

Gödseln som har samlats i backarna häller du över i mätglasen och resultatet för du in i spridartestprogrammet. Du beräknar variations­koefficient och resultatet avgör om du behöver vidta åtgärder eller inte. Efter att du har genomfört de åtgärder som behövs, kontrollerar du åter­igen spridningsjämnheten och du upprepar detta handlande till dess att du har uppnått tillfredsställande, eller bästa möjliga, variationskoefficient.

Test av kantspridning

Vid kantspridningstestet använder du ett set med sju backar för spridar­test med enkel kantspridning. Du placerar backarna på fältkantsidan om spridaren. Gödsel i backarna samlas upp, du häller över innehållet i mät­glaset och resultatet registrerar du i Excelfilen Greppa Näringen kantspridningstest.

Du beslutar även om lämpliga åtgärder beroende på om kantspridningen är tillfredsställande eller inte. Efter eventuell åtgärd upprepar du testet tills dess att du har uppnått kantspridning som är tillfredsställande, eller bästa möjliga.

Finns instruktioner i instruktionsboken genomför du som alternativ testet utifrån dessa. En anledning till att följa instruktionsboken är att du sedan justerar spridaren utifrån tillverkarens mätmetod.

Avslut på gården

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt. Vid behov hänvisar du dessutom lantbrukaren till vidare rådgivning inom Greppa Näringen.

Senast uppdaterad: 14 september 2022