Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 14A

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med dig underlag du har sammanställt.

Inled ditt besök med att prata om lantbrukarens förväntningar och tidigare erfarenheter av våtmarker. Du pratar övergripande om rådgivningens syfte och mål, tar upp fördelar och eventuella nackdelar och vad lantbrukaren måste tänka på för att lyckas med sin våtmark.

Försök att förstå lantbrukarens intresse och motiv för att anlägga våtmark. När du förstår lantbrukarens intresse och motiv är det enklare för dig att utgå från dessa i din rådgivning.

Prata våtmarker

Förklara för lantbrukaren vad som är våtmarkens huvudsakliga syfte och hur kväve- och fosforrening i våtmarken fungerar. Du visar även på mervärden av våtmarken som biologisk mångfald, rekreation, ökat djurliv och så vidare.

Visa bilder med exempel

Vid den här genomgången kan du ta hjälp av motivationsbildspelet Powerpoint, 23 MB. och visa för lantbrukaren. Bildspelet innehåller bilder som visar exempel vad en våtmark kan bidra med, och förklaringar på hur reningen i en våtmark går till, skillnader mellan en våtmark och en fosfordamm, exempel på tekniska lösningar med mera.

Koll på kartan

Tillsammans med lantbrukaren går du igenom kartmaterialet och tittar på lantbrukarens förslag till var denne planerar att placera våtmarken. Gå igenom kartor både i större och i mindre skala för att lantbrukaren ska kunna se hur våtmarken kommer att förhålla sig till annat på platsen och till vattenrörelserna i området.

Fältbesök

Tillsammans med lantbrukaren går du ut i fält och tittar på plats var lant­brukaren tänker placera sin våtmark. Din bedömning av möjligheten att anlägga en våtmark grundar du både genom att titta på kartor och hur det ser ut i fält. Glöm inte att ta hänsyn till höjddata, tillrinningsområde, markavvattningsföretag med mera. Du ser även efter om det finns andra, alternativa placeringar för våtmarken som är lämpligare.

Teknik för att anlägga

Ute i fält bedömer du även vilken anläggningsteknik som passar på platsen. För att göra lantbrukaren delaktig i dina råd redogör du på plats och visar vad som passar förhållandena, som till exempel höjd på kulvert eller dikesbotten.

Erbjud olika valmöjligheter

På plats i fält berättar du om dina synpunkter och funderingar på olika utformningar, storlek, anläggningsmetoder med mera. Var inte rädd för att ta ut svängarna i samtalet med lant­brukaren, det blir oftare mer kreativt och ger upphov till nya idéer och lösningar. För att ge lantbrukaren olika möjligheter och referenser är det därför bra att du pekar på flera olika alternativ på storlek och utformning. 

Om läget passar för våtmark

Om du utifrån rådgivningen anser det vara möjligt för lantbrukaren att anlägga en våtmark sammanfattar du och:

  • Ger råd om lämplig utformning, anläggningsteknik, placering av schaktmassor och så vidare.
  • Diskuterar positiva och negativa miljöeffekter av våtmarken, särskilt våtmarkens bidrag till växtnäringsrening. Ta hjälp av Anvisning till bedömningsskala Pdf, 88 kB..
  • Bedömer översiktligt behovet av juridiska utredningar eller förprojektering med hänsyn till vattenlagstiftningen, till exempel omprövning av markavvattningsföretag.
  • Diskuterar motstående miljö-, natur- och kulturintressen som kan uppstå och även enskilda intressen.
  • Informerar om olika skyddsvärda biotoper inom det aktuella området och hur lant­brukaren genom olika insatser kan höja naturvärdena.
  • Diskuterar även vilka vattenområden i närheten, till exempel sjöar, vattendrag, diken, över­svämnings­områden, som kan bli påverkade av våtmarken och hur detta i så fall sker, exempelvis genom bort­ledning av vatten, dämning, flödesutjämning.

Om läget inte funkar

Om läget för våtmarken inte fungerar förklarar du sakligt och med tydliga argument varför placeringen är svår eller olämplig. Fråga lantbrukaren om hen har förslag på ett bättre läge för att placera våtmarken, och har du själv identifierat ett bättre läge föreslår du det.

Skötsel av våtmark

Du diskuterar med lantbrukaren vilka möjligheter hen har att sköta sin våtmark och vad olika sorters skötsel får för konsekvenser. Du förklarar också behovet av att sköta våtmarken för att den ska fungera under lång tid, vilka risker som finns för nedsatt funktion om skötseln av våtmarken brister.

För att lantbrukaren ska kunna sköta våtmarken under alla omständigheter bör du råda lantbrukaren att anpassa våtmarkens utformning till maskinell skötsel. Detta förklarar du för lantbrukaren.

Tipsa lantbrukaren om lämpliga våtmarker i närheten för att göra ett studiebesök till.

Ekonomi och kostnader

Du pratar kort om kostnader för den anläggning du föreslår och talar om för lantbrukaren vilka möjligheter som finns för finansieringsstöd. Du hittar mer information om stöd för att finansiera våtmarker och dammar på Jordbruksverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 05 oktober 2022