Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 14B

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd med uppgifter om gårdens våt­mark och du har med dig det underlag och material du har sammanställt för lantbrukaren.

Du inleder med att tala om syfte och mål för rådgivningen, och pratar sedan med lantbrukaren om tidigare erfarenheter av våtmarken – om vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra.

Du frågar också vilken skötsel och kontroll av våtmarkens tekniska funktioner lantbrukaren har gjort hitintills.

Prata kväve och fosfor

Du diskuterar hur kväve- och fosforrening fungerar i nuläget och hur lantbrukaren kan förbättra detta i våtmarken. Du visar även på andra mervärden av våtmarken, som biologisk mångfald, rekreation, ökat djurliv, och hur detta med olika åtgärder går att förbättra.

Sporra med exempel

När du går igenom och berättar kan du visa lantbrukaren bilder och exempel med hjälp av motivations­bildspelet Powerpoint, 21 MB.. Bildspelet visar vad som krävs för att reningen i en våtmark ska fungera och ger exempel på tekniska lösningar och vilken skötsel en våtmark kräver.

Du kan även visa film för lantbrukaren, ta med broschyrer eller skrifter som du kan samtala utifrån. Till exempel:

Under besöket skötsel/restaurering

Tillsammans med lantbrukaren går du igenom kartmaterialet, tidigare beslut och projektplaner. Utifrån genomgången försöker du förstå varför våtmarken inte fungerar tillfredsställande. Du använder en karta eller flygbild där du tillsammans med lantbrukaren ritar in de problemområden som finns i nuläget och förslag på möjliga åtgärder.

Fältbesök

Efter genomgången går du tillsammans med lantbrukaren ut i fält för att se närmare på våtmarken. Börja med att titta på nuvarande status för våtmarkens tekniska funktion.

 • inlopp, utlopp
 • kanter, vallar – sättningar, läckage, erosion
 • sediment
 • växtligheten – igenväxning
 • högflödeskapaciteten, utjämningskapaciteten

Titta sedan på våtmarkens funktion:

 • värde för näringsretention – nuvarande och potentiell
 • värde för mångfald – intressanta växt- och djurarter
 • skötsel av våtmarken i nuläget

I fält lägger du märke till vad som fungerar bra och vad lantbrukaren behöver åtgärda.

Du fotograferar våtmarken för att dokumentera aktuell status.

Förbered åtgärder

I en åtgärdsplan sammanfattar du dina förslag på lämpliga åtgärder som förbättrar våtmarkens funktion.

Exempel på åtgärder som förbättrar våtmarkens tekniska funktion:

 • underhåll av inlopp, utlopp
 • åtgärder mot sättningar, läckage, erosion
 • justera kanter och släntlutningar
 • bortgrävning av sediment
 • åtgärda igenväxning av våtmarken
 • ökning av högflödeskapaciteten/utjämningskapaciteten
 • övriga åtgärder för att minimera riskerna för påverkan på omgivningen

Exempel på åtgärder som förbättrar våtmarkens funktion som näringsfälla och ökar värdet för den biologiska mångfalden:

 • utökning/ombyggnad
 • borttagning av igenväxningsvegetation (både på land och i vatten)
 • förändring av hävden (slåtter/bete/ökat betestryck).
 • ändra maskintyp eller djurslag vid skötsel
 • öka möjligheten till större nivåvariation över året och minimitappning – för att inte missgynna eventuella fiskeintressen nedströms – anläggningar av omlöp för fisk
 • tömning av våtmarken – för att bli av med fisk eller oönskad vegetation
 • anläggning av öar eller grundområden – för att gynna fågellivet
 • biotopförbättrande åtgärder i omgivningen – till exempel genom att anlägga skyddszon eller ta bort träd
 • övriga åtgärder eller ombyggnationer som förbättrar anläggningens funktion som näringsfälla eller gynnar den biologiska mångfalden

Ekonomi och kostnader

Med lantbrukaren diskuterar du kostnader för restaurering och skötsel­åtgärder och talar om vilka möjligheter som finns för finansieringsstöd.

Senast uppdaterad: 18 januari 2023