Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 11E

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument – efter andra besöket

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Du har hjälp av flera exempel på brev för rådgivning kvävestrategi på gårdar utan stallgödsel (11E). Rådgivningsbrevet innehåller:

 • skifteskarta med dina minnesanteckningar där du under din rundvandring i fält översiktligt har markerat rotogräsförekomsten
 • dina förändringsförslag och formulerade åtgärder
 • ny gödslingsplan efter åtgärdsförslag
 • utlakningsberäkningar före och efter att åtgärder är genomförda
 • en uppskattning av kväveförluster till luften vid nuvarande drift och efter att åtgärder är genomförda
 • dina kommentarer av nyttan utifrån klimatsynpunkt av åtgärdsförslagen
 • uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

 • datum för besök, uppföljningsbesök och telefonkontakt
 • kväveutlakning, kg N/ha – uppskattad beräkning före och efter åtgärdsförslag
 • areal fånggröda – uppskattad beräkning före och efter åtgärdsförslag
 • procent gröngödslingsvall, klöverfrövall och slåtter, betesvall i växtföljden för den nuvarande driften
 • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022