Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 10B

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd du har med dig de underlag du har sammanställt för att lantbrukaren.

Rådgivning i ett större sammanhang

Som en inledning av besöket och för att sätta rådgivningen i ett större sammanhang ska ni börja med att prata om:

  • behovet av en balanserad tillförsel av växtnäring utifrån både grödornas behov och risken för växtnäringsläckage till miljön.
  • kvävets roll för gårdens utsläpp av växthusgaser. 

Använd bilder från köksbordsmaterialet som hjälp, se nedan.

Gör växtnäringsbalans och tolka den

Börja med att lägga in lantbrukaren som en ny kund i Vera om du inte redan gjort det. Fyll i uppgifter om namn, adress, telefonnummer, SAMnr mm. Fyll i grunddata för det aktuella året.

Fyll i uppgifterna i Vera och ta fram rapporten. Resonera kring resultatet med lantbrukaren. Tolka nyckeltalen med hjälp av jämförelsevärdet för kväve och markvärden för fosfor och kalium. Du ska även tolka växtnäringsbalansen ur klimatsynpunkt. Vi har tagit fram underlag du kan använda som hjälp.

Resonera kring vad som händer med överskottet på kort och lång sikt.
Överskottet ger en indikation om risken för förluster. Tänk på att överskott och utlakning inte alltid följs åt. Sätt över/underskott i relation till markkarteringen och grödfördelning.

Diskutera skillnader från föregående balans/er och vad de beror på, det kan till exempel vara ändrad gödsling, grödfördelning, skördenivåer med mera.

Material att ta hjälp av

Gödslingsplan

Du och lantbrukaren ska också göra en gödslingsplan, eller kompletterera en befintlig, för gårdens dominerande växtföljd eller för den aktuella grödfördelningen. I gödslingsplanen ska det framgå var i växtföljden lantbrukaren planerar att tillföra stallgödsel om sådan finns. Tillsammans ska ni även diskutera var i växtföljden odling av fånggrödor och senarelagd jordbearbetning kan ske.

Försök att bedöma om gödselgivorna är riktigt anpassade. Ta hjälp av den nyaste versionen av Rekommendationer för gödsling och kalkning.

Sprider lantbrukaren stallgödsel kan ni bedöma hur ammoniakförlusterna ser ut och få förslag på vad lantbrukaren kan göra för att minska förlusterna i checklistan, se länk nedan. Du och lantbrukaren kan också titta på kväveeffekter vid olika spridningstidpunkter och räkna på stallgödselns värde i gödselkalkylen.

Diskutera hur val av gödselmedel och gödslingsnivåer i gödslingsplanen påverkar gårdens utsläpp av växthusgaser.

Utlakningsberäkning

För att se var i växtföljden fånggrödor och senarelagd jorbearbetning ger störst effekt ska du göra en utlakningsberäkning för gården. Gör du den i Vera får du mer gårdsanpassade värden men du kan även göra en enklare uppskattning av utlakningen i excelverktyget Uppskattning av kväveutlakning.

Testa olika alternativ för att visa hur utlakningen påverkas med eller utan fånggröda och beroende på bearbetningstidpunkt.

Prata om utlakningens betydelse för klimatet. Du kan läsa mer i underlaget för klimatdiskussion Pdf, 461 kB..

Gör upp en plan

Sammanfatta vilka åtgärder som är aktuella på gården både ur växtnärings- och klimatsynpunkt. Titta även på hantering och spridning av organiska gödselmedel om lantbrukaren köper in sådana till gården. Var noga med att dokumentara det ni kommer fram till. Och stötta lantbrukaren med information om de åtgärder som är lämpliga.

Finns det behov hänvisar du till annan rådgivning inom Greppa Näringen. Gör en revidering av rådgivningsplanen och bakgrundsbeskrivningen om det är aktuellt.

Avslutningsvis informerar du om möjligheten att själv göra en växtnärings­balans på Mina sidor på Greppa Näringens webbplats. Informera även om vidare rådgivning, kurser, vidareläsning och annan information på webben som kan vara aktuell.

Senast uppdaterad: 23 april 2024